بررسی ویژگی‏ های ریخت‏ شناسی و تشریحی گل نر، مراحل تکوین بساک و دانه‏ ی گرده در پسته‏ ی خوراکی (Pistacia vera L.)

نویسندگان

چکیده

چکیده: پسته‏ی خوراکی (Pistacia vera L.) از گونه‏های مهم سرده‏ی Pistacia L. و تیره‏ی Anacardiaceae است. به هدف توسعه‏ی دانش در مورد این گونه‏ی ارزشمند، ویژگی‏های ریخت‏شناسی و تشریحی گل نر، مراحل تکوین بساک و دانه‏ی گرده‏ی آن با روش‌های سلول‏بافت‌شناسی مانند تهیه‏ی برش و مشاهده با میکروسکوپ‏های نوری و الکترونی بررسی شد. نتایج نشان داد که گل‌های نر در گل‏آذین خوشه و دارای 6-4 پرچم، 2 یا 3 کاسبرگ و 1-0 براکته می‌باشند. دو کیسه‌ی هر سمت (تکای) بساک از یکدیگر به طور کامل جدا هستند و شکوفایی آن‏ها به صورت طولی و عمقی از محل رابط می‌باشد. تقسیم سیتوپلاسم طی میوز سلول‏های مادر میکروسپور، به طور هم‌زمان رخ می‌دهد، تتراد حاصل از نوع چهار وجهی و لایه‏ی تاپی از نوع ترشحی است. تعداد لایه‌های سلولی لایه‌ی میانی سه یا بیشتر بوده که به طور قابل توجهی پایا بوده و در مراحل پایانی بلوغ همراه با لایه‌ی تاپی یا حتی در زمان شکوفایی بساک از بین می‌روند. لایه‌ی مکانیکی با تزئینات فیبری می‌باشد و اپیدرم روی آن قرار دارد. دانه‏های گرده، کروی و دارای 5-3 منفذ رویشی و تزئینات سوراخ‏دار هستند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Survey of the nutritional status and relationship between physical activity and nutritional attitude with index of BMI-for-age in Semnan girl secondary school, winter and spring, 2004

دیکچ ه باس فده و هق : ب یناوجون نارود رد هیذغت تیعضو یسررب ه زا ،نارود نیا رد یراتفر و یکیزیف تارییغت تعسو لیلد ب تیمها ه تسا رادروخرب ییازس . یذغتءوس نزو هفاضا ،یرغلا ،یقاچ زا معا ه هیذغت یدق هاتوک و یناوـجون نارود رد یا صخاش نییعت رد ب نارود رد یرامیب عون و ریم و گرم یاه م یلاسگرز ؤ تـسا رث . لماوـع تاـعلاطم زا یرایسـب لـثم ی هتسناد طبترم هیذغت عضو اب بسانم ییاذغ تاداع داجیا و یتفایرد یفاضا...

متن کامل

بررسی مراحل تکوین بساک و دانه گرده در گل اطلسی (Petunia hybrida)

در این پژوهش ویژگی‌های تکوینی بساک و دانه گرده Petunia hybrida مورد بررسی قرار گرفت. گل‌ها و غنچه‌ها در مراحل مختلف نمو برداشت شده، در FAA70 تثبیت و در الکل 70 درصد نگهداری شد. نمونه‌ها پس از قالب-گیری در پارافین با میکروتوم برش‌گیری گردید. رنگ‌آمیزی مضاعف به کمک هماتوکسیلین و ائوزین الکلی انجام گرفت. نتایج نشان داد که هر بساک دارای 4 کیسه گرده است که تحت تاثیر پیشروی بافت پلاسنتوئید هلالی شکل ...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

Survey of cancer incidence during a 5-year (1998-2002) period in Semnan province

هدیکچ هقباس و فده : ناطرس زا بسانم تاعلاطا اب یم صاخ یئایفارغج هیحان رد فلتخم یاه همانرب ناوت ار یبط یاه یارب لابرغ و نامرد یرگ ) Screening ( هورگ دومن صخشم رطخرپ یاه . نآ زا هک اج گرم نازیم نانمس ناتسا تشادهب زکرم لااب ریم و ی زکرم رد یناقوف شراوگ هاگتسد ناطرس رثا رب ار ی ا هدرک شرازگ ناریا تس . یماـمت تـبث و یـسررب یارـب تفریذپ ماجنا یعماج قیقحت نانمس ناتسا یموب تیعمج نیب رد ناطرس دراوم ...

متن کامل

بررسی ویژگی های ریخت شناسی و تشریحی گل ماده و نمو میوه در پسته خوراکی (pistacia vera) رقم احمدآقایی

پسته خوراکی (pistacia vera l.)، با سطح زیر کشت وسیع در ایران، اهمیت اقتصادی و تغذیه ای دارد. در پژوهش حاضر، ویژگی های ریخت شناسی و تشریحی گل ماده، اندوسپرم و لپه ها با روش سلول - بافت شناسی معمول با میکروسکوپ نوری بررسی شد. به علاوه، نمو میوه در فرایند بلوغ نیز بررسی شد. نتایج نشان داد هریک از گل های ماده در گل آذین خوشه مرکب، دارای کلاله سه بخشی، خامه کوتاه، تک پایه و مادگی نسبتا درشت است. برا...

متن کامل

بررسی ویژگی‌های ریخت‌شناسی و تشریحی گل ماده و نمو میوه در پستة خوراکی (Pistacia vera) رقم احمدآقایی

پستة خوراکی (Pistacia vera L.)، با سطح زیر کشت وسیع در ایران، اهمیت اقتصادی و تغذیه‌ای دارد. در پژوهش حاضر، ویژگی‌های ریخت‌شناسی و تشریحی گل ماده، اندوسپرم و لپه‌ها با روش سلول - بافت‌شناسی معمول با میکروسکوپ نوری بررسی شد. به‌علاوه، نمو میوه در فرایند بلوغ نیز بررسی شد. نتایج نشان داد هریک از گل‌های ماده در گل‌آذین خوشه مرکب، دارای کلالة سه‌بخشی، خامة کوتاه، تک‌پایه و مادگی نسبتا درشت است. برا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 28  شماره 1

صفحات  116- 125

تاریخ انتشار 2015-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021