بررسی تطبیقی تخصص‌گرایی تولیدات علمی دانشگاه‌های صنعتی در شهر تهران در حوزه مهندسی در بین سال‌های 1999-2018

نویسندگان

  • سپیده فهیمی فر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
  • عرفان قادری آزاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
  • محسن فاضلی ورزنه گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده مقاله:

مطالعه حاضر با هدف بررسی تطبیقی تخصص‌گرایی تولیدات علمی دانشگاه‌های صنعتی در شهر تهران در حوزه مهندسی انجام شده است. این پژوهش از نوع کاربردی بود و با روش علم‌سنجی انجام شد. جامعه آماری دانشگاه‌های صنعتی در شهر تهران بودند. داده‌های پژوهش با استفاده از بخش جست‌وجوی پیشرفته پایگاه وب‌آوساینس گردآوری شدند. این داده‌ها مربوط به تولیدات علمی در حوزه مهندسی و زیرحوزه‌های آن در بین سال‌های ۱۹۹9 تا ۲۰۱8 هستند. به‌منظور تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای هیست سایت و اکسل استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که شاخص تخصص نسبی برای دانشگاه علم و صنعت 605/0، برای دانشگاه صنعتی شریف 576/0، برای دانشگاه صنعتی امیرکبیر 568/0، برای دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی 566/0 و برای دانشگاه صنعتی مالک اشتر 497/0 است. همچنین در این پژوهش شاخص تخصص نسبی برای هرکدام از دانشگاه‌های صنعتی در شهر تهران در زیرحوزه‌های مهندسی محاسبه شد. در بخش پایانی رتبه‌بندی دانشگاه‌های صنعتی در شهر تهران از نظر شاخص تخصص نسبی در زیرحوزه‌های مهندسی ارائه شده است. نتایج مطالعه بیانگر وضعیت مطلوب تخصص‌گرایی در دانشگاه‌های صنعتی در شهر تهران در حوزه کلی مهندسی است. همچنین دانشگاه صنعتی شریف رتبه اول را از نظر تخصص‌گرایی در بیشتر زیرحوزه‌های مهندسی دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

بررسی وضعیت تولیدات علمی پژوهشگران پژوهشکدة مهندسی در سالهای 1370-1384

این پژوهش با هدف بررسی وضعیت کمی تولیدات علمی پژوهشگران پژوهشکدة مهندسی جهاد کشاورزی انجام شده است. بدین منظور، انواع تولیدات علمی ارائه شده در سالهای 1370-1384 مطالعه شده است. روش تحقیق، پیمایشی است و اطلاعات موردنیاز از طریق پرسشنامه و بانک اطلاعات مقالات موجود در کتابخانة پژوهشکده جمع‏آوری شده است. نتایج نشان می‏دهد بیشتر تولیدات علمی (3/86%) در کنفرانسهای ملی و بین‏المللی ارائه شده ...

متن کامل

بررسی تطبیقی تولیدات علمی دانشگاه صنعتی شریف در پایگاه های استنادی وب آوساینس و اسکوپوس

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی تمامی تولیدات علمی دانشگاه صنعتی شریف در پایگاه های استنادی وب آوساینس و اسکوپوس است. داده های حاصل از این پژوهش، با رویکرد علم سنجی و با استفاده از نرم افزارهای هیست سایت و امکانات تحلیلی نرم افزار اکسل تحلیل شد. جامعۀ پژوهش را تولیدات علمی نمایه شده در پایگاه اسکوپوس، در تاریخ 24 ژوئن 2018 ، و در پایگاه وب آوساینس، در تاریخ 14 می 2018 ، در بازۀ زمانی ده ساله ...

متن کامل

بررسی وضعیت تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج بین سالهای 1386-1382

هدف: هدف از این پژوهش تعیین وضعیت کمی تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در طول سالهای 1382 لغایت 1386 است.جامعه مورد پژوهش کلیه اعضای هیئت علمی تمام وقت این دانشگاه می باشند. روش پژوهش :روش استفاده شده در این تحقیق، پیمایشی بوده و داده های مورد نیاز از طریق پایگاه ملی اعضای هیأت علمی (OFIS )، وب سایت دانشگاه و آمارهای مندرج در نشریه سالیانه "پژوهشنامه" بدست آمده است. ی...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 22  شماره 85

صفحات  127- 147

تاریخ انتشار 2020-06-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023