× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی عوامل موثر بر پیامدهای عفونتهای واریسلایی اولیه منجر به بستری در بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر (ع)تهران طی سالهای 1375 تا 1388

نویسندگان

  • ارجمندی, خدیجه
  • الماسی, فائزه

چکیده

Introduction & Objective: There is a need to study the outcomes of admitted patients with primary varicella infections especially for immunocompromised cases like patients with various cancers in our country in which there is no routine vaccination against such a virus. Materials & Methods: We performed a retrospective descriptive-analytic study on the admitted cases with primary varicella infections in Aliasghar children hospital, Tehran, since 1996 to 2009The patients were put in two different groups for comparison: 1)Immunosuppressed patients including patients with acute lymphoblastic leukemia ,patients with other types of cancers ,and patients who were receiving high doses of corticosteroids 2)previously healthy patients. Demographic as well as some indicators of poor general condition on admission like respiratory distress ,hypotension and decreased level of consciousness were compared within the groups we also looked for ataxia as an important indication of admission and the time period since the onset of disease up to admission in each group appropriate statistical methods were used for statistical analysis. Results: 88 cases including 24 cases of ALL (27%),9 cases with various types of cancers (10.5%),and 13 cases who were receiving high dose of corticosteroid were included. Mean age of the patients was 6 years (SD=3.5.47 cases(53.4%) ) were male. Hypotension on admission was significantly more common in patients under four years of age (P=0.006) The patients in the first 3 groups were admitted significantly earlier(P=0.027) Hypotension and ataxia were more significantly seen in the previously healthy group(P=0.01 and 0.04 respectively). Just one case of mortality occurred in a case of ALL during the study period. Conclusion: We concluded that immunocompromised cases comprise more than half of the admissions due to primary varicella infections in our referral center interestingly ,however, in comparison with previously healthy cases they have been admitted earlier with better general condition on admission. In contrast, previously healthy group specially in cases under four years of age wereadmitted with significantly poorer general condition and with more delay the second result might be due to inclusion of late onset complication of cerebellitis but the former results shows that better educational programs are needed for both parents and practitioners to pay attention to younger age groups with primary varicella infections.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

مقدمه و هدف: با توجه به عدم واکسیناسیون روتین بر علیه واریسلا در کشور ما نیاز به مطالعه موارد بستری شده بیماری بخصوص در بیماران دچار نقص ایمنی و کانسرها با توجه به افزایش طیف این بیماریها و افزایش طول عمر آنهاوجود دارد. بهمین منظور این مطالعه با هدف تعیین عوامل مؤثر بر پیامدهای عفونت های واریسلایی اولیه در کودکان انجام گردید. روش کار: اطلاعات مربوط به موارد بستری شده عفونت اولیه واریسلایی در بی...

The approach to patients with gmrointestinal tract infections begins with a thorough mediCdI history, induding information about epidemiologic factors, a physiCdI examination, and knowledge of the pathophysiology of various enteropathogens. Gastrointestinal tract infections conduded with a wide range of symptom complexes and csn be produced by a variety of Mferopathogens. Most infectious diarrh...

زمینه و اهداف: عفونت های استافیلوکوک اورئوس به عنوان یکی از خطرناک ترین و مرگبارترین عفونت های دوره کودکی با مقاومت به آنتی بیوتیک ها در طی چند دهه گذشته و حتی افزایش مقاومت به ونکومایسین، در تمام دنیا به عنوان یک مشکل جدی مطرح هستند. بدین ترتیب نیاز به یافتن جایگزینی مناسب و مطمئن و همچنین مجدود کردن مصرف ونکومایسین از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. تیکوپلانین یک آنتی بیوتیک باکتریوسیدال گلی...

Background: Germ cell tumor (GCT) account for approximately 2-3% of all malignancies in childhood. About 20% of patients with GCT are still resistant to therapy. Methods: This study was undertaken on 57 patients with Germ cell tumor who were admitted to Ali Asghar Children’s Hospital during 1990-2004. Through this study, information about sex, age type of pathology, clinical sign, treatment an...

عفونت های حاد تنفسی ( ari ) از علل مهم مرگ و میر در کودکان می باشد. در اغلب کشورها ari بیشتر از بیماریهای حاد دیگر، از جمله اسهال و بیماریهای گرمسیری اتفاق می افتد. بر اساس تخمین سازمان بهداشت جهانی در سال 1990، ari عامل 3/4 میلیون مرگ در کودکان بوده است که بطور عمده در ارتباط با پنومونی رخ داده است. نوع و شدت پنومونی به عوامل مختلفی از جمله سن، فصل، وضعیت ایمنی و عوامل محیطی بستگی دارد. پنومون...

 Pseudotumor cerebri (PTC) is a clinical syndrome charecterized by increased ICP without any evidence of mass lesion or obstructive process.  The incidence is 0.9-2 Per 100.000 population. It is more frequent in adults of 20-30 years age group especially obese women, and less common in pediatric age group. However children ranged 11- 16 years of age may suffer from PTC, with equale occurrence i...