حسن رضا اعتباریان

استاد گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران

[ 1 ] - بررسی امکان کنترل بیولوژیک بیماری ساق سیاه خربزه (Macrophomina phaseolina) با استفاده از جدایه های Pseudomonas fluorescens

به منظور بررسی کنترل بیولوژیک بیماری ساق سیاه خربزه (M. phaseolina) از تعداد 187 جدایه سودوموناس فلورسنت به دست آمده از خاک و ریزوسفر گیاهان جالیزی براساس میزان بازدارندگی از رشد قارچ عامل بیماری روی محیط کشت، 12 جدایه آنتاگونیست متعلق به بیووارهای I، III و V از باکتری fluorescens P. و بیووار B متعلق به putida P. جهت بررسی نهایی انتخاب شدند. همه جدایه های سودوموناس در روش کشت متقابل، تولید مواد...

[ 2 ] - بررسی کنترل بیولوژیک و القای سیستمیک فعالیت آنزیم پراکسیداز در گیاه گوجه فرنگی آلوده به نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica توسط باکتری آنتاگونیست CHA0 Pseudomonas fluorescens

کنترل بیولوژیک نماتد مولد گره ریشه گونهMeloidogyne javanica ، توسط باکتری CHA0 Pseudomonas fluorescens طی چندین آزمایش گلخانه ای مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که باکتری با غلظت (CFU/ml) 109 به روش محلول پاشی اندام های هوایی باعث کاهش معنی داری (در سطح پنج درصد) در فاکتورهای متوسط تعداد توده تخم به ازای هر گیاه و متوسط تعداد تخم در هر توده تخم نسبت به شاهد (گیاه مایه زنی شده با آب مقطر ...

[ 3 ] - بررسی مقاومت ارقام خیار گلخانه ای به بیماری پوسیدگی فوزاریومی ساقه و ریشه (Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum)

برای تعیین دامنه میزبانی عامل بیماری پوسیدگی فوزاریومی ساقه و ریشه خیار (Cucumis sativus) که به علت آلودگی به قارچ Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum ایجاد می شود، پس از جداسازی و تشخیص عامل بیماری و بررسی بیماری زایی آن، 16 گونه گیاهی متعلق به خانواده های مختلف به طور مصنوعی و به وسیله زادمایه ماسه و آرد ذرت آلوده به عامل بیماری مایه زنی شدند. از این میان، دو گونه طالبی و خربزه (Cuc...

[ 4 ] - جداسازی ‏Aspergillus flavus‏ از خوراک دام و تعیین مقدار آفلاتوکسین ‏M1‎‏ به روش ‏HPLC‏ در‎ ‎شیر گاوداری های تهران ‏

در سال 1383 جدایه هایی از قارچ ‏Aspergillus flavus‏ از مواد غذایی مورد مصرف در نه گاوداری اطراف ‏تهران (نظیر ذرت، جو، گندم، تخم پنبه، نان خشک، سویا، یونجه، سبوس، آرد جو، کنجاله کلزا، کنجاله پنبه، ‏سیلوی ذرت و تفاله چغندر) جدا شد. توانایی تولید سختینه به وسیله جدایه های حاصل بررسی و مشخص ‏گردید که 9/62 درصد از جدایه ها بر روی محیط ‏CzA‏ سختینه تولید نمودند. درضمن 5/68 درصد از جدایه ها ‏تولیدکنند...

[ 5 ] - بررسی هیستوپاتولوژیکی ارقام مقاوم و حساس کاهو در خلال رشد قارچ Fusarium oxysporum f. sp. lactucum

در این بررسی، ارقام Green mingnonett و All year که به ترتیب به قارچ Fusarium oxysporum f.sp. Lactucum مقاوم و حساس هستند، از نظر هیستوپاتولوژیکی مورد مطالعه قرار گرفتند. گیاهچه های 15 روزه به روش غوطه ور کردن ریشه در سوسپانسیون اسپور قارچ عامل بیماری با غلظت 106 × 5 اسپور در میلی لیتر مایه زنی شدند. نمونه برداری در زمان های3، 6، 10 و 20 روز پس از مایه زنی انجام شد. نمونه ها پس از برش و نگهداری ...

[ 6 ] - اثر متقابل ارقام و لاین های جو و جدایه های مختلف قارچ Fusarium culmorum

بیماری زایی 16 جدایه مختلف قارچ Fusarium culmorum که از نواحی مختلف واشنگتن، داکوتای شمالی و مینه سوتا جمع آوری شده بود روی ارقام و لاین های جو Chevron , Morex , CI 9539 , M84-931 و M84-942 در گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. واکنش ارقام و لاین هایKarl , Larker , Morex , Robust , M48 , M66 , M69 , Chevron , CI 9539 و Excel نسبت به مخلوط 16 جدایه قارچ در مزرعه نیز تعیین گردید. براساس نتایج حاصل، ب...

