تأثیر بیماری ویروسی ریزومانیا (Beet necrotic yellow vein virus)بر عملکرد و ویژگی‌های کیفی چغندرقند

نویسندگان

  • بابک بابایی مربی پژوهش موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
  • سعید دارابی مربی پژوهش بخش تحقیقات چغندرقند، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
  • سیدباقر محمودی دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
  • محسن بذرافشان استادیار بخش تحقیقات چغندرقند، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
چکیده مقاله:

چکیده بیماری ریزومانیا در حال حاضر یکی از مهم‌ترین بیماری­­های چغندرقند در دنیا است. عامل این بیماری ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندرقند(Beet necrotic yellow vein virus)  است. این بیماری انتشار جهانی دارد. در مطالعه‌ی حاضر تأثیر بیماری ریزومانیا بر عملکرد و ویژگی‌های کیفی ارقام چغندرقند شامل عملکرد ریشه، درصد قند، عملکرد شکر، ضریب استحصال شکر و میزان ناخالصی‌های غیرقندی (سدیم، پتاسیم و نیتروژن آمینه) بررسی شد. بدین منظور تعداد 12 رقم چغندرقند تک جوانه شامل شش رقم تجاری مقاوم به ریزومانیا، سه رقم متحمل و سه رقم حساس به بیماری در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار تحت دو شرایط مزرعه‌ی عاری از ریزومانیا و مزرعه‌ی دارای آلودگی طبیعی به بیماری کشت شدند. این آزمایش به‌مدت دو سال در ایستگاه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان فارس (زرقان) انجام شد. نتایج نشان داد بیماری ریزومانیا با تأثیر منفی بر عملکرد ریشه و درصد قند باعث کاهش عملکرد شکر می‌شود. میانگین مقدار کاهش عملکرد شکر در اثر بیماری برای ارقام مقاوم تجاری، ارقام متحمل و ارقام حساس به ترتیب 25، 54 و 90% بود. در شرایط آلوده به ریزومانیا میزان سدیم در تمامی ارقام به‌طور میانگین 165% افزایش یافت ولی میزان نیتروژن آمینه به‌طور میانگین 43% کاهش نشان داد. تشکیل نشانه‌های بیماری بر روی ارقام مقاوم تجاری و نیز کاهش عملکرد آن‌ها در شرایط آلوده به ریزومانیا نشان داد ژن Rz1 قادر به القاء مقاومت کامل در برابر بیماری نیست.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Beet necrotic yellow vein furovirus

Name: Beet necrotic yellow vein furovirus Taxonomic position: Viruses: Furovirus Common names: BNYVV (acronym) Rhizomania (English) Rhizomanie (French) Rizomanía (Spanish) Notes on taxonomy and nomenclature: Beet soil-borne furovirus (BSBV) has been shown to have the same host range and vector as BNYVV, and to cause similar symptoms (Henry et al., 1986; Lesemann et al., 1989). BSBV was classifi...

متن کامل

Nucleotide Sequence of Beet Necrotic Yellow Vein Virus RNA-1

The complete nucleotide sequence of beet necrotic yellow vein virus RNA-1 is presented. The R N A molecule is 6746 nucleotides long excluding the poly(A) tail and has one long open reading f lame encoding a polypeptide of M r 237 389. The 3' terminal 60 residues of BNYVV RNA-1 display extensive sequence homology with the corresponding portions of BNYVV RNA-2, -3 and -4. Addi t ional 3' terminal...

متن کامل

Nucleotide Sequence of Beet Necrotic Yellow Vein Virus RNA-2

The complete nucleotide sequence of beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) RNA-2 has been determined from a study of cloned cDNA. The RNA sequence is 4612 nucleotides in length, excluding the poly(A) tail. There are six long open reading frames (ORFs) in the sequence. The viral coat protein cistron is the ORF nearest to the 5' terminus and the coat protein amber termination codon is followed b...

متن کامل

Molecular Biology of the Beet necrotic yellow vein virus

Beet necrotic yellow vein virus is the etiological agent of one of the most devastating sugar beet viral diseases: rhizomania. This review describes the molecular biology of the rhizomania disease, the functions of the BNYVV encoded proteins, the consequences of their expression as well as the biology of the BNYVV vector, Polymyxa betae. Root proliferation is an important part of the well-known...

متن کامل

Genetic Investigation of Resistance to Beet Necrotic Yellow Vein Virus

Management of rhizomania includes planting in cool soils, proper irrigation and soil fumigation with methyl bromide. However, breeding for resistance to BNYW is the most critical aspect of rhizomania control In this study, the inheritance of resistance to beet necrotic yellow vein virus (BNYW) in B. vulgaris subsp. maritima. wild beet (WB) accession WB42 was investigated. Crosses between resist...

متن کامل

سطوح نسبی غلظت ویروس Beet necrotic yellow vein virus در ارقام حساس تا مقاوم چغندرقند طی فصل رشد

در این مطالعه که با هدف بررسی روند تغییرات غلظت ویروس BNYVV طی فصل رشد انجام شد، از شش رقم دوروتی، لاتی‎تیا (ارقام مقاوم)، زرقان (رقم متحمل)، شیرین (رقم حساس)، F2-93 (جمعیت F2 حامل 75% ژن مقاوم Rz2) و BC1-261-99 (جمعیت BC1 حامل 25% ژن مقاومRz2) استفاده شد. شش تیمار فوق در قالب طرح کرت‎های خرد شده بر پایه بلوک‎های کامل تصادفی با چهار تکرار کاشته شدند. در چهار تاریخ مختلف به عنوان کرت‎های اصلی (د...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 3

صفحات  67- 82

تاریخ انتشار 2017-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023