سقایی, پریسا

گروه علوم پایه، دانشکده دام پزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

[ 1 ] - بررسی اثرات لاکتو فرین در کاهش مسمومیت رویانی ناشی از سیکلو فسفامید: مطالعه باروری آزمایشگاهی در موش

مقدمه: سیکلو فسفامید به عنوان یک داروی شیمی ­درمانی که به صورت گسترده مورد استفاده قرار می­ گیرد اثرات جانبی متعددی نظیر سمیت­ های تولید مثلی را موجب می ­گردد. هدف مطالعه حاضر ارزیابی اثرات محافظتی احتمالی لاکتو فرین با ویژگی­ های ضد التهابی و آنتی ­اکسیدانت در برابر سمیت تولید مثلی سیکلو فسفامید در موش می ­باشد. مواد و روش ­ها: برای انجام این مطالعه تجربی،  32 موش ماده بالغ نژاد NMRI به چهار ...