بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس ناحیه ۲ شهراراک و انطباق آن با استانداردهای ملی

نویسندگان

  • محمد گنجی استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان
چکیده مقاله:

 چکیدههدف اصلی پژوهش حاضر،شناسایی وضعیت بهداشت محیط مدارس ومیزان انطباق آن وضعیت با استاندارد های ملیمدارس بوده که ازجنبه های متعدد همانند :وضعیت ایمنی,وضعیت کارگاه هاوآزمایشگاه ها،وضعیت بوفه هاومحوطه ها،وضعیتسرویس های بهداشتی و ... به مقوله بهداشت محیط مدارس پرداخته است .روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی – مقطعی استکه ازطریق مشاهده مستقیم و به صورت تمام شماری ,به ثبت مقولات ازمدارس پرداخته است .کنکاش درمدارس موردمطالعه ,براساس چک لیست های طرح شده ،منجربه نتایجی گردیده که برخی ازمهمترین آنها عبارتند از:۵۳ درصد رامدارس راهنمایی / ۴۱ درصدراپسرانه، ۴۴ / ۵۸ درصد مدارس مورد مطالعه را مدارس دخترانه ، ۶۶ /۳۳ ‐۸۷ درصدرامدارس دوزمانه تشکیل می دهند. / ۱۲ درصدرایک زمانه و ۸۷ / ۴۶ درصدرامقطع دبیرستان، ۱۲ /۵۵،‐ براساس ابعاد و شاخص های بهداشت محیط مدارس ,متوسط میزان تطابق مجموعه ابعاد بهداشت محیط مدارسبااستانداردهای ملی مدارس (مؤسسه استانداردوتحقیقات صنعتی ایران , ۱۳۸۲ وآیین نامه بهداشت محیط۴۵ درصد می باشد .بطوریکه ترتیب میانگین تطابق شاخص های موردبررسی بااستانداردها ی مل ی مدارس , /۰۴,( مدارس, ۱۳۸۴ازبالاترین به پایین ترین حد,عبارتند از:( ‐ وضعیت دفع فاضلاب وزباله ( ۱۰۰(۵۵/ ‐ وضعیت محوطه ( ۳۸(۴۳/ ‐ وضعیت کارگاه وآزمایشگاه ( ۹۵(۳۸/ ‐ وضعیت سرویس های بهداشتی(توالت) ودستشوئی وآبخوری ( ۴۳(۳۷/ ‐ وضعیت ایمنی ( ۳۷(۳۷/ ‐ وضعیت کلاس ها ( ۱۳(۳/ ‐ وضعیت بوفه ( ۰۴

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

بررسی وضعیت بهداشت مدارس ابتدایی ناحیه ۲ استان یزد و مقایسه آن با استانداردهای تعیین شده در آئین نامه بهداشت در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰

مقدمه : مطالعات گوناگون در خصوص بهداشت مدارس و نگاهی گذرا به تاریخچه آن در جهان نشان می دهد که اغلب کشورهای دنیا توجه خاصی را به امور بهداشتی معطوف داشته اند زیرا سلامتی دانش آموزان نه تنها از آن جهت که قشر آسیب پذیر جامعه هستند بلکه بدان جهت که سرمایه انسانی و ملی آینده و تضمین کننده توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورند حائز اهمیت است . موادوروش ها: این پژوهش از نوع توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش...

متن کامل

بررسی وضعیت شاخص‌های بهداشت محیط مدارس ابتدایی ناحیه یک ساری در سال 1387

Backgrounds and Objectives: The school is the most appropriate place for flourishes children, adolescents and juniors, and prepares safe and vigorous life. Thus, the aim of this research is to study  of the hygienic conditions in primary schools in region 1 of Sari city.Materials and Methods: This article is a descriptive study. In which 45 non-for-profit and governmental schools were sampled u...

متن کامل

بررسی مقایسه‌ای وضعیت بهداشت محیط مدارس دارای مربی بهداشت و فاقد مربی بهداشت در استان بوشهر

زمینه: مدارس به عنوان مکانی مطمئن نقش بسیار مهمی در پرورش دانش‌آموزان ایفاء می‌نمایند. در صورتی که اصول بهداشت در مدارس رعایت نگردد ممکن است سلامت دانش‌آموزان به خطر بیافتد. مربی بهداشت می‌تواند در ارتقاء وضعیت بهداشت مدارس مؤثر باشد. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر مربی بهداشت بر وضعیت بهداشت محیط مدارس ابتدایی در استان بوشهر انجام شد. مواد و روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است. تعداد...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 20  شماره 4

صفحات  103- 134

تاریخ انتشار 2009-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023