نجمه حسینی

دبیر

[ 1 ] - بررسی ویژگی‏ های ریخت‏ شناسی و تشریحی گل نر، مراحل تکوین بساک و دانه‏ ی گرده در پسته‏ ی خوراکی (Pistacia vera L.)

چکیده: پسته‏ی خوراکی (Pistacia vera L.) از گونه‏های مهم سرده‏ی Pistacia L. و تیره‏ی Anacardiaceae است. به هدف توسعه‏ی دانش در مورد این گونه‏ی ارزشمند، ویژگی‏های ریخت‏شناسی و تشریحی گل نر، مراحل تکوین بساک و دانه‏ی گرده‏ی آن با روش‌های سلول‏بافت‌شناسی مانند تهیه‏ی برش و مشاهده با میکروسکوپ‏های نوری و الکترونی بررسی شد. نتایج نشان داد که گل‌های نر در گل‏آذین خوشه و دارای 6-4 پرچم، 2 یا 3 کاسبرگ و...

[ 2 ] - مطالعه‌ توان زیستی چند ژنوتیپ گرده و مقایسه گرده‌افشانی دستی و طبیعی در پسته (.Pistacia vera L)

در گیاهان برای تولید دانه بیشتر، در شرایطی که گرده‌افشانی طبیعی کافی نیست می‌توان از گرده‌افشانی دستی استفاده کرد. در گیاه پسته گرده‏افشانی دستی می‏تواند راه‏حلی برای مبارزه با کاهش تولید در اثر کمبود گرده باشد. در این پژوهش، قدرت زیست گرده چندین ژنوتیپ نر پسته و همچنین کارآیی گرده‏افشانی دستی و طبیعی با هم مقایسه شدند. تعداد 21 ژنوتیپ نر انتخاب و میزان رویش گرده‌ها و رشد لوله‌ها در قالب طرح بل...

[ 3 ] - اثر شرایط آبیاری و نوع خاک بر تعداد میوه‌های تشکیل شده، قطع بافت آوندی تخمک (دانه) و پوکی میوه‏‌ در دو رقم پسته (Pistacia vera L.)

سیستم آوندی اجازه می دهد که گیاهان آب و مواد غذایی را تا فاصله زیادی بین ریشه و بخش‌های دیگر گیاه شامل ساقه، برگ، میوه و دانه منتقل کنند. همچنین، این سیستم نقش پشتیبانی مکانیکی نیز دارد. در این مطالعه، میزان تخمک‌های دچار قطع انتقال آوندی و رابطه این میزان با میزان پوکی میوه‌ در ارقام پسته کله ‌قوچی و احمد آقایی در دو نوع بافت خاک (سبک و سنگین) و با دو دور آبیاری (24 و 48 روز)، انجام شد. برای ت...