بررسی اسانس گل محمدی Rosa damascena Mill مناطق مرکزی و شمال غربی کشور

نویسندگان

  • سیدرضا طبایی عقدائی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران
چکیده مقاله:

گل محمدی با نام علمی  Rosa damascena Mill.  و از خانواده  Rosaceae ، در مناطق مختلف ایران و جهان کشت می گردد. اسانس و گلاب استخراج شده از گل در صنایع عطرسازی، آرایشی و غذایی مصرف گسترده ای دارد. از آنجا که رویش گیاهان در مناطق مختلف تاثیر مهمی روی رشد گیاه و میزان مواد موثر آن خواهد داشت, از این رو در این تحقیق، استخراج اسانس از گل دو ژنوتیپ این گونه از مناطق قمصر (کاشان) B188  و اسکو  (آذربایجان شرقی) A6  به روش تقطیر با آب انجام گرفت، بعد اسانسهای آنها توسط دستگاههای کروماتوگرافی گازی (GC)  و کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) مورد تجزیه و طیفهای مورد شناسایی قرار گرفتند. ترکیبهای عمده در اسانس کاشان (قمصر) شامل : (%n-nonadecane (25.5% )، citronellol  (17.7  و (% geraniol  (13.3 و ترکیبهای عمده در نمونه آذربایجان شرقی (اسکو) شامل :(% citronellol (27)، geraniol (18.7  و ( %n - nonadecane  (14.2  بدست آمد. نتایج این تحقیق شناسایی اکوتیپی مناسب از آذربایجان شرقی (اسکو) می باشد که  با وجود کشت در شرایطی غیر از رویشگاه اصلی، در بعضی از ترکیبهای مهم دارای درصد بیشتری می باشد.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه تنوع در عملکرد گل محمدی (Rosa damascena Mill.) مناطق غربی کشور

پایه‌های گل محمدی Rosa damascena Mill ) ) از هشت  نقطه تحت کشت و کار این گیاه در غرب کشور جمع آوری و در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار کشت شدند . صفات مختلفی شامل عملکرد در یک دوره گل دهی، تعداد گل، درصد ماده خشک، ، وزن تک گل و نسبت وزن گلبرگ به گل کامل در سالهای 1382 و 1383 مورد بررسی قرار گرفتند. ارزیابی و تجزیه و تحلیل داده ها با استفا...

متن کامل

بررسی تنوع در میزان اسانس گل محمدی (Rosa damascena Mill.) استانهای مرکزی ایران

ژنوتیپهای گل محمدی (Rosa damascena Mill) از مناطق مرکزی کشور جمع‌آوری و در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار کشت شدند. نمونه‌های مربوط به 6 استان از نظر درصد و عملکرد اسانس و نیز از نظر تعداد اجزاء مختلف گل (گلبرگ، پرچم و مادگی) در سالهای1380 تا 1382 مورد ارزیابی قرار گرفتند. براساس نتایج بدست آمده، بیشترین درصد و عملکرد اسانس استخراج شده به...

متن کامل

مقایسه عملکرد گل در ژنوتیپهای گل محمدی(.Rosa damascena Mill)جمع آوری شده از مناطق مرکزی کشور

ژنوتیپهای گل محمدی (.Rosa damascena Mill)از مناطق مرکزی ایران شامل استانهای اصفهان، تهران، قم، سمنان، مرکزی و یزد جمع آوری و در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار کشت شدند. صفات مختلفی شامل عملکرد در یک دوره گلدهی، تعداد گل در هکتار، عملکرد گل در بوته، وزن تک گل، تعداد گل در بوته و درصد ماده خشک در سالهای 1380 تا 1383 مورد بررسی قرار گرفتند. ...

متن کامل

ارزیابی تنوع در اجزاء گل و عملکرد اسانس ژنوتیپهای گل محمدی (Rosa damascena Mill.) کاشان

تعداد نه ژنوتیپ گل محمدی (Rosa damascena Mill.) از نقاط مختلف منطقه کاشان در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع در قالب یک طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار کشت شد. ژنوتیپها از نظر تعداد اجزاء مختلف گل (گلبرگ، پرچم و مادگی) و میزان اسانس، در بهار 1381 مورد مقایسه قرار گرفتند. ارزیابی و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از تجزیه واریانس، گروه‏بندی میانگینها و تجزیه خوشه‌ای انجام گرفت. ...

متن کامل

ریزازدیادی گل محمدی (.rosa damascena mill)

از نظر اقتصادی گل محمدی یکی از مهمترین گیاهان دارویی و معطر در ایران است. تکثیر آن با روشهای سنتی با مشکلاتی مواجه است. لذا کشت درون شیشه ای آن جهت تکثیر سریع و حذف بیماریها اهمیت زیادی دارد. به علاوه در مرحله شـاخه زایی زرد شدن سریع نوشاخه ها، رشد کم و برگزایی اندک آن از مهمترین عوامل محدودکننده به شمار می آیند. لذا در این پژوهش اثر سه محیط کشت مختلف (ms، wp و ql) بر ریزازدیادی گل محمدی از طری...

15 صفحه اول

ارزیابی میزان ترکیب‌های فلاونوییدی گونه‌های گل محمدی Rosa damascena Mill.

مقدمه: فلاونوییدها طبقه بزرگی از پلی‌فنل‌ها با بیش از 4000‌ ترکیب هستند، اغلب مسؤول رنگ زرد، قرمز و ارغوانی گل‌ها، میوه‌ها و سبزیجات‌ در گیاه هستند‌. فلاونوییدها نقش آنتی‌اکسیدانی را در فتوسنتز گیاهان به عهده دارند‌، فلاونوییدها دارای اثرات‌ آنتی‌اکسیدانی، ضد‌التهابی، جلوگیری‌کننده‌ سرطان و محافظت‌کننده از قلب می‌باشند. هدف‌: هدف از این تحقیق،‌ استخراج و اندازه‌گیری ترکیب‌های فلاونوییدی کامفر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 19  شماره 4

صفحات  339- 348

تاریخ انتشار 2004-01-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023