بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی و ترکیب اسیدهای چرب روغن پالم اولئین وارداتی به کشور

نویسندگان

  • آرش کوچکی گروه علوم و صنایع غذایی،دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
  • سیدعلی مرتضوی استادگروه علوم و صنایع غذایی،واحد سبزوار،دانشگاه آزاد اسلامی،سبزوار،ایران
  • فخری شهیدی استاد گروه علوم و صنایع غذایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
  • محمد هادی ناجی دانش آموخته دکترای علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
  • هادی اسکندری عضو هیات علمی دانشگاه شیراز،شیراز، ایران
چکیده مقاله:

پالم اولئین جزیی است مایع که بر اثر تفکیک جزء به جزء روغن پالم و در پی تبلور تحت دامنه دمای کنترل شده از روغن پالم به دست می­آید. پالم اولئین با دو درجه تولید می­شود، اولئین استاندارد و اولئین دو بار تفکیک شده (موسوم به سوپر اولئین) که دارای نقطه کدورت پایین­تری در مقایسه با اولئین استاندارد می­باشد. از روغن پالم اولئین تصفیه شده وارداتی توسط کشتی به بندر شهید رجایی نمونه­برداری شد. آزمون­های فیزیکوشیمیایی شامل ارزیابی وضعیت ظاهری روغن(ذرات)، رنگ، اندیس پراکسید، ،زمان پایداری روغن، درصد اسید چرب آزاد ، رطوبت، صابون، فسفر،کلروفیل، فلزات و ترکیب اسیدهای چرب اولئین پالم و با روش AOCS انجام شد. نتایج مقایسه روغنهای پالم نشان می­دهدکه اختلاف معنی‌داری بین روغنها وجود ندارد. با توجه به درصد اسید چرب اشباع و اسید چرب اساسی(ضروری) می­توان گفت که درصد اسیدهای چرب تشکیل دهنده روغن پالم اولئین شامل 45 درصد اسیدهای چرب اشباع(عمدتا اسید پالمتیک)،45 درصد اسیدهای غیر اشباع با یک پیوند دوگانه(عمدتا اسید اولئیک) و 10 درصداسیدهای غیر اشباع با چند پیوند دوگانه است.که مجموعا 55 درصد آن را اسید چرب ضروری تشکیل می­دهد. با توجه به نتایج بدست آمده می­توان گفت با توجه فقدان اسید چرب ترانس و پایداری مناسب و بالا بودن میزان اسید چرب ضروری، روغن پالم اولئین می­تواند یک روغن مناسب به عنوان جزء مایع برای مخلوط چربی مارگارین، روغن‌های نباتی جامد صاف (شورتنینگ)، روغن نباتی هیدروژنه‌دان، چربی برای سرخ کردن عمیق و چربی‌های خاص، استفاده ‌شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

فرمولاسیون روغن سرخ کردنی بر پایه تالو اولئین و پالم اولئین

    چکیده مقدمه: امروزه روغن سرخ کردنی در کشور ما بسیار مورد توجه قرار گرفته و در سبد خرید خانواده ها جای دارد. کمبود روغن در کشور باعث تهیه روغن های سرخ کردنی بر پایه فرمولاسیون های مختلف شده است. مواد و روش ها: با هدف تولید روغن سرخ کردنی بر پایه تالو اولئین و پالم اولئین و بررسی خصوصیات تیمارهای آنها، ابتدا استخراج چربی پیه گاو به روش ذوب کردن خشک و سپس فراکسیون گیری در دمای 4 د...

متن کامل

مقایسه اثرات مصرف روغن ماهی با روغن پالم در دوره انتقال بر ترکیب اسیدهای چرب شیر گاوهای هلشتاین

چکیدهبه دلیل اهمیت چربی شیر از نظر تأمین برخی از اسیدهای چرب خاص در تغذیه انسان، دستکاری پروفیل اسیدهای چرب بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. به منظور مطالعه تاثیر مصرف روغن ماهی و پالم بر پروفیل اسیدهای چرب شیر، تعداد ده راس گاو هلشتاین با حداقل یکبار زایش بر اساس تاریخ زایش احتمالی، از شش هفته قبل تا 63 روز پس از زایش به طور تصادفی، روغن اشباع پالم یا روغن ماهی را دریافت نمودند. تولید شیر ...

متن کامل

هیدرولیز گزینشی پالم اولئین به منظور تولید روغن دی آسیل گلیسرولی غنی از اسیدهای چرب غیر اشباع

در این تحقیق به منظور تولید روغن دی آسیل گلیسرولی هیدرولیز جزئی روغن پالم اولئین با استفاده پنج آنزیم در یک محیط بدون حلال انجام شد. در ابتدا گزینش پذیری این آنزیم ها به سوی اسید های چرب اشباع در سه درجه هیدرولیز مختلف (5، 10 و 25 درصد) مقایسه گردید و نشان داده شد که گزینش پذیری فسفولیپاز لسیتاز اولترا، لیپوزیم rm im، لیپاز a و لیپاز ay به ترتیب به سوی اسیدهای چرب اشباع بیشتر می باشد. . در ادام...

بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی روغن مغز هسته انبه

انبه یکی از میوه‌های گرمسیری رایج در سرتاسر جهان است. در هنگام فرآوری انبه، پوست و هسته آن بیشترین ترکیبات جانبی این میوه را تشکیل می‌دهند. روغن استخراج شده از هسته انبه حاوی 44 تا 48 درصد اسیدهای چرب اشباع و حدود 52 تا 56 درصد اسیدهای چرب غیر اشباع است.اسید استئاریک(%73/37) و اسید اولئیک (%22/46) به ترتیب بیشترین اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع روغن مغز هسته انبه را تشکیل می‌دهند. در این تحقیق و...

متن کامل

مقایسه اثرات مصرف روغن ماهی با روغن پالم در دوره انتقال بر ترکیب اسیدهای چرب شیر گاوهای هلشتاین

چکیدهبه دلیل اهمیت چربی شیر از نظر تأمین برخی از اسیدهای چرب خاص در تغذیه انسان، دستکاری پروفیل اسیدهای چرب بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. به منظور مطالعه تاثیر مصرف روغن ماهی و پالم بر پروفیل اسیدهای چرب شیر، تعداد ده راس گاو هلشتاین با حداقل یکبار زایش بر اساس تاریخ زایش احتمالی، از شش هفته قبل تا 63 روز پس از زایش به طور تصادفی، روغن اشباع پالم یا روغن ماهی را دریافت نمودند. تولید شیر ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 4

صفحات  69- 77

تاریخ انتشار 2017-02-19

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023