بررسی هیپرسگمانتاسیون نوتروفیلی درسالمندان وتعیین ارزش تشخیصی آن در کمبود V.B12 و اسید فولیک درشهرمشهد(1390)

نویسندگان

  • امیره نجات شکوهی گروه بیوشیمی وتغذیه، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  • حسین آیت الهی دکترای تخصصی پاتولوژی- دانشیار گروه داخلی دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  • لیدا معنوی فر عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی ، کارشناس ارشد خون شناسی و بانک خون
  • منیره محجوب عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
چکیده مقاله:

هدف: کمبود کوبالامین و اسید فولیک در سالمندان در صد شیوع بالایی دارد. گوناگونی و بارز نبودن یافته های بالینی وپر هزینه بودن تست های آزمایشگاهی سبب پیچیدگی و تاخیر درتشخیص کمبود می گردد. در این پژوهش ارتباط پارامترهای هماتولوژیک بالاخص هیپرسگمانتاسیون نوتروفیلی باکمبود کوبالامین و اسید فولیک وافزایش هموسیستئین سرم و نیز میزان حساسیت واختصاصیت آن مورد بررسی قرار می گیرد. روش بررسی: نمونه مورد مطالعه، 300 سالمند بالای 65 سال از مناطق 12گانه شهر مشهد بودکه با همکاری مرکز بهداشت استان به صورت خوشه ای انتخاب شدند. مقادیر کوبالامین (V.B12) و اسید فولیک سرم به روش RIA اندازه گیری شد. در افراد با کوبالامین(pg/ml 120-450)واسید فولیک  (17-1/5 ng/ml)، هموسیستئین سرم (Hcy) به روش Elisa اندازه گیری شد. پارامترهای هماتولوژیک با سیستم شمارشگر H1 ومشاهده میکروسکوپی مورد بررسی قرار گرفت. داده های جمع آوری شده بانرم افزار  SPSS آنالیز شد. یافته ها: از 235 سالمند شرکت کننده در مطالعه، 45/5% افراد از نظرهیپرسگمانتاسیون نوتروفیلی مثبت و54/5% منفی بودند. ارتباط معنی داری بین هیپرسگمانتاسیون وجنسیت وجود نداشت. در216 سالمند، 56/7% از نظر ماکروسیتوز مثبت بودند و شدت ماکروسیتوز برابر بود با +1=%30/7و +2=%9/6و +3=%4/1. درجات مختلف ماکروسیتوز با شدت های مختلف هیپرسگمانتاسیون ارتباط داشت  (p=0/001). ماکروسیتوز باکاهش کوبالامین و افزایش هموسیستئین ازنظرآماری ارتباط نداشت ولی با کاهش فولات (5ng/ml>)  ارتباط داشت (p=0/017). میانگین فولات در دوحالت هیپرسگمانتاسیون مثبت و منفی تفاوت معنی داری را نشان داد (p=0/036). هیپرسگمانتاسیون باکمبود کوبالامین (122> ) و افزایش هموسیستئین از نظرآماری ارتباط نداشت. فولات با افزایش هموسیستئین ارتباط داشت(p=0/001).حساسیت و اختصاصیت هیپرسگمانتاسیون نوتروفیلی در تشخیص کمبود کوبالامین و فولات سرم پایین بود. بحث و نتیجه گیری: با توجه به شیوع کمبود فولات و عوارض بالینی آن درسالمندان، تست های غربالگری ساده وکم هزینه چون ماکروسیتوز و هیپرسگمانتاسیون  نوتروفیلی را می توان جهت ارزیابی کمبود فولات سرم استفاده نمود واگرچه حساسیت و اختصاصیت هیپرسگمانتاسیون نوتروفیلی چندان بالا نیست، می توان از آن به عنوان یک تست غربالگر استفاده نمود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی هیپرسگمانتاسیون نوتروفیلی درسالمندان وتعیین ارزش تشخیصی آن در کمبود v.b۱۲ و اسید فولیک درشهرمشهد(۱۳۹۰)

هدف: کمبود کوبالامین و اسید فولیک در سالمندان در صد شیوع بالایی دارد. گوناگونی و بارز نبودن یافته های بالینی وپر هزینه بودن تست های آزمایشگاهی سبب پیچیدگی و تاخیر درتشخیص کمبود می گردد. در این پژوهش ارتباط پارامترهای هماتولوژیک بالاخص هیپرسگمانتاسیون نوتروفیلی باکمبود کوبالامین و اسید فولیک وافزایش هموسیستئین سرم و نیز میزان حساسیت واختصاصیت آن مورد بررسی قرار می گیرد. روش بررسی: نمونه مورد مطا...

متن کامل

بررسی هیپرسگمانتاسیون نوتروفیلی درزنان جوان مبتلا به کمبود آهن

هدف: افزایش لوب نوتروفیل یا هیپرسگمانتاسیون نوتروفیلی، یک یافته هماتولوژیکی است که در کمبود کوبالامین و اسید فولیک به وجود می آید. مطالعات و گزارشات ضد و نقیضی زیادی بر وجود ارتباط بین هیپرسگمانتاسیون نوتروفیلی (NH) و فقرآهن دلالت می کنند. این مطالعه به بررسی ارتباط فقر آهن و آنمی فقرآهن با هیپرسگمانتاسیون نوتروفیلی می پردازد. در این ارتباط اثر کمبود فولات نیز مورد بررسی قرار گرفته است.  روش بر...

متن کامل

بررسی هیپرسگمانتاسیون نوتروفیلی درزنان جوان مبتلا به کمبود آهن

هدف: افزایش لوب نوتروفیل یا هیپرسگمانتاسیون نوتروفیلی، یک یافته هماتولوژیکی است که در کمبود کوبالامین و اسید فولیک به وجود می آید. مطالعات و گزارشات ضد و نقیضی زیادی بر وجود ارتباط بین هیپرسگمانتاسیون نوتروفیلی (nh) و فقرآهن دلالت می کنند. این مطالعه به بررسی ارتباط فقر آهن و آنمی فقرآهن با هیپرسگمانتاسیون نوتروفیلی می پردازد. در این ارتباط اثر کمبود فولات نیز مورد بررسی قرار گرفته است.  روش بر...

متن کامل

ارتباط شاخص‌های عصبی ادراکی و روانی با کمبود کوبالامین و اسید فولیک در سالمندان شهر مشهد

Background and Objectives: Incidence of neurocognitive and psychologic disorders in elderly seems to become high There are numerous factors affecting neurocognitive functions like vascular factors, Vitamin B12 and folate and homocysteine levels. The aim of this study was to assess the relation between neurocognitive- psychologic markers and homocystein (Hcy), V.B12 (Cobalamin) and folate in ser...

متن کامل

بررسی کمبود کوبالامین و اسید فولیک در سالمندان شهر مشهد با تعیین نقطه برش توسط شاخص های آزمایشگاهی

مقدمه   کمبود کوبالامین و فولات در سالمندان شایع است. معرفی یک نقطه برش برای تخمین کمبود کوبالامین و فولات در حدود پایین و بینابینی قبل از بروز علایمآنمی، عصبی ادراکی و روانی در سالمندان ضروری به نظرمی رسد.   روش کار   در این مطالعه تحلیلی- توصیفی در سال 1385،280 سالمند بالای 65 سال از مناطق 12 گانه شهر مشهد در بیمارستان امام رضا (ع) پذیرش شدند. توسط پزشک عمو می معاینات فیزیکی به عمل آمد وسایر ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 1  شماره 1

صفحات  8- 14

تاریخ انتشار 2012-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023