بررسی تفاوت‌های ژنتیکی جمعیت‌های کرم ساقه‌خوار نواری برنج Chilo suppressalis (Lepidoptera: Pyralidae) با استفاده از نشانگر RAPD در استان گیلان از ایران

نویسندگان

  • رضا حسینی استادیار، دانشکدۀ علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
  • علی اعلمی استادیار، دانشکدۀ علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
چکیده مقاله:

به‌منظور بررسی وجود تفاوت‌های ژنتیکی جمعیت‌های کرم ساقه‌خوار نواری برنج Chilo supperssalis در استان‌گیلان، 37 نمونه لارو (لارهای سن 4 تا 6) از 17 شهرستان انتخاب شدند. نمونه‌های جمع‌آوری شده در سه جمعیت شرق، مرکز و غرب دسته‌بندی شدند. DNA استخراج شده از نمونه‌ها با استفاده از 12 آغازگر تصادفی تکثیر شد. محصولات PCR روی ژل آگارز 5/1 درصد الکتروفورز شدند و از آنها عکس‌برداری گردید. پس از امتیاز‌دهی نوارها، تحلیل داده‌ها نشان داد که این 12 آغازگر در مجموع 112 نوار چند شکل تولید کرده‌اند. نتایج نشان داد که جمعیت‌ فعال در غرب استان با دو جمعیت فعال در مرکز و شرق تفاوت دارد. دو جمعیت مستقر در شرق و مرکز گیلان دارای شباهت‌های بیشتری با یکدیگر هستند. می‌توان این‌طور پیشنهاد کرد که جریان‌های ژنی موجود بین این دو جمعیت می‌تواند عامل بروز این شباهت‌ها ‌باشد. جمعیت مستقر در مرکز گیلان به دلیل منطقۀ وسیع‌تر فعالیت و تعداد بیشتر نمونه‌های بررسی شده، بیشترین تنوع ژنتیکی داخل جمعیتی را نشان داد. این نتایج مشخص کرد که جمعیت‌های فعال کرم ساقه‌خوار نواری برنج در استان از نظر ژنتیکی یکنواخت نیستند و احتمالاً از دو بیوتیپ متفاوت تشکیل شده‌اند. به این ترتیب، این نتایج می‌توانند به عنوان توضیحی دربارۀ تفاوت‌های مرفولوژیک و بیوشیمیایی یافت شده بین بیوتیپ‌های فعال آفت در مناطق بررسی شده، محسوب شوند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تفاوت های ژنتیکی جمعیت های کرم ساقه خوار نواری برنج chilo suppressalis (lepidoptera: pyralidae) با استفاده از نشانگر rapd در استان گیلان از ایران

به منظور بررسی وجود تفاوت های ژنتیکی جمعیت های کرم ساقه خوار نواری برنج chilo supperssalis در استان گیلان، 37 نمونه لارو (لارهای سن 4 تا 6) از 17 شهرستان انتخاب شدند. نمونه های جمع آوری شده در سه جمعیت شرق، مرکز و غرب دسته بندی شدند. dna استخراج شده از نمونه ها با استفاده از 12 آغازگر تصادفی تکثیر شد. محصولات pcr روی ژل آگارز 5/1 درصد الکتروفورز شدند و از آنها عکس برداری گردید. پس از امتیاز دهی...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی کرم ساقه خوار نواری برنج chilo suppressalis walker lepidoptera:pyralidae در استان گیلان و غرب استان مازندران با استفاده از نشانگر rapd

به منظور مطالعه تنوع ژنتیکی کرم ساقه خوار نواری برنج walker chilo supperssalis در استان گیلان و غرب استان مازندران 45 نمونه لارو (سن چهار تا شش) از 19 ناحیه (شامل 17 شهرستان استان گیلان و دو شهرستان از غرب مازندران) انتخاب شده در غالب چهار جمعیت (سه جمعیت از غرب، مرکز و شرق گیلان و یک جمعیت از غرب مازندران) بررسی شد. نمونه ها پس از استخراج dna با استفاده از 12 آغازگر تصادفی مورد تکثیر قرار گرفت...

15 صفحه اول

غربال‌گری انبوه ژنوتیپ‌های مختلف برنج نسبت به کرم ساقه‌خوار نواری برنج،Chilo suppressalis (Walker) (Lep.: Pyralidae) در شرایط مزرعه

در این تحقیق 98 ژنوتیپ داخلی و خارجی برنج از نظر مقاومت به کرم ساقه­خوار نواری برنج، Chilo suppressalis، در شرایط مزرعه­ای در مؤسسه تحقیقات برنج در مازندران-آمل غربال شدند. آزمایش در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در 3 تکرار انجام شد. در مرحله­ی زایشی گیاه برنج از هر کرت 5 بوته به­طور تصادفی انتخاب و کف­بر شدند. سپس درصد خوشه­های سفید شده، تعداد لارو بر بوته، ارتفاع بوته، قطر ساقه و تعداد ساقه د...

متن کامل

تغییرات جمعیت مراحل زیستی نابالغ کرم ساقه‌خوار برنج (Chilo suppressalis Walker (Lepidoptera: Pyralidae روی ارقام مختلف برنج در مازندران

  Striped rice stem borer, Chilo suppressalis Walker (Lepidoptera: Pyralidae) is one of the key pests in north of Iran, which damages the rice fields and decreases yield, severely. With attention to the importance of population dynamics of pests in integrated pest management, the population dynamics of immature life stages (egg, larva, pupa) of C. suppressalis were analyzed on three dominant ri...

متن کامل

ارزیابی ژنوتیپ‌های برنج امید بخش برای مقاومت کرم ساقه خوار نواری برنج، Chilo suppressalis (Lepidoptera: Crambidae) در شرایط مزرعه

هدف از این مطالعه شناسایی لاین‌ها(ژنوتیپ‌های) برنج مقاوم به ساقه‌خوار نواری برنج و تعیین خصوصیات گیاهی مرتبط با مقاومت است. در این پژوهش از مجموع 63 لاین برنج در طول سال های1396-1395تحت شرایط آلودگی طبیعی مورد ارزیابی قرار گرفت. این لاین ها دارای تغییرات قابل توجهی در ارتفاع گیاه (149-39/84 سانتی متر)، قطر ساقه (3/6-7/3 میلی متر)، طول خوشه (9/32-1/21سانتی متر)، تعداد لارو (50/69-83/3 عدد)، دوره...

متن کامل

اثر سیستم دوکشتی برنج بر برخی خصوصیات زیستی کرم ساقه خوار برنج (Chilo suppressalis (Lepidoptera: Crambidae

در سال­های اخیر، تمایل کشاورزان به سیستم دوکشتی برنج نگرانی­ هایی در زمینه تغییر در خصوصیات زیستی آفات و کاربرد بی­رویه حشره­ کش ­های شیمیایی ایجاد کرده است. در مطالعه حاضر، برخی ویژگی­ های زیستی لاروهای زمستانگذران کرم ساقه­خوار برنج، (Chilo suppressalis (Walker در مزارع یک بار کشت و دو بار کشت برنج در شمال کشور مورد مقایسه قرار گرفت. نمونه­برداری از مزارعی که در مناطق جغرافیایی یکسان قرار داش...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 44  شماره 2

صفحات  211- 223

تاریخ انتشار 2014-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023