محمد رضا کرامتی

استادیار هماتولوژی، مر کزتحقیقات نوزادان، بیمارستان امام رضا (ع) ، مشهد، ایران

[ 1 ] - ارتباط بین معیارهای رشد و سطح لیپیدهای سرم با میزان هموگلوبینگلیکه درکودکان و نوجوانان دیابتی

مقدمه دیابت نوع I شایعترین اختلال غددی متابولیکی در کودکان است که بـا عـوارض زیـادی منجملـه اخـتلال رشـد ممکن است همراه باشد. هدف از این مطالعه بررسی نقش دیابت روی رشد (وزن- قـد)، پارامترهـای رشـد و میـزان چربیهای خون است. روش کار در یک پژوهش مقطعی توصیفی 154 کودک دیابتی از مرداد 85 لغایت تیر 86 از نظـر معیارهـای رشـد وزنـی ، قدی، طول مدت بیماری، متوسط هموگلوبین گلیکه و لیپیدهای خون مورد ارزیاب...

[ 2 ] - بررسی ارتباط بین میزان هموگلوبین گلیکوزیله با چربیهای خون در بیماران دیابت تیپ 2 « مرکز تحقیقات نوزادان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد»

مقدمه عوارض قلبی- عروقی علت اصلی کاهش طول عمر در بیماران دیابتی بوده و اختلال در متابولیسم چربیها به صورت یک نمای لیپیدی آتروژنیک در ایجاد این عوارض نقش دارد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط کنترل قند خون (با استفاده از اندازه گیری هموگلوبین گلیکوزیله) بر نمای چربی های خون در بیماران دیابتی تیپ 2 می باشد. روش کار این مطالعه توصیفی در سال 1385 در بیمارستان آموزشی امام رضا (ع) در مشهد انجام گرفت. ...

[ 3 ] - ارتباط عفونت هلیکوباکتر پیلوری با سطح فریتین سرم و کم خونی فقر آهن بیمارستان امام رضا (ع) مشهد

مقدمه: کم خونی فقر آهن شایعترین علت کم خونی در دنیا است؛ اما علت آن در درصد قابل توجهی از بیماران ناشناخته باقی می ماند . شواهد ارائـه شـده در این مقاله، ارتباط بین عفونت هلیکوباکترپیلوری و کم خونی فقرآهن را نشان می دهد. با توجه به شایع بودن کم خونی فقرآهن و کـاهش ذخـایر آهـن بـدن و همچنین عفونت هلیکوباکترپیلوری در ایران این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین عفونت هلیکوباکترپیلوری با کمبود ذخائر آ...

[ 4 ] - Lack of FLT3-TKD835 gene mutation in toxicity of sulfur mustard in Iranian veterans

Objective(s):Sulfur mustard (SM) was used by the Iraqi army against the Iranian troops in the Iran-Iraq war from 1983–1988. This chemical gas affects different organs including the skin, lungs and the hematopoietic system. Any exposure to SM increases the risk of chromosomal breaking, hyperdiploidy and hypodiploidy. Studies have shown that the risk for acute myeloblastic and lymphoblastic leuke...

[ 5 ] - Differentiation of adipocytes and osteocytes from human adipose and placental mesenchymal stem cells

Objective(s):Mesenchymal stem cells (MSC) can be isolated from adult tissues such as adipose tissue and other sources. Among these sources, adipose tissue (because of easy access) and placenta (due to its immunomodulatory properties, in addition to other useful properties), have attracted more attention in terms of research. The isolation and comparison of MSC from these two sources provides a ...

[ 6 ] - Evaluation of Immature Neutrophil Ratio and Calprotectin Level for the Diagnosis of Neonatal Sepsis

Background: Sepsis is defined as a systematic inflammatory reaction against infection. Despite the recent advances in medical and pediatric sciences, sepsis remains a significant life-threatening health issue. The main problem associated with this disorder is the nonspecific and non-discriminative symptoms of noninfectious diseases. The present study aimed to introduce diagnostic parameters of ...

[ 7 ] - C3 and C4 Complement Levels in Iron Deficiency Anemia

Background and Objectives: Complement proteins are some of the most important plasma proteins of the innate immune system. Impaired immune function is reported in subjects who are iron deficient, and there are documents that these patients are prone to infection. This study was conducted to show whether serum C3 and C4 complement change in adult nonpregnant female with iron deficient anemia or ...

