بررسی کنترل بیولوژیک و القای سیستمیک فعالیت آنزیم پراکسیداز در گیاه گوجه فرنگی آلوده به نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica توسط باکتری آنتاگونیست CHA0 Pseudomonas fluorescens

نویسندگان

  • حسن رضا اعتباریان استاد بازنشسته، گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
  • سمیه مختاری دانشجوی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
  • نوازاله صاحبانی استادیار، گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
چکیده مقاله:

کنترل بیولوژیک نماتد مولد گره ریشه گونهMeloidogyne javanica ، توسط باکتری CHA0 Pseudomonas fluorescens طی چندین آزمایش گلخانه ای مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که باکتری با غلظت (CFU/ml) 109 به روش محلول پاشی اندام های هوایی باعث کاهش معنی داری (در سطح پنج درصد) در فاکتورهای متوسط تعداد توده تخم به ازای هر گیاه و متوسط تعداد تخم در هر توده تخم نسبت به شاهد (گیاه مایه زنی شده با آب مقطر استریل) گردید. نتایج همچنین نشان داد که محلول پاشی این باکتری روی قسمت های هوایی گیاه باعث القای مقاومت سیستمیک در ریشه گیاه می شود. در این تحقیق، تغییرات فعالیت آنزیم پراکسیداز در ریشه گیاه بررسی شد. نتایج نشان داد که فعالیت آنزیم پراکسیداز در روز اول بعد از مایه زنی گیاه با نماتد بدون اختلاف معنی داری با شاهد (نماتد تنها) آغاز شد و طی روزهای بعد با اختلاف معنی داری افزایش یافت. ماکزیمم فعالیت آنزیم در روز پنجم بعد از مایه زنی نماتد مشاهده شد. بنابراین باکتری قادر به القای آنزیم دفاعی پراکسیداز به طور سیستمیک در کل گیاه از جمله ریشه شده و بدین طریق مانع از فعالیت نماتد مولد گره ریشه می شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی کنترل بیولوژیک و القای سیستمیک فعالیت آنزیم پراکسیداز در گیاه گوجه فرنگی آلوده به نماتد مولد گره ریشه meloidogyne javanica توسط باکتری آنتاگونیست cha0 pseudomonas fluorescens

کنترل بیولوژیک نماتد مولد گره ریشه گونهmeloidogyne javanica ، توسط باکتری cha0 pseudomonas fluorescens طی چندین آزمایش گلخانه ای مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که باکتری با غلظت (cfu/ml) 109 به روش محلول پاشی اندام های هوایی باعث کاهش معنی داری (در سطح پنج درصد) در فاکتورهای متوسط تعداد توده تخم به ازای هر گیاه و متوسط تعداد تخم در هر توده تخم نسبت به شاهد (گیاه مایه زنی شده با آب مقطر اس...

متن کامل

کنترل بیولوژیک نماتد Meloidogyne javanica توسط جدایه Trichoderma harzianum و بررسی تغییرات فعالیت آنزیم پراکسیداز در گوجه فرنگی

کنترل بیولوژیک نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanicaبه وسیله جدایه Trichoderma harzianum در گوجه‌فرنگی رقم کینگ استون در شرایط گلخانه و آزمایشگاه مورد ارزیابی قرار گرفت. در این آزمایش تاثیر غلظت‌های 103 الی 108 اسپور در میلی لیتر قارچ روی میزان بیماری (متوسط قطر گال، متوسط وزن تر ریشه و اندام‌های هوایی، متوسط تعداد توده تخم به ازاء هر گیاه و متوسط تعداد تخم به ازای هر توده تخم) بررسی گردید....

متن کامل

کنترل بیولوژیک و القای سیستمیک آنزیم¬های پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز به¬وسیله قارچ Trichoderma harzianum در گوجه فرنگی آلوده به نماتد javanica Meloidogyne

القای آنزیم­های پراکسیداز، پلی فنل اکسیداز و سیستمیک­شدن آن در گیاهچه گوجه فرنگی رقم کینگ­استون آلوده به نماتد مولد گره ریشه وساقه گیاه با استفاده از تقسیم دوتایی سیستم ریشه مورد بررسی قرار گرفت. ریشه گیاهچه­های در مرحــله شش برگی پس از شست­وشوی از محل ریشه اصلی به دو قسمت تقسیم و در دو گلدان مجاور قرار گرفته، سپس به­وسیله قارچ و نماتد مایه زنی ومورد ارزیابی آنزیم­های پراکسیداز و پلی فنل اکسیدا...

متن کامل

کنترل بیولوژیک نماتدmeloidogyne javanica توسط دو عامل آنتاگونیست pseudomonas fluorescens cha0, trichoderm harzianum bi در گیاه گوجه فرنگی

نماتدهای مولد گره ریشه (.meloidogyne spp) از مهم ترین نماتدهای پارازیت گیاهی می باشند که باعث ایجاد خسارت روی اکثر گونه های گیاهی می شود. در این تحقیق به بررسی اثر دو عامل آنتاگونیستی trichoderma  harzianum bi وpseudomonas fluorescens cha0 در کنترل بیولوژیک نماتد مولد گره ریشه و بررسی تغییرات فعالیت آنزیم پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز در طی پدیده القای مقاومت پرداخته شد. نتایج نشان داد که استفاده...

متن کامل

مطالعه‌ی اثر قارچ آنتاگونیست Trichoderma harzianum BI بر القای پاسخ دفاعی گیاه گوجه فرنگی علیه نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica

در این بررسی، فعالیت بیوکنترلی جدایه­ی BI harzianum Trichoderma علیه  Meloidogynejavanica و توانایی آن در القاء سیستم دفاعی در گیاه گوجه فرنگی رقم ارلی اوربانا Y در آزمایشگاه و گلخانه بررسی شد. ریشه‌ی گیاهچه‌های گوجه­فرنگی در مرحله‌ی 6 برگی توسط سوسپانسیون اسپور  BI harzianum .T با غلظت 106 اسپور در میلی­لیتر و تعداد 2000 لارو فعال سن دو نماتد به ازاء هر گیاه مایه‌زنی گردید. میزان فعالیت آنزیم­...

متن کامل

کنترل بیولوژیک و القای سیستمیک آنزیم¬های پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز به¬وسیله قارچ trichoderma harzianum در گوجه فرنگی آلوده به نماتد javanica meloidogyne

القای آنزیم­های پراکسیداز، پلی فنل اکسیداز و سیستمیک­شدن آن در گیاهچه گوجه فرنگی رقم کینگ­استون آلوده به نماتد مولد گره ریشه وساقه گیاه با استفاده از تقسیم دوتایی سیستم ریشه مورد بررسی قرار گرفت. ریشه گیاهچه­های در مرحــله شش برگی پس از شست­وشوی از محل ریشه اصلی به دو قسمت تقسیم و در دو گلدان مجاور قرار گرفته، سپس به­وسیله قارچ و نماتد مایه زنی ومورد ارزیابی آنزیم­های پراکسیداز و پلی فنل اکسیدا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 11  شماره 1

صفحات  151- 161

تاریخ انتشار 2009-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023