[ 7 ] - کنترل بیولوژیک نماتود مولد گره ریشه گوجه فرنگی (Meloidogyne javanica) توسط تلفیق جدایه Trichoderma harzianum BI و اسید سالیسیلیک در گلخانه و بررسی اثر آنها بر القاء فنل کل و فلاونوئید کل در میزبان

گیاهچه‌های گوجه‌فرنگی توسط جدای? آنتاگونیست T. harzianum BI با غلظت 106 اسپور در میلی‌لیتر و اسید سالیسیلیک به عنوان محرک شیمیایی با غلظت پنج میلی مولار به صورت جداگانه و ترکیبی در شرایط گلخانه مایه زنی شدند. ابتدا اثر اسید سالیسیلیک بر رشد جدایه آنتاگونیست بررسی شد و نتایج نشان داد که تمامی غلظت های مورد استفاده اسید سالیسیلیک باعث کاهش معنی دار رشد پرگنه جدایه T. harzianum BI در مقایسه با شاه...

[ 8 ] - شناسایی گونه‌های مخمری جنس Rhodotorula جداشده از میوه سیب با استفاده از روش‌های مولکولی

برخی از مخمرها در کنترل بیولوژیک عوامل بیماریزای پس از برداشت میوه‌ها، نقش مهمی دارند. از جمله گونه‌های متعلق به جنس‌های Pichia، Candida، Rhodotorula واجد خواص آنتاگونیستی روی بیماری‌های کپک آبی سیب (Penicillium expansum)و کپک خاکستری سیب (Botrytis mali) می‌باشند. شناسایی دقیق و قطعی مخمرها پایه اولیه و ضروری هر پژوهش روی آنهاست. به علت مشکلات متعدد در روش‌های ارزیابی مورفولوژیک و فیزیولوژیک، ...

[ 9 ] - بررسی امکان بهبود کنترل بیولوژیک بیماری کپک خاکستری سیب با استفاده از مخلوط مخمرهای آنتاگونیست

دو جدایه مخمر A5 و A4 از گونه Candida membranifuciens و جدایه A6 از گونه Pichia guilliermondii برای کنترل بیماری کپک خاکستری سیب با عامل Pers.: Fr. Botrytis cinerea به صورت انفرادی و مخلوط مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمایش سازگاری مواد بیوکنترل نشان داد که جدایه‎های مخمر A4، A5 وA6 با یکدیگر سازگار می‎باشند. نتایج آزمایش میزان جوانه اسپور بیمارگر در محیط مایع و نیزکشت متقابل با بیمارگر نشان داد ...

[ 10 ] - پایداری مخمر Pichia guilliermondii در فرمولاسیون پودری و بررسی قابلیت کنترل-کنندگی فرمولاسیون‌ها علیه کپک آبی سیب

در این مطالعه مواد حامل مختلف برای فرمولاسیون پودری Pichia guilliermondii مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. سلول‌های مخمر پس از تکثیر در محیط کشت ملاس با مواد افزودنی مخلوط شده و سپس به پودر تالک، کائولین، سبوس گندم و سبوس برنج اضافه شد. پایداری فرمولاسیون‌ها در طی دوره شش ماهه مورد بررسی قرار گرفت. در پایان دوره شش ماهه، بیشترین جمعیت سلول زنده مخمر با تعداد 1010×2/2 سلول و کمترین جمعیت سلول زنده...

[ 11 ] - بررسی تنوع ژنتیکی برخی از جدایه‌های قارچ Macrophomina phaseolina با استفاده از نشانگر‌های مولکولی PCR-RFLP و RAPD

پوسیدگی ذغالی با عامل Macrophomina phaseolina یکی از بیمار‎یهای مهم اقتصادی می‎باشد که سبب کاهش عملکرد در گیاهان زراعی و باغی می‎شود. تعداد 33 جدایه از قارچ M. phaseolina بدست آمده از میزبان‌های متفاوت مانند سویا، خربزه، لوبیا، نخود، کاج، کوکب‎کوهی، کیوی، پنبه و کنجد جمع‌آوری شدند. شدت بیماریزایی جدایه‎ها روی بذور خربزه در شرایط آزمایشگاه ارزیابی شد. جهت بررسی تنوع ژنتیکی جدایه‌ها از نشانگرهای ...

[ 12 ] - بررسی تعامل قارچ بیمارگر پژمردگی ورتیسیلیومی Verticillium dahliae و نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica روی رشد نهال‌های زیتون در دو نوع بستر رویش

امروزه پژمردگی ورتیسیلیومی با عامل Verticillium dahliae از مشکلات متداول در باغ‌های زیتون شمال ایران می‌باشد. نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica از نظر پراکنش یکی از گسترده‌ترین نماتدهای باغات زیتون در ایران به شمار می‌آید. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر دو نوع بستر رویش بر تعامل دو بیمارگر مورد نظر می‌باشد. در این‌آزمایش میکرواسکلروت‌هایVerticillium dahliae و لاروهای سن دوم Meliodogyne...

[ 13 ] - بررسی تغییرات میزان فنل کل ارقام زیتون در تعامل بین قارچ عامل پژمردگی ورتیسیلیومی Verticillium dahliae و نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica

نهال‌های یکساله زیتون رقم زرد، روغنی، کرونیکی و مانزانیلا در بستری از خاک لومی شنی استریل به میزان 2000 گرم کشت شدند. آزمایش بر اساس طرح کاملاً تصادفی در 32 تیمار و پنج تکرار طراحی گردید: شاهد، نماتد به تنهایی، قارچ به تنهایی و قارچ + نماتد. میزان مایه تلقیح نماتد با سه جمعیت (2000، 3000 و 4000) لارو سن دوم و در مورد قارچ 10 عدد میکرواسکلروت در هر گرم خاک بستر برای هر گلدان تعیین گردید. میزان تر...