بهنام رسولی, فاطمه

گروه پژوهشی روش‌های تشخیص و درمان‌های نوین، پژوهشکده فناوری زیستی، دانشگاه فردوسی مشهد

[ 1 ] - مقایسه اثرات سمیت سلولی پارتنولید، ملفالان و پروکاربازین در سلول‌‌های سرطانی کولون و کبد

مقدمه آدنوکارسینومای کولون و کارسینومای کبد از جمله شایع‌‌ترین سرطان‌‌ها در ایران هستند که آمار ابتلا و مرگ ناشی از آنها موجب نگرانی است. از آنجا که تلاش جهت معرفی رویکردهای جدید و موثرتر ضد سرطان بشدت احساس می‌‌شود، هدف از این پژوهش مقایسه اثرات سمیت سلولی پارتنولید، ملفالان و پروکاربازین بود. مواد و روش‌‌ها در این مطالعه از دو رده سلول HT29 و HepG2 (به ترتیب مدل‌‌هایی از سلول‌‌های آدنوکارسی...

[ 2 ] - Synergy between parthenolide and arsenic trioxide in adult T-cell leukemia/lymphoma cells in vitro

Objective(s): Adult T-cell leukemia/lymphoma (ATLL) is an aggressive lymphoid malignancy with low survival rate and distinct geographical distribution. In search for novel chemotherapeutics against ATLL, we investigated the combinatorial effects of parthenolide, a sesquiterpene lactone with valuable pharmaceutical activities, and arsenic trioxide (ATO) in vitro</em...