شکراللهی, شکوفه

دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

[ 1 ] - بررسی محتوای فنل، فلاونوئید کل و عملکرد ضد اکسیدانی گیاه نادر سوسن چلچراغ(Lilium ledebourii (Baker) Boiss) در شمال ایران

زمینه و هدف: سوسن چلچراغ بانام علمی Lilium ledebourii (Baker) Boiss تنها گونه گیاهی طبیعی و ملی کشور با پراکنش محدود در مناطق کوهستانی جنگل هیرکانی است که بسیاری از جنبه­های اکولوژیکی، زینتی و دارویی آن موردبررسی قرار نگرفته است. مواد و روش‌ها: بعد از تهیه عصاره اتانولی به روش خیساندن، فنل کل به روش فولین سیکالتو، فلاونوئید کل به روش آلومینیوم کلراید و فعالیت ضد اکسیدانی عصاره نمونه­های برگ و س...

[ 2 ] - اثر مراحل مختلف رشد بر ارزش غذایی سوسن چلچراغ(Lilium ledebourii) در دو رویشگاه کلاردشت و اسالم

سوسن چلچراغ Lilium ledebourii (Baker) Boiss با گلهای سفید معطر از گیاهان بومی و نادر ایران و تنها گیاهی­است که به عنوان میراث ملی در ایران به ثبت رسیده است. این گیاه دارای ارزش دارویی، زینتی و پتانسیل اقتصادی بالایی بعنوان یک گل جدید است که بشدت در خطر انقراض قرار دارد. چرای دام، بریدن ساقه و برداشت اندامهای زیرزمینی و آفت زدگی از عوامل موثر بر انقراض این گونه ارزشمند می­باشد. بنابراین این مطال...

نویسندگان همکار