حسین آیت الهی

دکترای تخصصی پاتولوژی- دانشیار گروه داخلی دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی مشهد

[ 1 ] - بررسی هیپرسگمانتاسیون نوتروفیلی درسالمندان وتعیین ارزش تشخیصی آن در کمبود V.B12 و اسید فولیک درشهرمشهد(1390)

هدف: کمبود کوبالامین و اسید فولیک در سالمندان در صد شیوع بالایی دارد. گوناگونی و بارز نبودن یافته های بالینی وپر هزینه بودن تست های آزمایشگاهی سبب پیچیدگی و تاخیر درتشخیص کمبود می گردد. در این پژوهش ارتباط پارامترهای هماتولوژیک بالاخص هیپرسگمانتاسیون نوتروفیلی باکمبود کوبالامین و اسید فولیک وافزایش هموسیستئین سرم و نیز میزان حساسیت واختصاصیت آن مورد بررسی قرار می گیرد. روش بررسی: نمونه مورد مط...

[ 2 ] - ارتباط بین سطح سرمی مس و روی در مادران با وزن تولد نوزادان

مقدمه مواد معدنی و عناصر کمیاب مثل روی و مس تاثیر بارزی بر تکامل و رشد جنین و نوزادان دارند. هدف از این مطالعه تعیین ارتباط بین وزن کم تولد ووضعیت روی و مس مادران می باشد. روش کار این یک مطالعه مورد - شاهدی است که در بیمارستان قائم دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی یکسال از مهر ماه 85 تا مهر ماه 86 انجام شده است.جمعیت مورد مطالعه شامل 65 نوزاد

[ 3 ] - ارتباط بین سطح سرمی و بزاقی هورمون کورتیزول

مقدمه: اندازه گیری کورتیزول بزاق، علی رغم اطمینان و ارزان بودن هنوز به صورت گسترده استفاده نمی شود. مفید بودن آن در بررسی فعالیت محور هیپوتالاموس- هیپوفیز- آدرنال در موارد مختلف کلینیکی اثبات شده است. مراکز مختلفی هنوز در مقابل استفاده از این روش مقاومت می کنند. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط سطح سرمی و بزاقی هورمون کورتیزول با روش رادیو ایمونواسی (RIA) است. روش کار: این مطالعه توصیفی مقطعی از ...

[ 4 ] - بررسی مقایسه ای سطح سرمی HSP70 و CA125 در بیماران مبتلا به سرطان اپی تلیال تخمدان و بیماران با توده خوش خیم تخمدانی

مقدمه: سرطان تخمدان از شایع ترین بدخیمی های ژنیکولوژیک همراه با افزایش زیاد مرگ و میر بیماران می باشد که این میزان مرگ و میر، ناشی از تأخیر در تشخیص می باشد. استفاده از تومور مارکرهای خاص که در مراحل اولیه قدرت تشخیص دارند، اقدامی بسیار مؤثر در بهبود نتایج درمانی می باشد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی سطح سرمی HSP70 و CA125 در بیماران مبتلا به تومورهای اپی تلیال تخمدان انجام شد. روش کار: این مطالع...

[ 5 ] - Cytogenetic Analysis of Patients with Primary Amenorrhea in Southwest of Iran

  Background and Objectives: Primary amenorrhea is not a disease but a symptom that may result from several quite different causes[NN1] . Common hormonal cause of primary amenorrhea includes constitutional delay, hypothalamic –pituitary dysfunction, chronic systemic disease and absent ovarian function. The aim of this study was to estimate the incidence of the chromosomal abnormality referred ...

[ 6 ] - A Comparative Study on Instrumental Precision of Refrigerated and Non-Refrigerated Auto-Analyzers in Order to Improve Quality Assurance in Biochemistry Laboratory

Background and Objective: Quality control is one of the most important components in order to improve quality assurance in laboratories during analytical steps. For this purpose, coefficient of variation plays an important role. Due to the fast improvement in technology, application of inferential statistics for the comparisons ...

[ 7 ] - Serum Level of High Sensitive C-Reactive Protein in Normal and Preeclamptic Pregnancies

Background and Objective: The aim of this study was to determine the level of plasma high sensitive c-reactive protein (hs-CRP) in preeclampsia and to compare hs-CRP levels between normal pregnant women, mild preeclamptic, and severe preeclamptic women. Materials and Methods: Serum hs-CRP levels were inv...

[ 8 ] - اثرات‌ درمانی‌ حفاظتی سیلای‌ مارین در سمیّت‌ حاد کبدی‌ CCL4 در موش‌

زمینه و هدف : تتراکلرید کربن‌ به‌ عنوان‌ یک‌ سم‌ مرجع‌ کبدی در مسمومیت‌ حاد و مزمن‌ خود باعث‌ ایجادنکروز، تغییر چربی‌، سیروز و کانسر کبدی‌ می‌شود. سیلای مارین مجموعه‌ای‌ از سه‌ فلاونولیگنان‌ موجود در گیاه‌ خارمریم (Silybum marianum) دارای‌ آثار هپاتوپروتکتیو و آنتی‌‌هپاتوتوکسیک ‌می‌باشد. این مطالعه به منظور تعیین اثرات درمانی حفاظتی سیلای مارین در سمیت حاد کبدی CCL4 در موش انجام گردید. روش بررس...

