بررسی انگیزه تحصیلی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

نویسندگان

  • ناصح, حامد کارشناس پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • ناصح, لادن مربی، هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
چکیده

Introduction: Motivation is one of the most important issues affecting academic achievement. This study was designed to assess the degree of educational motivation and their related factors in students of Shahrekord University of Medical Sciences. Methods: In this in analytical cross-sectional study 261 students studying in Shahrekord University of Medical Science during 2014-2015 educational year were selected by stratified sampling. Vallerands Academic Motivation Scale (AMS-C 28) and Related Factors questionnaire was used to collect data. The questionnaire includs four parts; student welfare, faculty education and future job. Analysis of data was done by descriptive and analytical statistical tests. Result: Mean age of participants was 23.2&plusmn;2.0. Most students were female (71.8 percent), single (85.9 percent) and living in dormitories (69 percent). Level of motivation in most subjects was average and had significant relation with age, sex, parents&rsquo; education level, field of study,welfare, faculty education, training centers and job future (p <0.001) . Conclusion: Students' motivation should be increased. To achieve this; learning program about motivational theory for faculty members and more attention to students welfare are recommended. &nbsp;

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارتباط انگیزه تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان

Introduction: Motivation is one of the major factors in learning that can affect on various aspects of the students behavior in an educational environments. Academic Motivation can be just causes a direct effect on academic achievement and other effective factors in success act their effects through academic motivation on the students to apply. Since motivation is the key of students learning a...

متن کامل

بررسی انگیزه تحصیلی و عوامل مرتبط با آن از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

  مقدمه: در میان عوامل متعدد و گوناگون فردی و محیطی تأثیرگذار بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان، انگیزش نقش برجسته و بلکه مهمتری را ایفا می نماید . شناخت انگیزه تحصیلی مدرس را در انتخاب مناسب تدابیر و فعالیت های یاددهی و یادگیری و تعامل اثربخش با فراگیران و در نهایت افزایش اثربخشی تدریس یاری می نماید . هدف این مطالعه بررسی میزان انگیزه تحصیلی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان پرستاری بود.   ...

متن کامل

ارتباط انگیزه تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان

مقدمه و هدف: انگیزه یکی از عوامل اساسی در یادگیری است و می تواند بر جنبه های مختلف رفتاری دانشجویان در محیط های آموزشی مؤثر باشد. انگیزه تحصیلی را می توان تنها عامل دارای اثر مستقیم در موفقیت تحصیلی دانست و همچنین سایر عوامل مؤثر در موفقیت اثرات خود را از طریق انگیزه تحصیلی، بر روند تحصیلی دانشجویان اعمال می کنند. از آنجایی که انگیزه کلید یادگیری دانشجویان هست و دانشجویان رشته های علوم پزشکی مه...

متن کامل

انگیزه تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز

Introduction: University is a formal education opportunity and because the students to be successful in this position, they must have effective learning. In terms of training, motivation is a multi-faceted structure that is associated with learning and academic achievement. Also there is a positive correlation between the motivations of students with health risk behaviors. Accordingly, we dec...

متن کامل

انگیزه تحصیلی و رابطه آن با برخی از عوامل در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان

زمینه و هدف : نیروی انسانی وآموزش آنها محور توسعه کشور در زمینه ­ ها ­ ی مختلف به شمار می­رود و انگیزه، موتور محرکه یادگیری در انسان است. برای ایجاد تغییر رفتار در فراگیران، باید به عوامل مرتبط با انگیزه و میزان تأثیر آنها پی­برد. این مطالعه به منظور بررسی رابطه برخی از عوامل با انگیزه تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان انجام شد. روش­کار : این مطالعه توصیفی– تحلیلی در سال 1385 بر روی...

متن کامل

احساس امنیت و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

مقدمه و هدف: امنیت از نیازهای اساسی انسان به شمار می رود و با زوال آن آرامش خاطر انسان از بین می رود. پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل مرتبط با احساس امنیت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد انجام شد.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی 200 دانشجو از دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به روش تصادفی ساده وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر مشخصات دموگرافیک و سوالات سنجش ا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 12  شماره 1

صفحات  27- 39

تاریخ انتشار 2017-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021