× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی شیوع مهمترین سروگروپ‌های اشریشیاکلی انتروتوکسیژنیک و فیمبریه 5F در گوساله‌های اسهالی زیر 5 روز در استان‌های البرز و قزوین

نویسنده

  • عادل قره‌باغی، صمد لطف‌اله‌زاده، محمدرضا مخبردزفولی، فرهاد موسی‌خانی، زهرا یادگاری، غلامرضا نیکبخت‌بروجنی . .

چکیده

اشریشیاکلی(E.Coli) فلور طبیعی مجاری گوارشی بیشتر جانوران و نیز انسان است اما برخی سویه‌های پاتوژنیک اشریشیاکلی باعث انواعی از بیماری‌های رودهای و خارج روده­ای می‌شوند. سروتیپ اشریشیاکلی انتروتوکسیژنیک (ETEC) شایع ترین علت بروز سندروم اسهال در نوزادان حیوانات مزرعه است. مهمترین فاکتور های مرتبط با بیماری زایی در ETEC، فیمبریه است که به عنوان عامل چسبنده و انتروتوکسین های ترشحی می باشد. مهمترین فیمبریه های معمول در گوساله‌ها (99K) 5Fو 41F می باشد و بیشترین موارد 99K جداشده متعلق به سروگروپ های 8O، 9Oو 101O است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی میزان فراوانی ژن‌های مربوط به سروگروپ‌های مختلف (101O، 9O، 8O و...) و فیمبریه 99Kدر گوساله‌های اسهالی زیر 5 روز است. هر نمونه بر روی محیط مک کانکی کشت و از هر پلیت، سه کلنی از باکتری به صورت جداگانه  کشت داده شد، همچنین تمامی نمونه‌ها از نظر فراوانی ژن 99K و در ادامه نمونه‌هایی که پس از بررسی ژن تایپ 101O منفی بودند به ترتیب اهمیت، از نظر تایپ 8O، 9O و 115O  با آزمایش Multiplex PCR بررسی شدند. نتایج این بررسی نشان می دهد درصد فراوانی بدست آمده از سروگروپ های 8O، 9O، 101O، 115O و فیمبریه ی 99K در گوساله‌های اسهالی به ترتیب 7/18%، 3/9%، 3/56%، 8/7% و 3/9% و بیشترین فراوانی فیمبریه 99K بین سروگروپ‌ها در سروگروپ 101O با 3/83% می باشد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

اشریشیاکلی(e.coli) فلور طبیعی مجاری گوارشی بیشتر جانوران و نیز انسان است اما برخی سویه های پاتوژنیک اشریشیاکلی باعث انواعی از بیماری های رودهای و خارج روده­ای می شوند. سروتیپ اشریشیاکلی انتروتوکسیژنیک (etec) شایع ترین علت بروز سندروم اسهال در نوزادان حیوانات مزرعه است. مهمترین فاکتور های مرتبط با بیماری زایی در etec، فیمبریه است که به عنوان عامل چسبنده و انتروتوکسین های ترشحی می باشد. مهمترین ف...

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

دراین تحقیق نمونه‌های دامی در چهار مرحله طی فصول پاییز و زمستان 1381 و بهار و تابستان 1382 از گوساله‌ها، تلیسه‌ها و گاوهای بالغ اسهالی و غیر اسهالی جمع‌آوری گردید. نمونه برداری در مدت یکسال در گروه سنی زیر 10 سال انجام گرفت که به چهار گروه سنی 6-0، 12-7، 24-13 ماه و 10-2 سال تقسیم شدند. در هر فصل 100 نمونه و در مجموع 400 نمونه در مدت یکسال از گوساله‌ها، تلیسه‌ها و گاوهای بالغ اسهالی و غیر اسهال...

در این تحقیق از184 گوساله زیر یکماهه شامل 84 گوساله مبتلا به اسهال و 100 گوساله سالم نمونه خون اخذ گردید و روی آنها ‌آزمایش‌های سرم‌شناسی شامل الایزای مستقیم برای تشخیص آنتی‌بادی‌های ضد آنتی‌ژن ‌ 99K ‌اشریشیاکلی، روتاویروس و کوروناویروس و نیز آزمایش آگلوتیناسیون لوله‌ای برای تشخیص آنتی‌بادی‌های ضد آنتی‌ژن ‌ 157O اشریشیاکلی انجام شد.نتایج نشان داد که ‌آنتی‌بادی‌های ضداشریشیاکلی ‌ 99K در سرم 56 ...