سپیده فهیمی فر

عضو هیات علمی دانشگاه تهران گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

[ 1 ] - بررسی سیاست‌های رقمی‌سازی اسناد آرشیوی: ارائۀ سیاهۀ پیشنهادی برای رقمی‌سازی اسناد در مراکز آرشیوی ایران

هدف: پژوهش حاضر، درصدد بررسی و مقایسۀ سیاست‌های رقمی‌سازی اسناد موجود در آرشیوهای ملی کشورهای مختلف انگلیسی‌زبان در صورت وجود و دسترسی(استرالیا، مالزی، آمریکا، کانادا، سوییس و انگلستان) و سایر راهنماهای موجود در این زمینه و شناسایی معیارها و مؤلفه‌های مشترک مهم در کلیۀ آرشیوها به‌منظور ارائۀ سیاهۀ پیشنهادی برای رقمی‌سازی اسناد در مراکز آرشیوی ایران است. روش پژوهش:...

[ 2 ] - تدوین الگوی پیشنهادی خطِّ‌‌مشی مدون برای رقمی‌سازی اسناد در آرشیو ملی ایران

هدف: آرشیو ملی ایران برای حفاظت از اسناد خود و سهولت دسترسی به آن‌ها، از سال 1383 شروع به رقمی‌سازی اسناد خود کرده‌است و همچنان ادامه دارد. برای بهبود رقمی‌کردن اسناد، داشتن خطِّ‌مشی مدون لازم است. هدف از پژوهش حاضر تدوین الگوی پیشنهادی خطِّ‌مشی مدون برای رقمی‌سازی اسناد در آرشیو ملی ایران است. روش / رویکرد پژوهش: پژوهش به‌لحاظ هدف از نوع کاربردی و اَزنظر رویکرد، از نوع تحقیقات آمیختة اکتشافی و پیم...

[ 3 ] - ویژگی‌های رسانه‌‌های نوین و الگوهای ارتباطی

هدف: شناسایی ویژگی‌‌های رسانه‌‌های نوین و ترسیم الگوهای ارتباطی در آنها و شکاف آنها با رسانه‌‌های قدیمی­تر روش/ رویکرد پژوهش: بررسی متون کتابخانه‌‌ای یافته‌‌ها: الگو‌های ارتباطی رسانه‌‌های نوین به سمت احیای روش‌های انتقال اطلاعات و برقراری ارتباط در دوران گذشته و ارتباط میان‌‌فردی سوق یافته است. نتیجه‌گیری: با پیشرفت فناوری‌های جدید احساس برقراری ارتباط به‌‌صورت میان‌فردی کاملاً شبیه‌سازی خوا...

[ 4 ] - تحلیل شبکه هم‌تألیفی، مجلات و موضوعات هسته مقالات حوزة کتاب الکترونیکی

این پژوهش با هدف شناسایی نویسندگان، مجلات، موضوعات هسته و ترسیم شبکه هم‌تألیفی نویسندگان حوزه کتاب الکترونیکی و نیز شناسایی میزان اهمیت این حوزه در طول زمان و همچنین شناسایی ذی‌نفعان اصلی کتاب الکترونیکی به نگارش درآمده است. در این پژوهش از روش پیمایشی و رویکرد علم‌سنجی و تحلیل شبکه‌های اجتماعی هم‌تألیفی به منظور آگاهی از الگوهای نامرئی روابط همکاری بین نویسندگان استفاده شده است. به منظور مصورس...

[ 5 ] - چارچوب تخصص‌های مورد نیاز در نشر کتاب‌های درسی الکترونیکی دانشگاهی: مطالعۀ دلفی

هدف: هدف این پژوهش رسیدن به چارچوبی از گروه تخصصی و سازمان‌های مؤثر مورد نیاز برای نشر کتاب‌های درسی الکترونیکی دانشگاهی با توجه به ویژگی‌ها و مزایای این نوع کتاب‌هاست. بنابراین شناسایی متخصصان مورد نیاز با اجماع نظر صاحب‌نظران این حوزه نتیجۀ نهایی این پژوهش خواهد بود. روش: مطالعۀ دلفی با استفاده از ابزار پرسشنامۀ محقق‌ساخته در چهار دور انجام گرفت. جامعۀ آماری شامل چهل نفر از صاحب‌نظران داخلی و...

