سید رضا حسینی نیا

استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود

[ 1 ] - ارتباط مسئولیت اجتماعی و جو اخلاقی با عملکرد ورزشی ادراک شده (مطالعه موردی: بازیکنان والیبال استان خراسان شمالی)

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و جو اخلاقی با عملکرد ورزشی ادراک‌شده بازیکنان والیبال بود. روش‌شناسی: روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق را بازیکنان والیبال استان خراسان شمالی در رده سنی بزرگسالان تشکیل دادند که در مسابقات باشگاهی سال 94-93 حضور داشتند (216 نفر) و نمونه گیری به‌صورت کل شمار انجام شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های مسئو...

[ 2 ] - ارتباط بین مدیریت روابط با مشتری و رضایت مشتریان در ادارات ورزش و جوانان استان گلستان

هدف: هدف پژوهش حاضر، مطالعه ارتباط بین مدیریت روابط با مشتری و رضایت مشتریان در ادارات ورزش و جوانان استان گلستان بود.روش شناسی: جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان به تعداد 203 نفر در سال 1393 بود که بر حسب جدول کوکران، 132 نفر به شیوه تصادفی- طبقه‌ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌های تحقیق از پرسش‌‌نامه‌های مدیریت ارتباط با مشتری (ه...

[ 3 ] - ارتباط سبک رهبری خدمتگزار مربیان با کارامدی تیمی و رضایت‌مندی ورزشکاران لیگ برتر هندبال ایران

  هدف این پژوهش بررسی ارتباط سبک رهبری خدمتگزار مربیان با کارامدی تیمی و رضایت‌مندی ورزشکاران لیگ برتر هندبال مردان ایران بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود که با استفاده از پرسشنامه‌های استاندارد رهبری خدمتگزار، کارامدی تیمی و رضایت‌مندی ورزشکار انجام گرفت. ورزشکاران دوازده تیم لیگ برتر هندبال مردان (216 نفر) در سال 1390 جامعۀ آماری تحقیق بودند که 105 پرسشنامه به‌طور تصادفی جمع‌آوری و با استف...

[ 4 ] - بررسی مدل تعهد ورزشی بانوان شرکت‌کننده در فعالیت‌های ورزشی

هدف از این پژوهش، مطالعۀ مدل تعهد‌ ورزشی بانوان شرکت‌کننده در فعالیت‌های ورزشی بود. کلیۀ بانوان (۶۰۰۰N=) شرکت‌کننده در فعالیت‌های ورزشی شهرداری مشهد جامعۀ آماری این تحقیق را تشکیل دادند،که از بین آنها ۵۲۶ نفر به‌عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. برای گردآوری داده‌ها، از پرسشنامۀ ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و پرسشنامۀ مدل تعهد­ ورزشی (اسکانلن، ۱۹۹۳) استفاده شد. نتایج نشان داد که بین تعهد ورزشی و ل...

[ 5 ] - بررسی روابط علی جو انگیزشی با اضطراب رقابتی و عملکرد ورزشی ادراک‌شدۀ دانشجویان دختر فوتسالیست

هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط جو انگیزشی با اضطراب رقابتی و عملکرد ورزشی ادراک‌شدۀ دانشجویان دختر فوتسالیست بود. جامعۀ آماری پژوهش را کلیۀ ورزشکاران دختر عضو تیم‌های فوتسال سیزدهمین المپیاد ورزشی کشور (182 نفر) تشکیل‌دادند (با استفاده از نمونه‌گیری تمام‌شمار). داده‌ها به کمک روش‌های آماری هم‌بستگی پیرسون و مدل‌سازی معادلات ساختاری تحلیل گردید. نتایج نشان می‌دهد که جو انگیزشی تکلیف‌محور، تأثیر ...

[ 6 ] - تأثیر کیفیت دوست ورزشی بر لذّت و تعهد ورزشی نوجوانان فوتبالیست

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر کیفیت دوست ورزشی بر لذّت، و تعهد‌ ورزشی نوجوانان فوتبالیست بود. نمونة آماری این پژوهش شامل 134 نوجوان (12 تا 16 ساله) شرکت‌کننده در مدارس فوتبال شهرستان شاهرود بود. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های استاندارد کیفیت دوست ورزشی، لذت، و تعهد‌ ورزشی استفاده‌ گردید. نتایج حاکی از آن بود که تأثیر کیفیت دوست ورزشی، و تعارض ‌ارتباطی، بر لذت ‌ورزشی، معنا‌دار است ام...

[ 7 ] - ارتباط بین رفتار رهبران همسطح با تعهد و اثربخشی تیمی بازیکنان فوتسال

هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط بین رفتار رهبران همسطح با تعهد و اثربخشی تیم‌های فوتسال شهرستان شاهرود بود. این پژوهش توصیفی و طرح آن از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری این تحقیق را کلیه بازیکنان تیم‌های فوتسال شهرستان شاهرود (200 نفر) تشکیل دادند. تمامی بازیکنان، پرسشنامه را تکمیل نمودند و به‌عنوان نمونه مورد تحلیل قرار گرفت. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های استاندارد چندعاملی رهبر (باس ...

[ 8 ] - تأثیر سبک رهبری رهبران همسطح بر هویت و کارآمدی تیمی بازیکنان هندبال

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر سبک رهبری رهبران همسطح بر هویت و کارآمدی تیمی بازیکنان هندبال دانشگاه‏ ها و مؤسسات آموزش عالی کشور بود. جامعة آماری این پژوهش را همة بازیکنان تیم‏ های شرکت‌کننده در مسابقات هندبال دانشجویان پسر دانشگاه‏ ها و مؤسسات آموزش عالی کشور تشکیل دادند (140 نفر) که از بین آنها107 نفر به روش دردسترس به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‏ ها پس از تأیید روایی و پایایی،...

