علیرضا نوروزی

عضو هیئت علمی، گروه علم اطلاعات و دانش‏شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.

[ 1 ] - نیمرخ مجله‏ های انگلیسی‌زبان دانشگاه تهران بر اساس معیارهای نمایه‌سازی پایگاه‌های استنادی بین‌المللی

مقدمه: هدف پژوهشگران بررسی وضعیت نمایه‌سازی مجله‏های انگلیسی‌زبان دانشگاه تهران در پایگاه‌های استنادی بین‌المللی است. بنابراین، فرایند گزینش در دو پایگاه‌  اسکاپوس و وب‏آف‏ساینس به دقت بررسی شده و مجله‌ها بر اساس معیارهای به‌دست‌آمده اعتبارسنجی شده‌اند تا نقاط ضعف مجله‌های انگلیسی‌زبان دانشگاه تهران برای نمایه‌سازی در این پایگاه‌ها مشخص شود. مواد و روش‌ها...

[ 2 ] - توسعه مدل مفهومی مسئله‌یابی پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای جهت دار

زمینه و هدف: این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر مسئلهیابی پژوهش و توسعه مدل مفهومی آن به عنوان اولین گام در زمینه تولید دانش و افزایش کیفیت مسئلهیابی صورت پذیرفت. روش: در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی جهتدار به توسعه مدل مفهومی برآمده از فراترکیب دادههای منابع پیشین مسئلهیابی پرداخته شد. از این روش جهت تولید دانش جدید حول محور مسئلهیابی استفاده شد. جامعه پژوهش متشکل ا...

[ 3 ] - بررسی سواد اطلاعاتی معلمان

هدف: این پژوهش، با هدف بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی معلمان شهرستان بیله‌سوار، اجراء شده است. در این پژوهش، آشنایی و استفاده معلمان از منابع اطلاعاتی و همچنین مهارت آنان در ارزیابی مفید بودن منابع بازیابی شده، مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج این پژوهش می‏تواند در بهبود فعالیت‏ های سازمان آموزش و پرورش مؤثر باشد. روش: روش پژوهش از نوع پیمایشی توصیفی – تحلیلی است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه (...

[ 4 ] - بررسی الگوی نویسندگی در مقاله‌های ایرانی و ارتباط آن با استنادپذیری

سابقه و هدف: همکاری‌های علمی، احتمال ارجاع و استناد به مقاله و ظهور نتایج آن در آثار دیگران را افزایش می‌دهد. این پژوهش با هدف مشخص کردن الگوی نویسندگی در رشته‌های مختلف علوم پایه، علوم انسانی و هنر و بررسی رابطه میان تعداد نویسندگان و میزان استناد به مقاله‌های ایرانی نمایه شده در وبگاه علم، انجام شده است. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از روش‌های توصیفی و تحلیلی با بهره‌گیری از روش‌های علم‌سنجی انج...

[ 5 ] - طراحی مدل مفهومی مسئله‌یابی پژوهش با استفاده از روش فراترکیب

هدف: هدف از انجام این پژوهش شناسایی ویژگیهای متمایز مسئلهیابی پژوهش به عنوان اولین گام در تولید دانش و رسیدن به درک بهتری از فرآیند مسئلهیابی است. در این پژوهش مفاهیم، ایدهها و یافتههای پژوهشهای قبلی با هم ترکیب شده و مدل مفهومی مسئلهیابی پژوهش طراحی شد. روش: در پژوهش حاضر با استفاده از روش فراترکیب و از طریق مراحل هفت مرحلهای سندلوسکی و باروسو، به ترکیب دادههای به دست آمده از منابع پیشین پردا...

[ 6 ] - بررسی میزان تطابق زبان نمایه‌سازان، نویسندگان و برچسب‌گذاران در پایگاه اطلاعاتی اریک و مندلی

Objective: The purpose of this study was to identify the language consistency between indexers, authors and taggers in the ERIC and Mendeley databases. Methodology: This survey was conducted using content analysis methods and techniques to evaluate the language consistency between indexers, authors and taggers in the ERIC and Mendeley databases and also to determine common keywords. The sample ...

[ 7 ] - شناسایی مؤلفه‎های پیاده‌سازی کتاب‎درمانی در کتابخانه‎های عمومی کشور از دیدگاه متخصصان علم اطلاعات و دانش‎‌شناسی و روان‌شناسی و ارائه الگوی پیشنهادی

purpose: This research aimed at the Identification of the necessities for implementation of bibliotherapy in public libraries from the perspective of knowledge and information science professionals and Psychology professionals, and Proposing a Model. Methodology: At first, in order to identify the necessary components for the implementation of bibliotherapy in the public libraries, we tried to...