[ 6 ] - شناسایی مهم‌ترین معیارهای ارزیابی کتاب الکترونیکی فارسی دانشگاهی از دیدگاه کتابداران دانشگاهی شاغل در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی مهم‌ترین معیارهای ارزیابی کتاب‌های الکترونیکی فارسی دانشگاهی از دیدگاه‌یکی از گروه‌های ذی نفع (ناشر، کاربر، کتابدار و نویسنده) کتاب الکترونیکی، کتابداران دانشگاهی است. روش: روش پژوهش حاضر پیمایشی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کتابداران شاغل در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران (کتابخانه‌های مرکزی و دانشکده‌ای) است. یافته‌ها...

[ 7 ] - بررسی وضعیت تولیدات علمی و شبکة هم‌تألیفی پژوهشگران ایران در حوزة تربیت‌-بدنی و علوم ورزشی در پایگاه استنادی وب‌آف‌ساینس طی سال‌های 2016-2006

هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت تولیدات علمی و شبکة هم‌تألیفی پژوهشگران ایران در حوزة تربیت‌­بدنی و علوم­ ورزشی در پایگاه استنادی وب‌آف‌ساینس، طی سال­های 2016-2006 بود. این پژوهش با رویکرد علم­سنجی و با روش تحلیل شبکه با استفاده از نرم‌افزارهای هیست سایت، نودایکس ال و ووس ویور انجام شد. جامعة پژوهش همة تولیدات علمی پژوهشگران ایران در حوزة تربیت­ بدنی و علوم­ ورزشی بود که در مجلات پایگاه استنادی وب‌...

[ 8 ] - بررسی شبکه هم تالیفی مجلات علمی پژوهشی فارسی حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی

Purpose: the aim of this research is to design co-authorship network among Knowledge and Information science Persian Journals and to know the most important authors in the time period from 2008 to 2013. Moreover, in this article, co-authorship patterns and network integrity is measured.  Methodology: We used scientometric tools and methods and some of the most important social network indexes ...

[ 9 ] - ارزیابی رضایت کاربران از مجموعه، ساختمان، تجهیزات، کتابداران و خدمات کتابخانه‌های عمومی یزد

Purpose: This article aims to investigate library users' satisfaction in the areas of resources, building and equipment, librarians and services within the public libraries of Yazd city. Methodology: This is a Survey research project that uses a researcher- made questionnaire. Data was collected by a supervised and paper-based questionnaire. The research population includes active users of pub...

[ 10 ] - کیوآر کد و بازنمایی اطلاعات در کتاب های درسی دانشگاهی: دیدگاه اساتید

هدف: هدف این پژوهش شناسایی اطلاعات مورد نیاز در کیوآر کد کتاب‌های درسی دانشگاهی از دیدگاه اساتید است.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر روش شناسی کیفی و از لحاظ نوع تحقیق کاربردی است . مصاحبه با اساتید با استفاده از پرسشنامه نیمه ساختار یافته در رابطه با مولفه های مهم در انتخاب کتاب درسی دانشگاهی و معیارهای مهم مورد نیاز به منظور درج درکیوآرکد انجام شد. برای تحلیل داده های مصاحبه ها از تکنیک تحلیل تم...

[ 11 ] - اولویتبندی روش ها، فنون و ابزارهای بازاریابی کتاب از دیدگاه ناشران کودک و نوجوان

هدف: هدف پژوهش حاضر، اولویت‏بندی روش‏ها، فنون و ابزارهای بازاریابی کتاب از دیدگاه ناشران است. روش‏: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه ناشران کودک و نوجوان فعال شهر تهران است، که 72 ناشر به روش نمونه­گیری تصادفی به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. یافته­ها: بر اساس نظر ناشران پرکاربر...

