موسوی, مهدی

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

[ 1 ] - مقایسه اثرات سمیت سلولی پارتنولید، ملفالان و پروکاربازین در سلول‌‌های سرطانی کولون و کبد

مقدمه آدنوکارسینومای کولون و کارسینومای کبد از جمله شایع‌‌ترین سرطان‌‌ها در ایران هستند که آمار ابتلا و مرگ ناشی از آنها موجب نگرانی است. از آنجا که تلاش جهت معرفی رویکردهای جدید و موثرتر ضد سرطان بشدت احساس می‌‌شود، هدف از این پژوهش مقایسه اثرات سمیت سلولی پارتنولید، ملفالان و پروکاربازین بود. مواد و روش‌‌ها در این مطالعه از دو رده سلول HT29 و HepG2 (به ترتیب مدل‌‌هایی از سلول‌‌های آدنوکارسی...