نوازاله صاحبانی

استادیار، گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

[ 1 ] - بررسی کنترل بیولوژیک و القای سیستمیک فعالیت آنزیم پراکسیداز در گیاه گوجه فرنگی آلوده به نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica توسط باکتری آنتاگونیست CHA0 Pseudomonas fluorescens

کنترل بیولوژیک نماتد مولد گره ریشه گونهMeloidogyne javanica ، توسط باکتری CHA0 Pseudomonas fluorescens طی چندین آزمایش گلخانه ای مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که باکتری با غلظت (CFU/ml) 109 به روش محلول پاشی اندام های هوایی باعث کاهش معنی داری (در سطح پنج درصد) در فاکتورهای متوسط تعداد توده تخم به ازای هر گیاه و متوسط تعداد تخم در هر توده تخم نسبت به شاهد (گیاه مایه زنی شده با آب مقطر ...

[ 2 ] - اثر قارچ Trichoderma harzianum BI بر فعالیت آنزیم‌های کیتیناز و گلوکاناز در ریشه گوجه‌فرنگی آلوده به نماتود ریشه‏گرهی (Meloidogyne javanica) و قارچ عامل پژمردگی فوزاریومی (Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici)

در این تحقیق، اثر Trichoderma harzianum BI در تحریک مقاومت القایی سیستمیک گیاهچه‌های گوجه‌فرنگی رقم ارلی‏اوربانا، بر اساس میزان فعالیت آنزیم‌های کیتیناز و گلوکاناز در ریشه گیاه اندازه‌گیری شد. ریشه‌های گیاهچه‌های گوجه‏فرنگی به وسیله قارچ و لارو سن دوم نماتود ریشه‏گرهی Meloidogyne javanica و قارچ عامل پژمردگی فوزاریومی Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici به ...

[ 3 ] - کنترل بیولوژیک نماتود مولد گره ریشه گوجه فرنگی (Meloidogyne javanica) توسط تلفیق جدایه Trichoderma harzianum BI و اسید سالیسیلیک در گلخانه و بررسی اثر آنها بر القاء فنل کل و فلاونوئید کل در میزبان

گیاهچه‌های گوجه‌فرنگی توسط جدای? آنتاگونیست T. harzianum BI با غلظت 106 اسپور در میلی‌لیتر و اسید سالیسیلیک به عنوان محرک شیمیایی با غلظت پنج میلی مولار به صورت جداگانه و ترکیبی در شرایط گلخانه مایه زنی شدند. ابتدا اثر اسید سالیسیلیک بر رشد جدایه آنتاگونیست بررسی شد و نتایج نشان داد که تمامی غلظت های مورد استفاده اسید سالیسیلیک باعث کاهش معنی دار رشد پرگنه جدایه T. harzianum BI در مقایسه با شاه...

[ 4 ] - بررسی امکان بهبود کنترل بیولوژیک بیماری کپک خاکستری سیب با استفاده از مخلوط مخمرهای آنتاگونیست

دو جدایه مخمر A5 و A4 از گونه Candida membranifuciens و جدایه A6 از گونه Pichia guilliermondii برای کنترل بیماری کپک خاکستری سیب با عامل Pers.: Fr. Botrytis cinerea به صورت انفرادی و مخلوط مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمایش سازگاری مواد بیوکنترل نشان داد که جدایه‎های مخمر A4، A5 وA6 با یکدیگر سازگار می‎باشند. نتایج آزمایش میزان جوانه اسپور بیمارگر در محیط مایع و نیزکشت متقابل با بیمارگر نشان داد ...