مردانیان دهکردی, لیلا

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

[ 1 ] - بررسی میزان خستگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی

زمینه و هدف: تشخیص سرطان تجربه ای ناخوشایند برای هر فرد است که ناراحتی­های روانی و جسمی زیادی را ایجاد می‫کند. خستگی یکی از شایع‫ترین نشانه‫های تجربه شده توسط بیماران مبتلا به سرطان در طول بیماری و یا درمان است. این مطالعه به منظور تعیین میزان خستگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی انجام گرفت. روش کار: این مطالعه توصیفی تحلیلی در سال 1392 با مشارکت 117 نفر از بیمارا...

[ 2 ] - بررسی انگیزه تحصیلی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

Introduction: Motivation is one of the most important issues affecting academic achievement. This study was designed to assess the degree of educational motivation and their related factors in students of Shahrekord University of Medical Sciences. Methods: In this in analytical cross-sectional study 261 students studying in Shahrekord University of Medical Science during 2014-2015 educational ...

[ 3 ] - دیدگاه دانشجویان سال آخر پزشکی و پزشکان متخصص در رابطه با اتانازی یا مرگ از روی ترحم

هدف: افزایش بیماری های صعب العلاج از یک سو و پیشرفت تکنولوژی پزشکی در سال های اخیر از سوی دیگر، تیم درمانی را با چالش های اخلاقی فراوان مواجه ساخته که یکی از این چالش ها موضوع مرگ از روی ترحم یا اتانازی می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی دیدگاه دانشجویان سال آخر پزشکی و  پزشکان متخصص در رابطه با اتانازی انجام پذیرفت. روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی است که در سال 1392 و...

[ 4 ] - Application of Portfolio in Nursing Education and Assessment of Learning

Introduction: Portfolio is one of the active learning strategies for clinical education. By making portfolio, students present their own projects including clinical learning activities at or near the end of a clinical course. The purpose of this study was to investigate the application of this tool in nursing education in order to know the advantage and limitation of the tool. Methods: This st...