علی وارسته مرادی

گروه شیمی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

[ 1 ] - بررسی اثر روش‌های مختلف استخراج عصاره بر ترکیبات موثره و عملکرد آنتی‌اکسیدانی عصاره گیاه دارویی Cynara scolymus L. در استان گلستان

کنگرفرنگی (آرتیشو) با نام علمی Cynara scolymus L. متعلق به تیره کاسنی است که به‌‏دلیل امکان سنتز ترکیبات پلی‏فنلی و فلاونوئیدهای آنتی‌‏اکسیدان، دارای خاصیت ضدالتهاب بوده و در صنایع غذایی و دارویی جایگاه ویژه دارد. در این تحقیق میوه‌های گیاه کنگر فرنگی در تابستان 1392 از مزرعه تحقیقات گیاهان دارویی کشت و صنعت گیاهان دارویی نیاک برداشت و عصاره اتانولی (70 درصد) آنها با استفاده از روش‌های...

[ 2 ] - بررسی محتوای فنل، فلاونوئید کل و عملکرد آنتیاکسیدانی عصاره ریشه گیاه Glycyrrhiza glabra L. در منطقه گرگان

شیرین بیان با نام علمی  Glycyrrhiza glabra L.از مشهورترین گیاهان دارویی با اثر ضد التهابی در استان گلستان است که در طب سنتی منطقه از شهرت بسیار خوبی در درمان بیماری‌های گوارشی برخوردار است. در این تحقیق ریشه گیاه در دی‌‌ماه 1392 از علفزارهای طبیعی شمال گرگان جمع آوری، خشک و عصاره اتانولی آن با استفاده از  روش خیساندن بدست آمد، میزان فنول و فلاونوئید کل با استفاده از روش اسپکتروفتومتری ...

[ 3 ] - Invitro Anti-Bacterial and Anti-Oxidative Activity of GlycyrrhizaGlabra L. from North of Golestan Province

ABSTRACT       Background and Objective: Glycyrrhizaglabra L. is one of the most widely used medicinal herbs in Golestan province that is known for its anti-inflammatory, carminative, antiviral, anti-infection and anti-ulcer properties in Iranian traditional medicine. This study aimed to assess the anti-bacterial and anti-oxidative activity of G. glabrafrom th...

[ 4 ] - بررسی اثر روش‌های مختلف استخراج عصاره بر ترکیبات موثره و عملکرد آنتی‌اکسیدانی عصاره گیاه دارویی Cynara scolymus L. در استان گلستان

کنگرفرنگی (آرتیشو) با نام علمی Cynara scolymus L. متعلق به تیره کاسنی است که به‌‏دلیل امکان سنتز ترکیبات پلی‏فنلی و فلاونوئیدهای آنتی‌‏اکسیدان، دارای خاصیت ضدالتهاب بوده و در صنایع غذایی و دارویی جایگاه ویژه دارد. در این تحقیق میوه‌های گیاه کنگر فرنگی در تابستان 1392 از مزرعه تحقیقات گیاهان دارویی کشت و صنعت گیاهان دارویی نیاک برداشت و عصاره اتانولی (70 درصد) آنها با استفاده از روش‌های...

[ 5 ] - بررسی محتوای فنل، فلاونوئید کل و عملکرد آنتیاکسیدانی عصاره ریشه گیاه Glycyrrhiza glabra L. در منطقه گرگان

شیرین بیان با نام علمی  Glycyrrhiza glabra L.از مشهورترین گیاهان دارویی با اثر ضد التهابی در استان گلستان است که در طب سنتی منطقه از شهرت بسیار خوبی در درمان بیماری‌های گوارشی برخوردار است. در این تحقیق ریشه گیاه در دی‌‌ماه 1392 از علفزارهای طبیعی شمال گرگان جمع آوری، خشک و عصاره اتانولی آن با استفاده از  روش خیساندن بدست آمد، میزان فنول و فلاونوئید کل با استفاده از روش اسپکتروفتومتری ...

نویسندگان همکار