لیدا معنوی فر

مربی، هیات علمی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

[ 1 ] - بررسی هیپرسگمانتاسیون نوتروفیلی درزنان جوان مبتلا به کمبود آهن

هدف: افزایش لوب نوتروفیل یا هیپرسگمانتاسیون نوتروفیلی، یک یافته هماتولوژیکی است که در کمبود کوبالامین و اسید فولیک به وجود می آید. مطالعات و گزارشات ضد و نقیضی زیادی بر وجود ارتباط بین هیپرسگمانتاسیون نوتروفیلی (NH) و فقرآهن دلالت می کنند. این مطالعه به بررسی ارتباط فقر آهن و آنمی فقرآهن با هیپرسگمانتاسیون نوتروفیلی می پردازد. در این ارتباط اثر کمبود فولات نیز مورد بررسی قرار گرفته است.  روش بر...

[ 2 ] - بررسی هیپرسگمانتاسیون نوتروفیلی درسالمندان وتعیین ارزش تشخیصی آن در کمبود V.B12 و اسید فولیک درشهرمشهد(1390)

هدف: کمبود کوبالامین و اسید فولیک در سالمندان در صد شیوع بالایی دارد. گوناگونی و بارز نبودن یافته های بالینی وپر هزینه بودن تست های آزمایشگاهی سبب پیچیدگی و تاخیر درتشخیص کمبود می گردد. در این پژوهش ارتباط پارامترهای هماتولوژیک بالاخص هیپرسگمانتاسیون نوتروفیلی باکمبود کوبالامین و اسید فولیک وافزایش هموسیستئین سرم و نیز میزان حساسیت واختصاصیت آن مورد بررسی قرار می گیرد. روش بررسی: نمونه مورد مط...

[ 3 ] - Advantages and Disadvantages of Blended Teaching Method of Online and Face to Face for Practical Course of Hematology the Viewpoints of Laboratory Sciences Students in Mashhad University of Medical Sciences in 2011

Introduction: Despite evidences revealing the development of electronic education in Mashhad University of Medical Sciences, there is not much information about productivity and probable challenges in virtual (online) education. This study investigates the viewpoints of bachelor science students toward advantages and disadvantages of blended online with face to face education method. Methods: ...