[ 9 ] - رابطه سبک رهبری خدمتگزار مربیان با اعتماد به مربی و عملکرد تیم‌های ورزشی دانشگاهی

هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط بین سبک رهبری خدمتگزار مربیان با اعتماد به مربی و عملکرد ورزشی ادراک شده دانشجویان ورزشکار بود. این پژوهش توصیفی و طرح آن از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری آن را کلیه ورزشکاران رشته‌های تیمی پسران و دختران (300 نفر) شرکت­کننده در مسابقات منطقه 3 دانشگاهی (1392) تشکیل دادند و 220 پرسشنامه برگشت داده شد و به عنوان نمونه مورد تحلیل قرار گرفت. برای گردآوری داده‌ها...

[ 10 ] - بررسی ارتباط عوامل بازدارنده با میزان مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های فوق‌برنامۀ ورزشی دانشگاه نظامی با روش تحقیق آمیخته

  هدف‌ از تحقیق حاضر بررسی ارتباط عوامل بازدارنده با میزان مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های ورزشی فوق‌برنامۀ دانشگاه نظامی است. روش تحقیق آمیخته، از نوع تشریحی بود. به‌منظور گردآوری داده‌ها از دو روش پرسشنامه و مصاحبه استفاده شد. نتایج نشان داد که حدود 66 درصد دانشجویان اذعان داشته‌اند که در هیچ‌یک از فعالیت‌های ورزشی شرکت نمی‌کنند. در میان دانشجویان سه عامل زمان، مهارت و علاقۀ فردی به‌ترتیب از ...

[ 11 ] - ارتباط مشارکت ادراک شده والدین با اضطراب رقابتی، لذت و تعهد ورزشی بازیکنان دختر رشته بدمینتون‌

مقدمه و هدف: والدین نقش مهمی در مشارکت ورزشی فرزندان دارند، سطوح مشارکت والدین می‌تواند اثرات مثبت یا منفی را در مشارکت ورزشی فرزندان داشته باشد. ازاین‌رو، هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین مشارکت والدین با اضطراب ‌رقابتی، لذت و تعهد ورزشی ورزشکاران دختر رشته بدمینتون‌ بود.روش‌شناسی: روش پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. نمونه برابر با جامعه آماری و شامل 103 ورزشکار با میانگین سنی96/0 ±...

[ 12 ] - تأثیر سرسختی ذهنی بر شادکامی و عملکرد ورزشی دانشجویان دختر فوتسالیست

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر سرسختی ذهنی بر شادکامی و عملکرد ورزشی دانشجویان دختر فوتسالیست بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه بازیکنان تیمهای شرکت کننده در مسابقات فوتسال دانشجویان دختر دانشگاههای سراسر کشور تشکیل دادند؛ نمونه آماری برابر با جامعه در نظر گرفته شد. دادهها به کمک روش حداقل مربعات جزئی و آزمون سوبل تحلیل شد. نتایج نشان داد که سرسختی ذهنی اثر مستقیم و معناداری بر شادکامی و عملکرد ورز...

[ 13 ] - بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان اماکن ورزشی شهر مشهد بر مبنای مدل تحلیل اهمیت-عملکرد

هدف از مطالعه حاضر شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان اماکن ورزشی بر مبنای مدل اهمیت-عملکرد می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مشتریان اماکن ورزشی شهر مشهد تشکیل دادند که از بین آن‌ها 396 نفر به‌صورت در دسترس به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده جهت گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته‌ای است که در قالب 13 عامل و 55 سؤال طراحی شد. نتایج پژوهش نشان داد از 13 عامل ...

[ 15 ] - ارتباط کیفیت دوست ورزشی با شاخص‌های سلامت روانی ورزشکاران نوجوان شهر شاهرود

مقدمه و هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی ارتباط کیفیت دوست ورزشی با شاخص‌های سلامت روانی ورزشکاران نوجوان شهر شاهرود بود. روش‌شناسی: جامعه آماری این پژوهش را ورزشکاران نوجوان شهرستان شاهرود (2032 نفر) تشکیل دادند که از بین آن‌ها 331 نفر به روش سهیمه‌ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های استاندارد کیفیت دوست ورزشی (ویس و اسمیت، 1999)، رضایت از زندگی (ای‌دی...

[ 16 ] - نقش مدیریت ارتباط با مشتری بر میزان مشتری‌مداری کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان

هدف: هدف تحقیق حاضر، مطالعه نقش مدیریت ارتباط با مشتری بر میزان مشتری‌مداری کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان بود.روش شناسی: روش تحقیق حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن شامل کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان بود که 132 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های مدیریت ارتباط با مشتری (هانگ کیت و همکاران، 2005) و مشتری‌مداری (داناوا...

[ 17 ] - طراحی الگوی عوامل موثر بر کناره‌گیری بانوان از فعالیت‌های ورزشی با استفاده از تکنیک دیمتل

هدف اصلی این پژوهش استفاده از تکنیک دیمتل برای طراحی الگوی عوامل مؤثر بر کناره‌گیری بانوان از فعالیت‌های ورزشی بود. این تحقیق کاربردی است که به روش آمیخته اکتشافی و در دو مرحله‌ی کیفی و کمی انجام ‌شده است. در مرحله‌ی کیفی، نمونه آماری شامل 33 نفر از بانوان کل کشور بودند که فعالیت‌های ورزشی سازمان‌یافته خود را حداقل برای مدت زمان یک سال ترک کرده و از طریق نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده بودند. در م...