بررسی محتوای فنل، فلاونوئید کل و عملکرد آنتیاکسیدانی عصاره ریشه گیاه Glycyrrhiza glabra L. در منطقه گرگان

نویسندگان

  • صدیقه ژند کارشناس ارشد شیمی آلی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران
  • معصومه مازندرانی استادیار گروه زیست شناسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران
چکیده مقاله:

شیرین بیان با نام علمی  Glycyrrhiza glabra L.از مشهورترین گیاهان دارویی با اثر ضد التهابی در استان گلستان است که در طب سنتی منطقه از شهرت بسیار خوبی در درمان بیماری‌های گوارشی برخوردار است. در این تحقیق ریشه گیاه در دی‌‌ماه 1392 از علفزارهای طبیعی شمال گرگان جمع آوری، خشک و عصاره اتانولی آن با استفاده از  روش خیساندن بدست آمد، میزان فنول و فلاونوئید کل با استفاده از روش اسپکتروفتومتری و عملکرد آنتی‌اکسیدانی عصاره‌ها نیز با استفاده از تست DPPH، ارزیابی و نتایج در سطح 05/0P< ارزیابی گردید. نتایج ارزیابی فیتوشیمیایی نشان داد که عصاره ریشه با میزان فنول کل (mgGAE/gDW 51/32) و فلاونوئید کل (mg QUE g-153/19) از عملکرد آنتی اکسیدانی بهینه‌ای در مهار رادیکاله‌های آزاد با میزان (mg/ml 130/0=IC50) برخوردار بود. مقادیر بالای ترکیب‌های ثانوی دارویی و همچنین عملکرد بالای عصاره ریشه شیرین بیان در مهار رادیکال‌های آزاد‌، علاوه بر تایید مصارف سنتی این گیاه به‌عنوان یک نرم کننده و ضد التهاب طبیعی، می‌تواند در تولید فراورد‌ه‌‌های دارویی موثر در پیشگیری و درمان بیماری‌های التهابی و سرطان‌ها به کار رود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی محتوای فنل، فلاونوئید کل و عملکرد آنتیاکسیدانی عصاره ریشه گیاه glycyrrhiza glabra l. در منطقه گرگان

شیرین بیان با نام علمی  glycyrrhiza glabra l.از مشهورترین گیاهان دارویی با اثر ضد التهابی در استان گلستان است که در طب سنتی منطقه از شهرت بسیار خوبی در درمان بیماری های گوارشی برخوردار است. در این تحقیق ریشه گیاه در دی ماه 1392 از علفزارهای طبیعی شمال گرگان جمع آوری، خشک و عصاره اتانولی آن با استفاده از  روش خیساندن بدست آمد، میزان فنول و فلاونوئید کل با استفاده از روش اسپکتروفتومتری و عملکرد آ...

متن کامل

بررسی تأثیر حلالهای مختلف بر میزان فنل و فلاونوئید کل و فعالیت آنتیاکسیدانی اندام‌های مختلف گیاه Momordica charantia L. در منطقه سیستان

آنتی‌اکسیدان‌ها ترکیب‌هایی هستند که از بدن در برابر آسیب‌های ناشی از فعالیت رادیکال‌های آزاد محافظت می‏کنند. ترکیب‌های فنلی متابولیت‏های ثانوی گیاهی هستند که توان آنتی‌اکسیدانی بالایی دارند. کارلا با نام علمی Momordica charantia L.  متعلق به تیره کدوئیان ((Cucurbitaceae، دارای ترکیب‌های فنلی است که به‌عنوان آنتی‌اکسیدان عمل می‏کنند. پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر حلال‌های مختلف (متانول ...

متن کامل

بررسی تأثیر حلالهای مختلف بر میزان فنل و فلاونوئید کل و فعالیت آنتیاکسیدانی اندام‌های مختلف گیاه Momordica charantia L. در منطقه سیستان

آنتی‌اکسیدان‌ها ترکیب‌هایی هستند که از بدن در برابر آسیب‌های ناشی از فعالیت رادیکال‌های آزاد محافظت می‏کنند. ترکیب‌های فنلی متابولیت‏های ثانوی گیاهی هستند که توان آنتی‌اکسیدانی بالایی دارند. کارلا با نام علمی Momordica charantia L.  متعلق به تیره کدوئیان ((Cucurbitaceae، دارای ترکیب‌های فنلی است که به‌عنوان آنتی‌اکسیدان عمل می‏کنند. پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر حلال‌های مختلف (متانول ...

متن کامل

بررسی محتوای فنل، فلاونوئید کل و عملکرد ضد اکسیدانی گیاه نادر سوسن چلچراغ(Lilium ledebourii (Baker) Boiss) در شمال ایران

زمینه و هدف: سوسن چلچراغ بانام علمی Lilium ledebourii (Baker) Boiss تنها گونه گیاهی طبیعی و ملی کشور با پراکنش محدود در مناطق کوهستانی جنگل هیرکانی است که بسیاری از جنبه­های اکولوژیکی، زینتی و دارویی آن موردبررسی قرار نگرفته است. مواد و روش‌ها: بعد از تهیه عصاره اتانولی به روش خیساندن، فنل کل به روش فولین سیکالتو، فلاونوئید کل به روش آلومینیوم کلراید و فعالیت ضد اکسیدانی عصاره نمونه­های برگ و س...

متن کامل

Leaves Antimicrobial Activity of Glycyrrhiza glabra L.

Licorice (Glycyrrhiza glabra L.) is an important medicinal plant. In this study, the antimicrobial activities of ethanolic and aqueous extracts from licorice leaves were studied compared to root extracts activities. Bacillus subtilis, Enterococcus faecalis, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus and Escherichia coli, and Candida albicans were used as test organisms...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 3

صفحات  68- 75

تاریخ انتشار 2014-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023