بررسی اثرات شخصیت و ادراکات مشتریان بر پذیرش بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی: بانک تجارت)

نویسندگان

  • آرزو احمدی دانیالی استادیار، گروه مدیریت، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی
  • الهام فریدچهر ، گروه مدیریت ، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران
  • رضا رحمانی دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی
چکیده مقاله:

     با گسترش روزافزون فن­آوری ارتباطات و شبکه جهانی اینترنت، تجارت به­عنوان رکن اساسی زندگی اجتماعی، دستخوش تحولی شگرف شده است. تجارت الکترونیک باعث شده است که با صرف هزینه اندک در کمترین زمان ممکن، عملیات خرید و فروش انجام شود و رفاه و آسایش بیشتری نصیب مشتریان و مصرف­کنندگان شود. از این­رو، تحقیق حاضر به­بررسی موضوع اینترنت بانک می­پردازد. هدف این تحقیق، بررسی اثرات شخصیت و ادراکات مشتریان بر پذیرش بانکداری اینترنتی، با استفاده از مدل‌های پذیرش و قصد استفاده از بانکداری اینترنتی است. فرضیه­های این تحقیق به­بررسی تأثیر معنادار متغیرهای سهولت ادراک­شده، سودمندی ادراک­شده، امنیت ادارک­شده و بعد شخصیت بر متغیر نگرش مشتریان و همچنین تاثیر متغیر نگرش، حمایت دولت، حمایت فن­آوری، خود کارآمدی بر نیّت رفتار و در نهایت تاثیر نیّت رفتار بر استفاده از بانکداری اینترنتی می­پردازد. جامعه آماری این پژوهش، مشتریان بانک تجارت شهر تهران هستند. بدین منظور، 384 پرسشنامه که اعتبار آن مورد آزمون قرار گرفته است، میان مشتریان بانک تجارت شهر تهران برای تهیه اطلاعات به روش نمونه­گیری تصادفی و به ­صورت تصادفی توزیع و جمع­آوری شده است. برای بررسی و تحلیل داده­ها از روش «تحلیل عاملی تائیدی» و «مدل­یابی معادلات ساختاری» استفاده شده است. نتایج تحقیق، تاثیر معنادار متغیرهای سهولت ادراک­شده، سودمندی ادراک­شده، امنیت ادراک­شده، بعد شخصیت، خودکارآمدی، حمایت دولت، حمایت فن­آوری را بر نگرش، نیبت رفتار و استفاده از اینترنت بانک نشان می­دهد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی موانع پذیرش بانکداری اینترنتی از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی بانک تجارت)

اگرچه بانکداری اینترنتی به شکل گسترده ای در کشورهای توسعه یافته پذیرفته شده است، لیکن درکشورهای در حال توسعه موانع جدی بر سر راه توسعه این مقوله وجود دارد. از آنجاکه بانکداری اینترنتی مزایای فراوانی، همچون کاهش هزینه ها، جلوگیری از اتلاف وقت مشتریان، دسترسی آسان به شبکه بانکی بدون محدودیت زمانی و مکانی و... دارد؛ در این تحقیق سعی شده مهمترین موانع پذیرش بانکداری اینترنتی بررسی شده و پیشنهاداتی ...

15 صفحه اول

بررسی عوامل موثر بر قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی بانک سامان)

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر ”قصد“ استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی و با استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی دیویس[7] انجام گرفته است. طبق مدل پذیرش تکنولوژی،رفتار استفاده از یک تکنولوژی اطلاعاتی، به ”قصد“ استفاده از یک سیستم خاص مربوط بوده و قصد استفاده نیز به نوبه خود به‌وسیله میزان مفید بودن تکنولوژی مورد نظر از دیدگاه مصرف کننده و ادراکات وی در مورد سهولت استفاده از سیستم تعیی...

متن کامل

الگوی پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان

هدف از انجام این تحقیق میدانی بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی است. اساس  چارچوب مفهومی این تحقیق را مدل تکامل یافته پذیرش فن­آوری تشکیل می دهد و جامعۀ آماری آن، کلیه مشتریان بانک ملی ایران در شهرستان تهران است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، 202 نفر از مشتریان به­عنوان نمونه انتخاب شده اند. با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری، اعتبار مدل مورد تأیید قرار گرفته و بر اساس نت...

متن کامل

بررسی اثر اعتماد مشتریان شهر تهران بر پذیرش بانکداری اینترنتی بر پایه مدل tam (مطالعه موردی: بانک ملت)

این پژوهش با هدف بررسی اثر اعتماد مشتریان بر پذیرش بانکداری اینترنتی بر مبنای مدل پذیرش فناوری (tam) (technology acceptance model) انجام گرفته است. مدل پذیرش فناوری یکی از مدل هایی است که به طور گسترده و وسیع برای تشریح عوامل اثر گذار بر پذیرش سیستم های اطلاعاتی وفناوری اطلاعات و ارتباطات توسط کاربران و مشتریان مورد استفاده قرار گرفته است.دو باور سهولت استفاده درک شده (perceived ease of use(peo...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 23

صفحات  63- 82

تاریخ انتشار 2014-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023