بررسی تأثیر ارتباطات برند و کیفیت خدمات بر وفاداری به برند با تأکید بر نقش اعتماد به برند به عنوان متغیر میانجی

نویسندگان

  • محمدی, کمال دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
  • مهدیه, امید دانشگاه زنجان
  • چوبتراش, نشاط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
چکیده مقاله:

Brands are so important for consumers since they act like median between company and customers. The past researches show that loyalty to brands is important for success of companies. So creation and maintenance of brand loyalty is one of top priorities of marketers. Since brand performance and brand-customers communications such as confidence and loyalty to brand can origins from brand communications and service quality, so this paper aims to survey influence of brand communication and service quality on brand loyalty with median role of confidence to brand. This is functional descriptive survey. The statistical population is car owners in Sanandaj. The sampling method is available non-random approach and 160 persons are selected while questionnaire is used for data gathering. The results show that brand communications and service quality is effective on confidence to brand but influence of confidence to brand was not approved to brand loyalty.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

نقش بازاریابی تجربی در تعهد به برند با میانجی گری اعتماد و وفاداری به برند

امروزه تمایز برندها با روش‌های سنتی برای شرکت‌ها دشوار شده است، زیرا برندسازی دیگر فقط سهم شرکت در بازار نیست، بلکه به سهم شرکت در ذهن و خاطرة مشتری نیز اطلاق می‌شود و این محور اصلی بازاریابی تجربی است. در این پژوهش، با استفاده از مدلی تحقیقاتی، تأثیر بازاریابی تجربی بر تعهد به برند با درنظرگرفتن متغیرهای میانجی دلبستگی به برند، اعتماد به برند و وفاداری به برند، با استفاده از مدل‌سازی معادلات س...

متن کامل

تاثیر شخصیت برند بر وفاداری برند: بررسی نقش میانجی¬سازه¬های تاثیر، اعتماد و ترجیح برند

چکیده برند یک ابزار قدرتمند در تنظیم منابع جهت رسیدن به هدف‌های سازمان و به‌عنوان یک ابزار برای ایجاد چالش‌های چندگانه شرکت‌ها معرفی شده است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر شخصیت برند بر وفاداری برند می‌باشد. که در آن سازه‌های تاثیر، اعتماد و ترجیح به عنوان متغیرهای میانجی مطالعه شده است. جامعه آماری پژوهش مصرف کنندگان محصولات ایران خودرو در شهر اصفهان می‌باشند که پرسشنامه میان214 نفر از آنان به ص...

متن کامل

بررسی تأثیر تطابق شخصیتی برند، کیفیت ادراک شده و وجهه برند بر وفاداری به برند

Brand loyalty is one of the most important issues in marketing studies as one of the main marketing techniques for better response to competitive threats and more income. This study aims to survey effect of brand characteristics conformity, perceived quality, and brand view on brand loyalty. This study was conducted on a random sample composed of 260 laptop owners with four brands of Sony, Asus...

متن کامل

تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اعتماد به برند و ترجیح برند با نقش میانجی کیفیت ادراک شده و ارزش برند

چکیده      مسئولیت اجتماعی شرکت ها یکی از موضوع‏های حساس و عنصری مهم و حیاتی در ارتباطات میان شرکت‏ها و ذی نفعان آن ها در سال‏های اخیر بوده است. مصرف‏کنندگان در سطح جامعه نسبت به گذشته آگاهی بیشتری در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت ها پیدا کرده اند و در خصوص فعالیت‏ها و برنامه‏های مرتبط با آن، توجه و حساسیت بیشتری دارند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر ادراک و ترجیح برند توسط مص...

متن کامل

تاثیر شخصیت برند بر وفاداری برند: بررسی نقش میانجی سازه های تاثیر، اعتماد و ترجیح برند

چکیده برند یک ابزار قدرتمند در تنظیم منابع جهت رسیدن به هدف های سازمان و به عنوان یک ابزار برای ایجاد چالش های چندگانه شرکت ها معرفی شده است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر شخصیت برند بر وفاداری برند می باشد. که در آن سازه های تاثیر، اعتماد و ترجیح به عنوان متغیرهای میانجی مطالعه شده است. جامعه آماری پژوهش مصرف کنندگان محصولات ایران خودرو در شهر اصفهان می باشند که پرسشنامه میان214 نفر از آنان به صور...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 8

صفحات  17- 28

تاریخ انتشار 2017-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023