تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر وضعیت حضور کارآفرینان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در فعالیت‌های اقتصادی

نویسندگان

  • محبوبه محمودزاده دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه و برنامه‌ریزی اقتصاد دانشگاه اصفهان، ایران
چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر، تبیین تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر وضعیت حضور کارآفرینان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در فعالیت‌های اقتصادی است. جامعۀ آماری شامل کلیّۀ شرکت‌های فعال مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان است. نمونه‌گیری به‌روش تصادفی طبقه‌بندی شدۀ متناسب انجام شده است. حجم نمونه برای بررسی فرضیه‌های پژوهش، 117 شرکت از شرکت‌های مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بوده است. برای کسب نظرات کارآفرینان از ابزار پرسش‌نامه استفاده شد. از آنجایی که کارآفرینان در بیشتر شرکت‌های واقع در شهرک، سمت مدیر عامل را دارند؛ تکمیل پرسش‌نامه‌های مورد استفاده در پژوهش را مدیر عاملان شرکت‌ها انجام داده‌اند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش آماری استنباطی (مدل رگرسیون لجستیک دو جمله‌ای) انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد شاخص هنجار بر وضعیت حضور کارآفرینان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در عرصۀ اقتصاد، تأثیر معنادارای نداشته است؛ اما شاخص‌های اعتماد و بهره‌برداری از شبکه‌های اجتماعی، عوامل مؤثری بر وضعیت حضور کارآفرینان در عرصۀ اقتصاد بوده‌اند، به‌گونه‌ای که تأثیر هر دو عامل بر احتمال موفقیت کارآفرینان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، مثبت بوده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

بررسی تأثیر ظرفیت جذب دانش بر کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه: شرکت‌های مستقر در شهرک علمی- تحقیقاتی استان اصفهان)

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ظرفیت جذب دانش بر کارآفرینی سازمانی و عملکرد نوآورانه در شرکت‌های مستقر در شهرک علمی- تحقیقاتی استان اصفهان صورت گرفته است. این تحقیق از نظر ماهیت و روش، توصیفی- همبستگی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعة آماری پژوهش شامل تمام شرکت‌های مستقر در شهرک علمی- تحقیقاتی استان اصفهان می‌شود که تعداد آن‌ها تا زمان انجام‌دادن پژوهش 248 بوده است. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بود...

متن کامل

تأثیر سرمایۀ اقتصادی بر وضعیت تأهل (مطالعۀ موردی: شهر بهشهر)

بدون تردید، واحد خانواده یکی از نهادهای مهم اجتماعی است که تقریباً در همۀ جوامع شناخته شده و به شکل‌های مختلفی وجود دارد. عوامل متعددی بر وضعیت تأهل افراد اثر دارد. در این مقاله، به دنبال یافتن پاسخی برای این مسئله هستیم که سرمایۀ اقتصادی چه تأثیری بر وضعیت تأهل دارد. جمعیت آماری این پژوهش را زنان و مردان متأهل و مجرد، که در تابستان 1391 در شهر بهشهر ایران ساکن بوده‌اند، تشکیل داده‌اند. حجم نمون...

متن کامل

بررسی وضعیت تولیدات علمی دانشگاه اصفهان در قالب طرح‌های تحقیقاتی درون دانشگاهی دانشگاه اصفهان

هدف: این پژوهش به بررسی وضعیت تولیدات علمی دانشگاه اصفهان در قالب پروژه‌های تحقیقاتی درون دانشگاهی پرداخته است. روش‌شناسی: در این تحقیق از روش توصیفی استفاده شده و کلیه طرح­های تحقیقاتی درون دانشگاهی دانشگاه اصفهان یعنی 164 طرح مورد مطالعه قرار گرفته است. با استفاده از روش سندی اطلاعات مربوط به طرح­ها با مراجعه به آرشیو اسناد در مرکز ارتباط با صنعت دانشگاه اصفهان بخش طرح‌های درون دانشگاهی جمع‌آ...

متن کامل

بررسی وضعیت تولیدات علمی دانشگاه اصفهان در قالب طرح‌های تحقیقاتی درون دانشگاهی دانشگاه اصفهان

هدف: این پژوهش به بررسی وضعیت تولیدات علمی دانشگاه اصفهان در قالب پروژه‌های تحقیقاتی درون دانشگاهی پرداخته است. روش‌شناسی: در این تحقیق از روش توصیفی استفاده شده و کلیه طرح­های تحقیقاتی درون دانشگاهی دانشگاه اصفهان یعنی 164 طرح مورد مطالعه قرار گرفته است. با استفاده از روش سندی اطلاعات مربوط به طرح­ها با مراجعه به آرشیو اسناد در مرکز ارتباط با صنعت دانشگاه اصفهان بخش طرح‌های درون دانشگاهی جمع‌آ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 28  شماره 2

صفحات  115- 128

تاریخ انتشار 2017-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023