[ 8 ] - پیش‌گویی چند متغیره نیاز به انتقال خون در بیماران با جراحی بای‌پس شریان کرونر

  چکید ه   سابقه و هدف   شیوع مصرف خون در بیماران با جراحی بای‌پس کرونر( CABG ) هم چنان بالا می‌باشد. در سال‌های اخیر این میزان کاهش چشمگیری یافته است. هدف از این مطالعه، مشخص نمودن میزان انتقال خون در این مرکز و تعیین متغیرهای دموگرافیک و بالینی تاثیرگذار بر مصرف خون در طی CABG می‌باشد. مشخص نمودن فاکتورهای مرتبط با انتقال خون در این بیماران می تواند در اتخاذ تدابیر لازم جهت کاهش میزان انتقال ...

[ 9 ] - BCR-ABL fusion genes and laboratory findings in patients with chronic myeloid leukemia in northeast Iran

Background: A specific chromosomal abnormality, the Philadelphia chromosome (BCR-ABL fusion), is present in all patients with chronic myeloid leukemia (CML). The b2a2 and b3a2 fusion mRNAs encode p210 fusion protein p210 and e1a2 encode p190. The aim of this study was to evaluate the frequency of BCR-ABL fusion transcript variants in Northeast of Iranian CML patients and to compare the laborato...

[ 10 ] - Effect of Sulfur Mustard Toxicity on FLT3-ITD Gene Mutation in Sulfur Mustard Veterans

Background: Sulfur mustard (SM) is a chemical blistering warfare that affects different organs especially hematopoietic system. Prevalence of acute myeloblastic and lymphoblastic leukemia is increased by sulfur mustard exposure. FLT3-ITD mutation can be effective on leukemogenesis. Therefore, the aim of this study was to verify the frequency of FLT3-ITD mutation in the patients who exposed to S...

[ 11 ] - تعیین مقادیر مرجع خون شناسی در نوزادان شهر مشهد

زمینه و هدف:. مقادیر خون شناسی در نوزادان تحت تأثیر عوامل مختلف از جمله نژاد، محیط، زمان و روش انجام آزمایش، محل جمع آوری نمونه، سن حاملگی و فاکتورهای مادری قرار دارد. با توجه به این که این فاکتورها در جمعیت های مختلف می تواند اختلاف هایی با یکدیگر داشته باشد، این اختلاف ها می تواند منجر به تفاوت هایی در نتایج میزان های مرجع هماتولوژیک گردد. روش تحقیق: در این مطالعه ی مقطعی در سال 1387 از ...

[ 12 ] - Red Blood Cells Alloimmunization and Autoimmunization in Multi-transfused Thalassemia Patients in South of Iran

Background: Recurrent blood transfusion is a common treatment in patients with thalassemia. The development of antibodies against red blood cell (RBC) antigens complicates RBC cross-matching, enhances the in vivo destruction of transfused cells, accelerates tissue iron overloading, delays the provision of safe transfusion, and reduces health-related quality of life. Materials and Methods: In t...

[ 13 ] - Correlation between Allergic Rhinitis and Otitis Media with Effusion

Introduction: Otitis media with effusion (OME) is prevalent among children in such a way that it is the most common cause of hearing loss and surgery in childhood. Immunoglobulin E (IgE) mediated hypersensitivity has been proposed as a causative factor in the development of OME; however, there has been contrasting data in this regard. Therefore, the present study aimed to detect the possi...

[ 14 ] - Expression of ROR1 Gene in Patients with Acute Lymphoblastic Leukemia

Background: Acute lymphoblastic leukemia (ALL) results from genetic alterations in a single lymphoid progenitor cell. Expression of ROR1 is reported to be increased in ALL and mantle cell lymphoma. In this study the expression of ROR1 was assessed in newly diagnosed patients with ALL.  Methods: This study was carried out on 40 patients with newly diagnosed ALL and healthy individuals as contro...

[ 15 ] - ارتباط بین غلظت سرمی‎RANKL با اختلالات قلبی در بیماران بتا تالاسمی ‎ماژور

چکیده مقدمه: بتا تالاسمی‎ ماژور  نوعی اختلال اتوزومال مغلوب است که با اریتروپوئز غیر موثر شناخته می‎شود. تزریق مداوم و ناتوانی بدن در  حذف آهن در بدن منجر به اضافه بار آهن شده که  باعث ایجاد صدمه به بافت قلب می‎شود. یکی از مسیرهای تنظیمی‎بیماریهای قلبی با واسطه تجمع آهن، مسیر Osteoprotegrin/RANK(Receptor Activator of Nuclear Factor k_B / RANKL  Receptor A...

[ 16 ] - Association between Laboratory Findings and Mortality of Hospitalized Patients with Covid-19 in Mashhad, Iran

Background and Objective: COVID-19 has enforced high burden on health systems universally. To better allocate limited health equipment, we aimed to investigate the prognostic impacts of laboratory parameters. Materials and Methods: All SARS-CoV-2 patients admitted to Imam-Reza University Hospital, Mashhad, Iran, during three COVID19 peak periods in Iran (March to April 2020, July to August, an...