بررسی اثرات لاکتو فرین در کاهش مسمومیت رویانی ناشی از سیکلو فسفامید: مطالعه باروری آزمایشگاهی در موش

نویسندگان

  • حسن زاده, شاپور گروه علوم پایه، دانشکده دام پزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
  • سقایی, پریسا گروه علوم پایه، دانشکده دام پزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
  • ملکی نژاد, حسن گروه علوم پایه، دانشکده دام پزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
چکیده مقاله:

مقدمه: سیکلو فسفامید به عنوان یک داروی شیمی ­درمانی که به صورت گسترده مورد استفاده قرار می­ گیرد اثرات جانبی متعددی نظیر سمیت­ های تولید مثلی را موجب می ­گردد. هدف مطالعه حاضر ارزیابی اثرات محافظتی احتمالی لاکتو فرین با ویژگی­ های ضد التهابی و آنتی ­اکسیدانت در برابر سمیت تولید مثلی سیکلو فسفامید در موش می ­باشد. مواد و روش ­ها: برای انجام این مطالعه تجربی،  32 موش ماده بالغ نژاد NMRI به چهار گروه­ هشت ­تایی تقسیم شدند. دو گروه از موش ­ها سیکلو فسفامید را به میزان 200 میلی ­گرم بر کیلو گرم وزن بدن به صورت داخل­صفاقی در روز های 1 و 14 دریافت کردند. یک گروه از گروه­ های فوق، لاکتو فرین را به میزان 2/0 میلی ­گرم بر کیلو گرم وزن بدن به صورت خوراکی چهار ساعت پس از تجویز سیکلو فسفامید دریافت می ­نمود. گروه شاهد و گروهی که تنها لاکتو فرین را دریافت می­کرد نیز در نظر گرفته شد. باروری آزمایشگاهی پس از 28 روز در تمامی حیوانات مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ­های پژوهش: تجویز سیکلو فسفامید کاهش معنی ­داری را در میزان باروری و بلاستوسیست ­زایی سبب گردید. تجویز هم زمان لاکتو فرین با سیکلو فسفامید فراسنجه ­های فوق را به سمت مقادیر طبیعی سوق داد. بحث و نتیجه ­گیری: از یافته­ های این پژوهش چنین بر می ­آید که لاکتو فرین می ­تواند واجد اثرات محافظتی بالقوه­ ای در سمیت ­های تولید مثلی ناشی از سیکلو فسفامید باشد.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر محافظتی آتورواستاتین بر کاردیوتوکسیسیتی و سمیت خونی ناشی از سیکلو فسفامید در مدل موش صحرایی

Background and purpose: Cyclophosphamide (CP) is used as an anti-cancer and immunosuppressive agent and it is accompanied with severe cardiotoxicity and anemia. Atorvastatin (ATV) is a widely used medication in hypercholesterolemia that has antioxidant and anti-inflammatory properties at low dose. The aim of this study was to investigate the protective effect of ATV on cyclophosphamide-induced ...

متن کامل

اثر محافظتی عصاره زردچوبه (Curcuma longa) در مسمومیت کبدی حاد ناشی از استامینوفن در موش آزمایشگاهی

Background and Objective: Acetaminophen is widely used as an analgesic and antipyretic drug, and when given in high doses can causes hepatic and renal injury in both human and animal. The liver damage in form of centrilobular necrosis is induced by using acetaminophen, depends on the cytochrome P-450 activities. In the present study hepatoprotective effects of Curcuma longa extract on hepatic i...

متن کامل

بررسی اثر کاربنوکسولون در کاهش شدت التهاب ناشی از لیپو‏پلی‏ساکارید سالمونلا انتریکا در موش آزمایشگاهی

مقدمه: پروتئین‏های شوک حرارتی تولید سایتوکاین‏های پیش برنده التهاب را مهار می‏کنند. کاربنوکسولون القا کننده پروتئین‏های شوک حرارتی به شمار می‏آید. هدف از این پژوهش، بررسی اثر تجویز این دارو در کاهش شدت التهاب ناشی از تجویز لیپو پلی ساکارید در موش است‏. مواد و روش‏‏ها: ابتدا دوز کشنده 80 درصد‏ لیپو پلی ساکارید در موش تعیین و سپس دوز مناسب دارو به منظور کاهش میزان مرگ و میر مشخص شد. در نهایت دار...

متن کامل

بررسی تأثیرات ایمیدین بر روی هیستومورفومتری بیضه در موش های سوری تیمار شده با سیکلو فسفامید

سابقه و هدف: با توجه به اثرات مخرب سیکلوفسفامید به عنوان یک داروی رایج در شیمی درمانی بر ساختار بیضه، این مطالعه با هدف تایین اثر حفاظتی ایمیدین بر ساختار بافتی لوله های اسپرم ساز و تستوسترون موش های سوری بالغ در معرض سیکلوفسفامید انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، از 60 قطعه موش سوری نر بالغ در 6 گروه استفاده شد که گروه کنترل سرم فیزیولوژی، گروه دوم سیکلوفسفامید با دوز mg/kg/day12، ...

متن کامل

اثرات حفاظتی ویتامین E علیه مسمومیت ناشی از سیکلوسپورین A در بیضه موش صحرائی

  سابقه و هدف: سیکلوسپورین A (cyclosporine A, CsA) به عنوان یک سرکوب‌گر سیستم ایمنی, در پیوند اعضا و درمان بیماری‌های خود ایمنی استفاده می‌شود. این دارو عامل ایجاد آسیب‌ها و مسمومیت‌های سلولی در اندام‌های مختلف از جمله تولید مثلی می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثر حفاظتی احتمالی ویتامین E علیه مسمومیت بیضه‌ای ناشی از سیکلوسپورین A بود.   مواد و روش ‌ ها: تعداد 40 سر موش صحرائی نر بالغ از نژاد...

متن کامل

بررسی اثر محافظتی عصاره‌ی زردچوبه (Curcuma longa) در مسمومیت کبدی حاد ناشی از استامینوفن در موش آزمایشگاهی

Background & Objective: Acetaminophen is a widely used analgesic and antipyretic drug which can produce hepatic injury in both humans and animals when given in high doses. Liver damage induced by actaminophen depends on cytochrome P-450 activities which appears as centrilobular necrosis. In this study, hepatoprotective effect of Curcuma longa (CL) is tested. The active constituent of CL is know...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 25  شماره 5

صفحات  100- 107

تاریخ انتشار 2018-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023