بررسی محتوای فنل، فلاونوئید کل و عملکرد ضد اکسیدانی گیاه نادر سوسن چلچراغ(Lilium ledebourii (Baker) Boiss) در شمال ایران

نویسندگان

  • حشمتی, غلامعلی دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
  • شکراللهی, شکوفه دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
  • یوسف زاده, حامد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
چکیده مقاله:

زمینه و هدف: سوسن چلچراغ بانام علمی Lilium ledebourii (Baker) Boiss تنها گونه گیاهی طبیعی و ملی کشور با پراکنش محدود در مناطق کوهستانی جنگل هیرکانی است که بسیاری از جنبه­های اکولوژیکی، زینتی و دارویی آن موردبررسی قرار نگرفته است. مواد و روش‌ها: بعد از تهیه عصاره اتانولی به روش خیساندن، فنل کل به روش فولین سیکالتو، فلاونوئید کل به روش آلومینیوم کلراید و فعالیت ضد اکسیدانی عصاره نمونه­های برگ و ساقه، با استفاده از روش DPPH اندازه­گیری شد. برای تجزیه‌وتحلیل آماری از تجزیه واریانس و برای مقایسه میانگین­ها از آزمون دانکن استفاده شد. نتایج: میزان فنل کل عصاره اتانولی اندام­های هوایی سوسن در چهار رویشگاه بین 59/6±65/43 و 21/9±14/66 میلی­گرم گالیک اسید در گرم عصاره و ظرفیت ضد اکسیدانی آن بین 51 تا 90 درصد متغیر بود، بیشترین میزان فنل کل و نیز فعالیت ضد اکسیدانی در عصاره اندام­های هوایی منطقه کلاردشت (بالاترین ارتفاع) و کمترین میزان در رستم آباد (پایین­ترین ارتفاع) یافت شد. محتوای فلاونوئید عصاره اتانولی اندام­های هوایی سوسن چلچراغ نیز بین 91/7±41/33 و 21/1±72/43 میلی­گرم کوئرستین در گرم عصاره بود که بالاترین میزان آن در منطقه اسالم و کمترین میزان آن‌ها در منطقه نمین مشاهده شد. نتیجه­گیری: از نتایج این تحقیق می­توان استنتاج نمود که در مقایسه با بسیاری از گونه­های دارویی دیگر، سوسن چلچراغ به لحاظ میزان ضد اکسیدان، از ظرفیت نسبتاً خوبی برخوردار است که این میزان بسته به محل رویش سوسن چلچراغ متفاوت بوده و همبستگی مستقیم و معنی­داری با تغییرات ارتفاع از سطح دریا دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Plant Regeneration from Protoplasts of Lilium ledebourii (Baker) Boiss

For half a century, the limitations of obtaining cross-combinations in lilies because of the incompatibility and incongruity between different varieties have been known. Somatic hybridization is one of the most powerful tools for achieving distant interspecific hybrids. For this purpose, protoplast preparation is a first and important step in efficient system for the regeneration of plants from...

متن کامل

ارزیابی جمعیت‏های مختلف گیاه سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii (Baker) Boiss.) با استفاده از ویژگی‏های مورفولوژیکی و روش‌ های آماری چند‌متغیره

گیاه سوسن (Lilium spp.) متعلق به خانوادة لاله (Liliaceae) است و به دلیل دارا‌بودن گل‌های درشت و جذاب در ردیف یکی از سه گیاه پیازی عمدة صنعت گلکاری قرار دارد. گونة سوسن چلچراغ (L. ledebourii (Baker) Boiss.) که تنها در منطقۀ لنکران جمهوری آذربایجان و نواحی بسیار محدودی از ایران مثل داماش، کلاردشت، اسالم، کجور، درفک و اردبیل پراکنش دارد، نادرترین گونة گیاه سوسن به‌شمار می‏رود. منطقه کجور برای اولی...

متن کامل

بررسی محتوای فنل، فلاونوئید کل و عملکرد آنتیاکسیدانی عصاره ریشه گیاه Glycyrrhiza glabra L. در منطقه گرگان

شیرین بیان با نام علمی  Glycyrrhiza glabra L.از مشهورترین گیاهان دارویی با اثر ضد التهابی در استان گلستان است که در طب سنتی منطقه از شهرت بسیار خوبی در درمان بیماری‌های گوارشی برخوردار است. در این تحقیق ریشه گیاه در دی‌‌ماه 1392 از علفزارهای طبیعی شمال گرگان جمع آوری، خشک و عصاره اتانولی آن با استفاده از  روش خیساندن بدست آمد، میزان فنول و فلاونوئید کل با استفاده از روش اسپکتروفتومتری ...

متن کامل

بررسی محتوای فنل، فلاونوئید کل و عملکرد آنتیاکسیدانی عصاره ریشه گیاه Glycyrrhiza glabra L. در منطقه گرگان

شیرین بیان با نام علمی  Glycyrrhiza glabra L.از مشهورترین گیاهان دارویی با اثر ضد التهابی در استان گلستان است که در طب سنتی منطقه از شهرت بسیار خوبی در درمان بیماری‌های گوارشی برخوردار است. در این تحقیق ریشه گیاه در دی‌‌ماه 1392 از علفزارهای طبیعی شمال گرگان جمع آوری، خشک و عصاره اتانولی آن با استفاده از  روش خیساندن بدست آمد، میزان فنول و فلاونوئید کل با استفاده از روش اسپکتروفتومتری ...

متن کامل

بررسی محتوای فنل، فلاونوئید کل و عملکرد آنتیاکسیدانی عصاره ریشه گیاه glycyrrhiza glabra l. در منطقه گرگان

شیرین بیان با نام علمی  glycyrrhiza glabra l.از مشهورترین گیاهان دارویی با اثر ضد التهابی در استان گلستان است که در طب سنتی منطقه از شهرت بسیار خوبی در درمان بیماری های گوارشی برخوردار است. در این تحقیق ریشه گیاه در دی ماه 1392 از علفزارهای طبیعی شمال گرگان جمع آوری، خشک و عصاره اتانولی آن با استفاده از  روش خیساندن بدست آمد، میزان فنول و فلاونوئید کل با استفاده از روش اسپکتروفتومتری و عملکرد آ...

متن کامل

Seed Germination of Lilium ledebourii (Baker) Boiss. after Cryopreservation

Abstract. Seeds or plant organs are usually used as the materials for the long-term cryopreservation. The aim of this study is to investigate the possibility of seed cryopreservation of Lilium ledebourii (Baker) Boiss. as an endemic and endangered species because of genetic erosion. To evaluate seed potentials for the cryopreservation, four treatments including vitrification, 30% glycerol, desi...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 2

صفحات  727- 734

تاریخ انتشار 2018-07

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023