تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی مساله-مدارانه و خودنظارتی بر دانش فراشناختی و عزت نفس دانش آموزان مبتلا به مشکلات خواندن

نویسندگان

  • باقر غباری بناب استاد گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران
  • جعفر بخشی دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی
  • حجت پیرزادی دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر مهارت حل مسأله و عزت نفس دانش آموزان پایه یازدهم مشگین شهر

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر مهارت حل مسأله و عزت نفس دانش آموزان پایه یازدهم مشگین شهر انجام گرفت. روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش­آزمون و پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانش آموزان پسر پایه­ی دوم دوره­ی متوسطه­ی دوم شهر مشگین شهر در سال تحصیلی 95-96 تشکیل ­دادند. از میان آنها 80  نفر از دانش آموزان پسر که نمرات عزت نفس و مهارت­های حل مسأ...

متن کامل

اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی – فراشناختی بر سبک های حل مساله و تفکر ارجاعی دانش آموزان دختر

چکیده هدف اصلی این پژوهش، تعیین میزان اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی – فراشناختی بر تغییر سطح سبک‌های حل مساله و تفکر ارجاعی دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم شهر خرم‌آباد بود. این پژوهش به صـورت شـبه‌تجربـی بـود کـه در آن از طـرح پـیش‌آزمـون - پـس‌آزمـون بـا گـروه کنتـرل اسـتفاده شـد. نمونـه پـژوهش 40 آزمـودنی بـود کـه از میـان دانـش‌آمـوزان دختـر دبیرسـتانی شـهر خرم‌آباد انتخـاب و بـه صـورت ...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

تأثیر آموزش راهبرد خواندن ریاضی و راهبردهای فراشناختی بر حل مسئله ریاضی دانش آموزان ابتدائی

هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش راهبرد خواندن ریاضی sqrqcq (survey, question, read, question, and compute question) و راهبردهای فراشناختی بر عملکرد حل مسئله ریاضی دانش­آموزان بود. در این مطالعه، از طرح نیمه آزمایشی پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. شرکت کنندگان پژوهش 60 نفر از دانش­آموزان دختر پایه­ی چهارم ابتدایی بود که به روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای چندمرحله­ای انتخاب شدند؛...

متن کامل

تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری مطالعه فراشناختی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

هدف از این پژوهش بررسی تأثیرآموزش راهبردهای یادگیری و مطالعه فراشناختی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 87-86 می باشد. تحقیق حاضر آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون-پس آزمون است که، با گروه کنترل و یک گروه آزمایش انجام پذِِِیرفته است. جامعه مورد مطالعه این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران که در سال تحصیلی87-1386 مشغول به تحصیل بودنده ان...

متن کامل

تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی فعال تفکرمدارانه و خود نظارتی بر درک مطلب دانشآموزان با مشکلات خواندن

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ترکیبی روش هایفراشناختی فعال تفکرمدارانه و خود نظارتی بر درک مطلبدانش آموزان با مشکلات خواندن بود. بدین منظور از بیندانش آموزان پسر پایه ی پنجم ابتدایی با اختلال خواندن 30 نفر باروش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب و با روشتصادفی ساده در دو گروه 15 نفره آزمایش و گواه جایگزینشدند. آزمودنی های گروه آزمایش در 8 جلسه 60 دقیقهای،آموزش درک مطلب را با استفاده از روش های ف...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 11  شماره 42

صفحات  113- 131

تاریخ انتشار 2016-09-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023