بررسی اثر تعدیلی ریسک ادراک شده و آگاهی مشتری از محصول، بر رابطه بین رضایت مشتری با تمایل به خرید در تجربه یک محصول جدید

نویسندگان

  • معصومه ورامینی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران
  • کامبیز حیدرزاده دانشیار مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی تاثیر تعدیلی ریسک ادراک شده و آگاهی مشتری از محصول بر رابطه بین رضایت مشتری با تمایل به خرید در تجربه یک محصول جدید است. با بهره‌گیری از روش آزمایشی با طرح عاملی۲×۲، (که هر یک از متغیرهای تعدیل‌گر آگاهی مشتری از محصول و ریسک ادراک شده از محصول، در دو سطح بالا/ پایین و کم/ زیاد تعریف شده‌اند) در بین ۲۰۰ نفر از مشتریان فروشگاه در شهر آمل صورت گرفته است. داده‌های موردنیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع‌‌آوری شده است. پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ و روایی پرسشنامه توسط اساتید این پژوهش تایید گردید. از آزمون‌های رگرسیون خطی ساده و چندگانه برای آزمون فرضیه‌ها استفاده شده است. نتایج آماری در حالت کلی مبین تاثیر مثبت رضایت مشتری (بعنوان عامل مستقل) بر تمایل به خرید و تاثیر تعدیلی ریسک درک شده و عدم تاثیر تعدیلی آگاهی مشتری از محصول بر رابطه رضایت مشتری با تمایل به خرید می‌باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تاثیر رضایت مشتری، اطمینان ادراک شده، ریسک ادراک شده و آگاهی مشتری از محصول بر تمایل به خرید یک محصول جدید

هدف این پژوهش بررسی تاثیر تاثیر رضایت ­مشتری، اطمینان ­ادراک­شده، ریسک ­ادراک­شده و آگاهی مشتری از محصول بر تمایل به خرید یک محصول جدید است. با بهره­گیری از روش آزمایشی با طرح عاملی۲×۲ (که هر یک از متغیرهای آگاهی مشتری از محصول و ریسک ادراک شده از محصول، در دو سطح بالا-پایین و کم-زیاد تعریف شده­اند)، در بین ۲۰۰ نفر (طبق نمونه­گیری مشابه) از مشتریان فروشگاه­ در شهر آمل صورت گرفته است. داده­های م...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

بررسی تاثیر اعتبارکشور مبدا بر تمایل مشتری به خرید محصول خارجی (مطالعه موردی: لوازم برقی خانگی)

تاکنون تحقیقات گسترده ای در سطح دنیا در خصوص بررسی تاثیر تصویر کشور مبدا بر تمایل مشتری به خرید محصولات خارجی صورت پذیرفته است، اما هنوز در ایران تحقیقات موثری در این خصوص صورت نگرفته است. در این مقاله، فرض شده تصویر کشور مبدا به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر تمایل مشتریان ایرانی به خرید محصولات خارجی تاثیر دارد. جهت انجام تحقیق، تاثیر تصویر کشور مبدا بر ارزیابی و نگرش مشتری نسبت به محصولات خارجی...

متن کامل

مشارکت مشتری در توسعه محصول جدید

هدف از انجام این پژوهش بررسینقش مشارکت مشتری بر توسعه محصول جدید است. با توجه به پیشینه تحقیق و مطالعات انجام شده توسط پژوهشگران، مدل مفهومی پژوهش تدوین و فرضیه­ها تعیین شدند. در این مطالعه که از نوع پیمایشی _ همبستگی و تک مقطعی می­باشد، نمونه گیری به‌صورت قضاوتی از بین مدیران، عرضه کنندگان، فروشندگان و مشتریان صنایع کاشی و سرامیک یزد انجام شده است. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه بوده و برای تج...

متن کامل

بررسی رابطه ویژگی‌های درونی و بیرونی محصول با رضایتمندی مشتری

تامین خواسته‌های مشتریان بستگی به وجود و عملکرد ویژگی‌های خاصی در محصول و خدمت دارد. در این مقاله با هدف بررسی رابطه ویژگی‌های محصول و رضایت مشتریان در حضور عامل رقابت، با مرور تحقیقات پیشین، ویژگی‌ها در دو دسته بیرونی و درونی دسته‌بندی شدند. سپس بر اساس دو نقطه مرجع استراتژیک بازاریابی شامل تأکید شرکت بر نوع ویژگی‌های محصول و میزان رقابت برای محصول، فرضیه‌های مختلفی در مورد وضعیت رضایت مشتریان...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 11  شماره 31

صفحات  1- 16

تاریخ انتشار 2016-08-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023