ناصح, لادن

مربی، هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

[ 1 ] - بررسی انگیزه تحصیلی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

Introduction: Motivation is one of the most important issues affecting academic achievement. This study was designed to assess the degree of educational motivation and their related factors in students of Shahrekord University of Medical Sciences. Methods: In this in analytical cross-sectional study 261 students studying in Shahrekord University of Medical Science during 2014-2015 educational ...

[ 2 ] - دیدگاه دانشجویان سال آخر پزشکی و پزشکان متخصص در رابطه با اتانازی یا مرگ از روی ترحم

هدف: افزایش بیماری های صعب العلاج از یک سو و پیشرفت تکنولوژی پزشکی در سال های اخیر از سوی دیگر، تیم درمانی را با چالش های اخلاقی فراوان مواجه ساخته که یکی از این چالش ها موضوع مرگ از روی ترحم یا اتانازی می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی دیدگاه دانشجویان سال آخر پزشکی و  پزشکان متخصص در رابطه با اتانازی انجام پذیرفت. روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی است که در سال 1392 و...

[ 3 ] - دانش و نگرش مردم شهر اصفهان درباره پیشگیری از بیماری‌های قلبی عروقی

خلاصه هدف. این مطالعه با هدف بررسی دانش و نگرش مردم شهر اصفهان در زمینه پیشگیری از بیماری­های قلبی عروقی انجام شد. زمینه. بیماری­های قلبی عروقی عمده ترین علت مرگ و ناتوانی به شمار می­روند.  فقدان آگاهی درباره عوامل خطرساز این بیماری­ها باعث عدم رعایت سبک زندگی سالم و زمینه پیدایش یا پیشرفت بیماری می­شود. روش کار. این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی بود که در سال 1395 بر روی 384 نفر ا...

[ 4 ] - سلامت معنوی و عوامل جمعیت شناختی-طبی مرتبط با آن در بیماران دارای استومی روده ای

چکیده فارسی مقدمه: جراحی استومی ابعاد مختلف کیفیت زندگی بیماران را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. سلامت معنوی می تواند کیفیت زندگی این افراد را بهبود بخشد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی سلامت معنوی و تعیین عوامل جمعیت شناختی-طبی مرتبط با آن در بیماران دارای استومی صورت گرفت. روش: این مطالعه از نوع توصیفی- همبستگی بود که بصورت مقطعی انجام گرفت. 130 بیمار دارای استومی در شهر اصفهان با ...