بررسی میزان خستگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی

نویسندگان

  • باباشاهی, منیره دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد
  • کهنگی, لیلا سادات دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد
چکیده مقاله:

زمینه و هدف: تشخیص سرطان تجربه ای ناخوشایند برای هر فرد است که ناراحتی­های روانی و جسمی زیادی را ایجاد می‫کند. خستگی یکی از شایع‫ترین نشانه‫های تجربه شده توسط بیماران مبتلا به سرطان در طول بیماری و یا درمان است. این مطالعه به منظور تعیین میزان خستگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی انجام گرفت. روش کار: این مطالعه توصیفی تحلیلی در سال 1392 با مشارکت 117 نفر از بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی در بیمارستان سیدالشهدا اصفهان صورت گرفت. نمونه‫ها با روش نمونه‫گیری آسان انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه خستگی مرتبط با سرطان (CFS) و فرم مشخصات دموگرافیک و بیماری جمع‌آوری و با آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: بر اساس نتایج، 74/4 درصد از شرکت‫کنندگان در پژوهش، خستگی خفیف را تجربه کرده بودند. از میان ابعاد شناختی، جسمانی و عاطفی خستگی، بیشترین میزان خستگی مربوط به بعد جسمانی آن بود (4/43±15/52). خستگی جسمانی با سن، رابطه مستقیم (0/001<p) و با سطح تحصیلات، رابطه معکوس (0/001<p) داشت. همچنین بین میانگین نمره خستگی با متغیرهای جنس (0/05<p) و وضعیت تاهل (0/001<p) اختلاف معنی‫داری دیده شد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که تمام واحدهای پژوهش، خستگی را در سطوح مختلف تجربه کرده بودند و میزان خستگی در بیماران مسن، زنان، افراد با سطح تحصیلات پایین و افراد مطلقه و بیوه بیش از سایرین بود. این مساله اهمیت توجه بیشتر به این افراد را در برنامه های مراقبتی، حمایتی و آموزشی مطرح می‫سازد. به منظور دستیابی به این مهم باید راهکارهای غلبه بر خستگی و یا کاهش آن با توجه بیشتر در گروه‫های یاد شده آموزش داده شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی خستگی در بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی

Fatigue is one of the most common and a distressing side effect of cancer and its treatments. It can affect all aspects of patients’ life and leads to several other hardships. To determine fatigue intensity and it’s changing pattern among those suffering from cancer receiving chemotherapy, a descriptive longitudinal study was conducted. The principal method of data collection was a daily diary...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

کیفیت زندگی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی

Background & Objectives: Today, the quality of life study has an important role in health care especially in chronic diseases, in clinical judgment and in medical resources supplying. Malignancies have a clinical and health importance in the world and Iran. Breast cancer has first order among women’s malignancies. Now, survival rate for this cancer is long. However Breast cancer has several com...

متن کامل

سلامت معنوی در بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی

چکیده زمینه وهدف: سلامت معنوی ابعاد مختلف زندگی انسان را هماهنگ می کند و جهت سازگاری با بیماری لازم است. مواجهه با سرطان موجب ایجاد بحران در ابعاد جسمی، روانی و معنوی می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی سلامت معنوی بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی انجام گرفته است. روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی-مقطعی بود که در مورد 130 بیمار مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی در مرکز آموزشی درمانی امام خمی...

متن کامل

سلامت معنوی در بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی

Background & Aim: Spiritual well-being harmonizes several dimensions of human's life and is essential for coping with diseases. Chronic illnesses such as cancer cause crisis in physical, psychological, and spiritual dimensions of ones life. This study aimed to measure the spiritual well-being in cancer patients who undergo chemotherapy. Methods & Materials: In this cross-sectional, descriptive-...

متن کامل

بررسی ارتباط آنمی با شدت خستگی و کیفیت زندگی در مبتلایان به سرطان تحت شیمی درمانی

Introduction & Objective: Anemia is common among patients with cancer, particularly among patients undergoing chemotherapy. Anemia leads to reduce survival following chemotherapy. The purpose of this study was to determine the relationship of anemia with severity of fatigue and quality of life in Cancer Patient Undergoing chemotherapy. Materials & Methods: This is descriptive –correla...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 20  شماره 2

صفحات  156- 164

تاریخ انتشار 2018-07

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023