بررسی بیان ژن های T-bet و GATA-3 در کودکان مبتلا به آسم آلرژیک در مقایسه با گروه شاهد

نویسندگان

  • آقاجانی, میثم . دانشجوی کارشناسی ارشد ایمونولوژی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
  • رفیعی, علیرضا استاد، گروه ایمونولوژی، مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
  • سلطانی, مصطفی دانشجوی کارشناسی ارشد ایمونولوژی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
  • غفاری, جواد استاد، گروه اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
  • محمدی, مرضیه دانشجوی دکترای ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
  • ولدان, رضا استادیار، گروه ایمونولوژی، مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
  • کاردان, مصطفی دانشجوی کارشناسی ارشد ایمونولوژی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
چکیده مقاله:

Background and purpose: Allergic asthma is a chronic inflammatory disorder with increased inflammation and bronchial over react to stimulants. Th1 and Th2 cells are the main cells involved in the pathophysiology of asthma. The function of these cells is under the influence of T-bet and GATA3 transcription factors. This study aimed to investigate the impairment of immune responses in patients with allergic asthma compared with controls. Materials and methods: In a case-control study, 24 patients with allergic asthma and 10 healthy individuals were recruited. The Mononuclear cells (PBMCs) were isolated and cDNA was synthesized after RNA extraction. Gene&rsquo;s expressions of T-bet and GATA3 were evaluated by Real-time Polymerase chain reaction and their relationships with risk factors for asthma were analyzed using statistical tests. Results: In our study, the GATA3 gene expression in patients increased 29 times more than that in controls (P= 0.002) but the expression of T-bet declined (0.43, P =0.32). Evaluation of T-bet / GATA3 showed that this ratio was significantly lower in patients compared with that in the controls (P<0.0001). Conclusion: Increased expression of GATA3 and significant reduction of T-bet / GATA3 ratio in patients showed disturbed immune responses in asthma. So, any remedial or control actions should focus on improving the unbalanced situation.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی بیان ژن های t-bet و gata-۳ در کودکان مبتلا به آسم آلرژیک در مقایسه با گروه شاهد

سابقه و هدف: آسم آلرژیک یک اختلال التهابی مزمن است که با افزایش التهاب مجاری هوایی و پاسخ بیش از حد برونش به محرک ها می باشد. سلو ل های اصلی دخیل در پاتوفیزیولوژی آسم، سلول های th1 و th2 می باشند و عملکرد این سلول ها تحت تاثیر فاکتورهای رونویسی t-bet و gata3 می باشد. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت بیان ژن های t bet،  gata3در کودکان مبتلا به آسم آلرژیک در مقایسه با گروه شاهد انجام شد. مواد و روش ...

متن کامل

بررسی بیان ژن های T-bet و Gata-3در بیماران مبتلا به آسم آلرژیک

Background and purpose: Allergic asthma is a chronic inflammatory disease identified by high response to allergens and excessive air ways edema. T-bet and GATA-3 are two transcriptional factors that differentiate Th1 and Th2 from Tnaive. In this study, we examined the expression levels of these two factors in patients with allergic asthma incomparison with healthy controls. Material and meth...

متن کامل

بررسی بیان ژن های t-bet و gata-۳در بیماران مبتلا به آسم آلرژیک

سابقه و هدف: آسم آلرژیک بیماری التهابی مزمنی است که به وسیله پاسخ بیش از حد به آلرژن ها وادمراههای هوایی مشخص می شود. t-bet و gata-3 دو فاکتور نسخه برداری هستند که موجب تمایز th1 وth2 از tnaive می شوند. در این مطالعه ما به بررسی میزان بیان این دو فاکتور در بیماران مبتلا به آسم آلرژیک در مقایسه با گروه شاهد پرداختیم. مواد و روش ها: در این مطالعه مورد- شاهدی، 26 بیمار مبتلا به آسم آلرژیک و 26 فرد...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 26  شماره 146

صفحات  9- 21

تاریخ انتشار 2017-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023