[ 8 ] - تأثیر محیط دیجیتال بر عادت و روش‌های خواندن جوانان

Purpose: In digital age, web applications work as machines that swallow time rapidly. A new generation tendency to use these tools for entertaining and information gathering has changed their habits in type of selected materials and reading practices. In other words, although users currently receive information from internet, they have increasingly become superficial readers who have a little i...

[ 9 ] - میزان سواد آرشیوی کاربران مراکز آرشیوی شهر تهران

هدف: بررسی میزان سواد آرشیوی کاربران مراکز آرشیوی شهر تهران. روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش توصیفی-پیمایشی است و برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامۀ محقق‌ساخته استفاده شده‌است. این پرسش‌نامه بین 80 نفر از کاربران توزیع شد. معیار سنجش داده‌ها، طیف پنج‌گانۀ لیکرت است. یافته‌ها و نتیجه­گیری: یافته‌های پژوهش نشان دادند که سواد آرشیوی کاربرا...

[ 10 ] - ارائه الگوی برند شخصی‏ نویسندگان کتاب‌‏های دانشگاهی در صنعت نشر ایران (مورد مطالعه: حوزه علم اطلاعات و دانش‏‌شناسی)

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر برند شخصی‏ نویسندگان کتاب‏های دانشگاهی در صنعت نشر ایران (مورد مطالعه حوزه علم اطلاعات و دانش‏شناسی) و ارائه مدل مفهومی و ساختاری است. روش پژوهش: پژوهش حاضر بر مبنای هدف از نوع کاربردی و از لحاظ روش پژوهش، پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، شامل 122 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد که به شیوة نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انجام شد. در این پژوهش به منظور گر...

[ 11 ] - ارائه الگوی ایجاد آرشیو دانشگاهی در دانشگاه خلیج فارس

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی جهت ایجاد آرشیو دانشگاهی در دانشگاه خلیج فارس انجام شده است. روش‌: روش پژوهش حاضر، پیمایشی، توصیفی و تحلیلی و از نوع کاربردی است. جامعه پژوهش شامل 20 نفر از کتابداران و 185 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس به عنوان ذی‏نفعان آرشیو دانشگاهی در دانشگاه خلیج فارس بودند که مجموع آن‏ها 205 نفر و بر اساس فرمول کوکران نمونه مستخرج از آن 132 نفر شد. ابزا...

[ 12 ] - تحلیل ملزومات ایجاد آرشیو شخصی هنرمندان شهر تهران

هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل ملزومات ایجاد آرشیو شخصی هنرمندان شهر تهران انجام شد. روش‌شناسی: روش پژوهش حاضر به صورت آمیخته و ترکیبی از مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای، مصاحبه، تحلیل محتوای جهت‌دار و پرسشنامه انجام شده است. جامعه پژوهش شامل هنرمندان شهر تهران در سه زمینه فعالیت نقاشی، مجسمه و حجم و گرافیک که حداقل دو نمایشگاه انفرادی برگزار کرده باشند، است ک...

[ 13 ] - بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی کاربران و رضایت آنان از خدمات کتابخانه (پژوهش موردی: کتابخانه مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی)

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین سواد اطلاعاتی کاربران کتابخانه مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی و رضایت آنان از خدمات این کتابخانه بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و روش پژوهش، پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش تمامی دانشجویان (در چهار مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ‌ارشد و دکتری) و اعضای هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی شامل 11647 نف...

[ 14 ] - شناسایی عوامل بازدارنده مدیریت زمان در کتابخانه‏های دانشگاهی: مورد مطالعه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

هدف: شناسایی عوامل بازدارنده مدیریت زمان در کتابخانه‏های دانشگاهی با تأکید بر کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به عنوان مورد مطالعه است. روش پژوهش: جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران بخش‌های مختلف کتابخانه مرکزی دانشگاه  تهران تشکیل می‏دهد. در این پژوهش از مصاحبه‏های ساخت نیافته با تأکید بر رویکرد اکتشافی استفاده شده است. برای پاسخ به سؤال اصلی ، 12 مصاحبه انجام...

[ 15 ] - A Comparative Analysis of the Effect of Visual and Textual Information on the Health Information Perception of High School Girl Students in Tehran

Purpose: Information and information sources can be divided into three broad categories according to their nature or type: textual information (book, journal article, conference paper, dissertation, newspaper, etc.), visual information (infographic, photo, Cartoons, films, etc.) and audiovisual information. The purpose of this study is to determine the effect of reading textual information in c...