[ 9 ] - Relationship Between SOX17 Gene Expression and Prognosis in Acute Myeloid Leukemia

Background: Acute Myeloid Leukemia (AML) is a group of heterogeneous malignancies caused by defects in differentiation of hematopoietic cells. SRY-box containing gene 17(SOX17) is a transcription factor which plays an important role in several biological processes, including cardiogenesis, angiogenesis, and lymphopoiesis. Aberrant expression of SOX17 has been detected in solid tumors. This stud...

[ 10 ] - Absence of FLT3 mutations in Iranian adult T-cell leukemia/lymphoma patients

Background: Adult T cell leukemia lymphoma (ATLL) is a rare disease, significantly linked to the infection by the human T-cell lymphotropic virus 1(HTLV-1). ATLL is typically preceded by decades of clinical latency during which infected cells accumulate selectable traits leading to a malignant transformation. Amongst all the HTLV-1 infected carriers only about 3-5% will develop ATLL. Despite th...

[ 11 ] - Frequency of FLT3 ITD and FLT3 TKD Mutations in Multiple Myeloma Patients (A Case Control Study)

Background and Aims: Multiple myeloma is a malignant proliferation of plasma cells derived from a single clone. The tumor, its products and the host response lead to organ damages. Some factors that are responsible in its pathogenesis are recognized. As FMS like Tyrosine Kinase 3 receptor (FLT3) mutation has been proved as a determining factor in leukemic patients the goal of this study was to ...

[ 12 ] - Overexpression of High-Mobility Motor Box 1 in the Blood and Tissues of Patients with Head and Neck Squamous Cell Carcinoma

Introduction: Head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) is one of the most common cancers in the world. Extra- and intra-cellular high-mobility motor box 1 (HMGB1) proteins are invovled in the pathogenesis and prognosis of cancer. Regarding this, the present study was conducted with the aim of investigating the expression of HMGB1 protein and mRNA levels in the blood, tumor tissue, and mar...

[ 13 ] - BCR-ABL fusion genes and laboratory findings in patients with chronic myeloid leukemia in northeast Iran

Background: A specific chromosomal abnormality, the Philadelphia chromosome (BCR-ABL fusion), is present in all patients with chronic myeloid leukemia (CML). The b2a2 and b3a2 fusion mRNAs encode p210 fusion protein p210 and e1a2 encode p190. The aim of this study was to evaluate the frequency of BCR-ABL fusion transcript variants in Northeast of Iranian CML patients and to compare the laborato...

[ 14 ] - Evaluation of JAK2 (V617F) Mutation in Iranian Veterans with Delayed Complications of Sulphur Mustard Poisoning

Background: Sulfur mustard was the most widely applied chemical warfare agent by the Iraqi army in Iran–Iraq war (1983-1988). Considering the role of sulfur mustard toxicity in hematopoietic neoplasms and also new role of JAK2 mutation in these neoplasms, we assessed this mutation and delayed hematologic complications in veterans exposed to sulfur mustard. Methods: This case control st...

[ 15 ] - CYP2C19 Genetic Polymorphism in the East of Iran: Its Association with the Severity and Pattern of Coronary Artery Disease

Introduction: Since there has been a dearth of research on the assessment of CYP2C19 polymorphism in the east of Iran (Khorasan provinces), this study aimed to detect, CYP2C19*2 and CYP2C19*3 allele frequencies among patients with coronary artery disease. The participants were selected among those referring to Emam Reza Hospital, Mashhad, Iran. Furthermore, the current research was motivated to...

[ 16 ] - Analysis of KRAS gene mutation associated with Helicobacter pylori infection in patients with gastric cancer

Objective(s): KRAS proto-oncogene mutation can be considered a diagnostic factor for treating various malignancies. Helicobacter pylori infection, a risk factor for stomach cancer, may cause DNA damage and genetic changes. The aim of the current study was to assess the association of gastric cancer and KRAS mutation, demographic factors, and H. pylori infection.<...

[ 17 ] - Synergy between parthenolide and arsenic trioxide in adult T-cell leukemia/lymphoma cells in vitro

Objective(s): Adult T-cell leukemia/lymphoma (ATLL) is an aggressive lymphoid malignancy with low survival rate and distinct geographical distribution. In search for novel chemotherapeutics against ATLL, we investigated the combinatorial effects of parthenolide, a sesquiterpene lactone with valuable pharmaceutical activities, and arsenic trioxide (ATO) in vitro</em...