[ 12 ] - نیازسنجی ایجاد کتابخانه دیجیتالی برای دانشجویان مجازی براساس انواع منابع اطلاعاتی و بازیابی آنها

هدف: آگاهی از میزان نیاز و تاثیر کتابخانه‌های دیجیتالی در امر آموزش و پژوهش دانشجویان مجازی. روش پژوهش: روش پژوهش پیمایشی بوده و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شد. جامعه آماری نیز دانشجویان مجازی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تهران (رشته‌های مدیریت اطلاعات و مدیریت کتابخانه‌های دیجیتال) بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با نرم‌...

[ 13 ] - بررسی وضعیت تولیدات علمی ایران در حوزه محیط‌زیست در بین سال‌های 2008-2017 و مقایسه آن با کشورهای خاورمیانه

هدف این پژوهش، شناخت وضعیت ایران به لحاظ تولیدات علمی از بعد کمی و کیفی و مقایسه آن با کشورهای خاورمیانه به‌منظور آگاهی از جایگاه ایران و کمک به تصمیم‌گیری در سیاست‌گذاری‌ها در حوزه محیط‌زیست است. پژوهش حاضر با رویکرد علم سنجی انجام شده است. تولیدات عملی در حوزه محیط‌زیست در بین سال‌های 2008 تا 2017 از بانک اطلاعاتی وب آف ساینس استخراج شدند. برای تحلیل داده‌ها و ترسیم نقشه‌های علمی از نرم‌افزار...

[ 14 ] - ارائه الگوی برند شخصی‏ نویسندگان کتاب‌‏های دانشگاهی در صنعت نشر ایران (مورد مطالعه: حوزه علم اطلاعات و دانش‏‌شناسی)

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر برند شخصی‏ نویسندگان کتاب‏های دانشگاهی در صنعت نشر ایران (مورد مطالعه حوزه علم اطلاعات و دانش‏شناسی) و ارائه مدل مفهومی و ساختاری است. روش پژوهش: پژوهش حاضر بر مبنای هدف از نوع کاربردی و از لحاظ روش پژوهش، پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، شامل 122 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد که به شیوة نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انجام شد. در این پژوهش به منظور گر...

[ 15 ] - بررسی تطبیقی تخصص‌گرایی تولیدات علمی دانشگاه‌های صنعتی در شهر تهران در حوزه مهندسی در بین سال‌های 1999-2018

مطالعه حاضر با هدف بررسی تطبیقی تخصص‌گرایی تولیدات علمی دانشگاه‌های صنعتی در شهر تهران در حوزه مهندسی انجام شده است. این پژوهش از نوع کاربردی بود و با روش علم‌سنجی انجام شد. جامعه آماری دانشگاه‌های صنعتی در شهر تهران بودند. داده‌های پژوهش با استفاده از بخش جست‌وجوی پیشرفته پایگاه وب‌آوساینس گردآوری شدند. این داده‌ها مربوط به تولیدات علمی در حوزه مهندسی و زیرحوزه‌های آن در بین سال‌های ۱۹۹9 تا ۲۰...

[ 16 ] - بررسی تطبیقی تولیدات علمی دانشگاه صنعتی شریف در پایگاه های استنادی وب آوساینس و اسکوپوس

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی تمامی تولیدات علمی دانشگاه صنعتی شریف در پایگاه های استنادی وب آوساینس و اسکوپوس است. داده های حاصل از این پژوهش، با رویکرد علم سنجی و با استفاده از نرم افزارهای هیست سایت و امکانات تحلیلی نرم افزار اکسل تحلیل شد. جامعۀ پژوهش را تولیدات علمی نمایه شده در پایگاه اسکوپوس، در تاریخ 24 ژوئن 2018 ، و در پایگاه وب آوساینس، در تاریخ 14 می 2018 ، در بازۀ زمانی ده ساله ...

[ 17 ] - A Comparative Analysis of the Effect of Visual and Textual Information on the Health Information Perception of High School Girl Students in Tehran

Purpose: Information and information sources can be divided into three broad categories according to their nature or type: textual information (book, journal article, conference paper, dissertation, newspaper, etc.), visual information (infographic, photo, Cartoons, films, etc.) and audiovisual information. The purpose of this study is to determine the effect of reading textual information in c...