بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان اماکن ورزشی شهر مشهد بر مبنای مدل تحلیل اهمیت-عملکرد

نویسندگان

چکیده

هدف از مطالعه حاضر شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان اماکن ورزشی بر مبنای مدل اهمیت-عملکرد می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مشتریان اماکن ورزشی شهر مشهد تشکیل دادند که از بین آن‌ها 396 نفر به‌صورت در دسترس به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده جهت گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته‌ای است که در قالب 13 عامل و 55 سؤال طراحی شد. نتایج پژوهش نشان داد از 13 عامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان، 6 عامل در مشتریان مرد و 7 عامل در بانوان در ناحیه اولویت کم، 6 عامل در مشتریان مرد و 2 عامل در مشتریان زن در ناحیه تمرکز بر آن و 1 عامل در مشتریان مرد و 4 عامل در بانوان در ناحیه حفظ عملکرد قرار گرفتند. عواملی که در ناحیه اولویت کم قرارگرفته‌اند برای عملکرد سیستم تهدیدکننده نیستند و نیازمند اصلاح فوری نمی‌باشند. عوامل در ناحیه تمرکز بر آن نیازمند اصلاحی فوری بوده و از این لحاظ در اولویت بالایی قرار دارند. درنهایت عوامل قرارگرفته در ناحیه حفظ عملکرد ازنظر مشتریان نه‌تنها مهم هستند بلکه از عملکرد آن‌ها نیز رضایت دارند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی عوامل مؤثر بر رفتار خرید مشتریان اماکن ورزشی منطقۀ 2 تهران

هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر رفتار خرید مشتریان اماکن ورزشی بود. جامعۀ آماری پژوهش کلیۀ مشتریان و مسئولان اماکن ورزشی منطقۀ 2 تهران، استادان مدیریت ورزشی و کارکنان ادارۀ ورزش و جوانان شمال غرب تهران بود. برای جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه‌ای طراحی شد که روایی سازۀ آن از طریق تحلیل عاملی  و پایایی آن به روش کرونباخ (آلفا 0.81) تأیید شد. پرسشنامۀ این پژوهش دارای 30 سؤال بود؛ 10 سؤال آن به ویژگی ...

متن کامل

تحلیل رضایتمندی فراگیران از دوره های آموزش ضمن خدمت بر مبنای مدل تحلیل اهمیت- عملکرد

در عصر حاضر، آموزش از طریق بهبود دانش و مهارت­های منابع انسانی، از نقشی تحول آفرین برخوردار شده است. این امر، مستلزم کیفیت­گرایی و توجه به رضایتمندی فراگیران از دوره­های آموزشی است. هدف کلی پژوهش حاضر، توسعه روش شناسی تضمین کیفیت در آموزش منابع انسانی است؛ برای تحقق هدف فوق، تلاش شده برمبنای رویکرد نظری کیفیت خدمات، مولفه­های کیفیت در آموزش منابع انسانی شناسایی شوند و با تمرکز بر مفهوم رضایتمند...

متن کامل

تحلیل عوامل مؤثر در میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی شهر ارومیه بر اساس مدل مزیت رقابتی پورتر

هدف از این مطالعه، تحلیل عوامل مؤثر بر میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی شهر ارومیه براساس مدل مزیت رقابتی پورتر بود. روش تحقیق توصیفی- همبستگی بود. جامعۀ آماری را دانشجویان و دانش‌آموختگان بخش تربیت بدنی تشکیل می­دهند. از میان این افراد 208 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامۀ محقق‌ساخته (با ضریب آلفای کرونباخ 87/0) بود که با 38 سؤال عوامل مؤثر بر مزی...

متن کامل

عوامل روان‌شناختی مؤثر بر عملکرد ورزشی جودوکاران استان آذربایجان شرقی: مطالعه‌ بر اساس مدل معادلات ساختاری

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش خودگویی، کمال‌گرایی، اضطراب و سبک‌های مقابله‌ای در عملکرد ورزشی جودوکاران استان آذربایجان شرقی است. جامعۀ آماری مطالعۀ حاضر را کلیه جودوکاران ردۀ سنی جوان و بزرگ‌سال استان آذربایجان شرقی تشکیل می‌دادند که از میان آن­ها 162 نفر به‌صورت در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامۀ اضطراب حالت رقابتی (CSAI)، پرسشنامۀ خودگویی (S-TQ)، مقیاس کمال‌گرایی مثبت و منفی ...

متن کامل

تحلیل عوامل مؤثر در میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی شهر ارومیه بر اساس مدل مزیت رقابتی پورتر

هدف از این مطالعه، تحلیل عوامل مؤثر بر میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی شهر ارومیه براساس مدل مزیت رقابتی پورتر بود. روش تحقیق توصیفی- همبستگی بود. جامعۀ آماری را دانشجویان و دانش آموختگان بخش تربیت بدنی تشکیل می­دهند. از میان این افراد 208 نفر به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامۀ محقق ساخته (با ضریب آلفای کرونباخ 87/0) بود که با 38 سؤال عوامل مؤثر بر مزی...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 11  شماره 2

صفحات  11- 20

تاریخ انتشار 2019-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021