تأثیر عصاره آبی اسپند بر آکانتامبا در شرایط برون‌تنی

نویسندگان

  • خوش زبان, فریبا گروه انگل‌شناسی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
  • غفاری فر, فاطمه گروه انگل‌شناسی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت‌مدرس، تهران، ایران.
  • نیری چگنی, توران گروه انگل‌شناسی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت‌مدرس، تهران، ایران.
چکیده

زمینه و هدف: بسیاری از عصاره‌های گیاهی، خواص ضدانگلی دارند و حتی بعضی برای درمان در in vivo مؤثرند. یکی از گیاهان دارویی، اسپند (Peganum harmala) است که می‌تواند از 100-30 سانتی‌متر رشد کند. هدف مطالعه حاضر تعیین اثر عصاره آبی اسپند بر تروفوزوئیت‌ها و کیست‌های آکانتاموبا در شرایط برون‌تنی بود. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، یک نمونه از بیمار با کراتیت آمیبی در محیط کشت آگار غیرمغذی 5/1% (Non Nutrient Agar, NNA) همراه با باکتری اشرشیاکلی کشت داده شد. سپس عصاره آبی اسپند تهیه گردید. عصاره در سه زمان (24، 48 و 72 ساعت) در غلظت‌های مختلف (25/1، 5/2، 5 و 10 میلی‌گرم برمیلی‌لیتر) روی تروفوزوئیت‌ها و کیست‌های             آکانتاموبا اثر داده شد. درصد انگل‌های زنده با استفاده از لام هموسیتومتر، آزمون                                      MTT 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide])[ و فلوسایتومتری ارزیابی گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های واریانس یک‌طرفه، آزمون کولموگروف- اسمیرنوف یک‌نمونه‌ای و اندازه‌گیری‌های تکراری تجزیه و تحلیل شدند. سطح معنی‌داری، 05/0 در نظر گرفته شد. یافته‌ها: عصاره، فعالیت ضدآمیبی وابسته به دوز و زمان روی تروفوزوئیت‌ها و کیست‌ها را نشان داد. در حضور 10 میلی‌گرم برمیلی‌لیتر عصاره در محیط کشت پس از 72 ساعت، 47/32% از تروفوزوئیت‌ها و 15/50% ازکیست‌ها زنده بودند. نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد عصاره آبی اسپند، فعالیت ضدآکانتاموبایی دارد؛ بنابراین مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی جهت تأثیر عصاره پیشنهاد می‌گردد.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر عصاره ی آبی و الکلی ژرانیوم (Pelargonium roseum) بر رشد تریکوموناس واژینالیس در شرایط برون‌تنی

سابقه و هدف: تریکومونیازیس شایع­ ترین بیماری انگلی منتقله­ ی جنسی در سراسر جهان است. درمان اصلی این بیماری با مترونیداول صورت می ­گیرد، اما برخی گزارشات مقاومت دارویی به آن را مورد تائید قرار داده است. باتوجه به خواص درمانی گیاه ژرانیوم در طب سنتی، در این تحقیق اثر ضد تریکوموناسی آن در شرایط برون­تنی مورد بررسی قرار گرفت. موارد و روش­ ها: برای انجام تحقیق تجربی حاضر 1203 فرد مراجعه­ کننده به مر...

متن کامل

بررسی تأثیر عصاره گیاه سیر بر ژیاردیا لامبلیا و ژیاردیا موریس در شرایط برون‌تنی و درون‌تنی

مقدمه: ژیاردیازیس ، عفونت انگلی روده کوچک با انتشار جهانی است که توسط تک‌یاخته ‌تاژک‌داری به نام ژیاردیا لامبلیا در انسان ایجاد می‌شود. این تک‌یاخته یکی از عوامل مهم ایجاد کننده اسهال به‌خصوص در کودکان سنین دبستانی است. درمان شیمیایی این بیماری معمولاً براساس تجویز یکی از سه داروی مترونیدازول، تینیدازول و فورازولیدون صورت می‌گیرد که این داروها اثرات جانبی متعددی دارند. از طرفی گیاه سیر واجد ترکی...

متن کامل

بررسی اثر عصاره آبی و الکلی گیاه مورد (Myrtus communis L.) بر روی تاکی‌زوئیت‌های توکسوپلاسما گوندی در شرایط برون‌تنی

شناسه دیجیتال (DOR):98.1000/1735-0905.1398.35.276.94.2.1576.1610توکسوپلاسموز یکی از شایعترین عفونت‌های انگلی زئونوز در جهان می‌باشد. هدف این مطالعه بررسی تأثیرات ضدتوکسوپلاسمایی عصاره‌های آبی و الکلی گیاه مورد (Myrtus communis L.) در شرایط in vitro بوده است. در این تحقیق تأثیر ضدتوکسوپلاسمایی عصاره‌های آبی و الکلی گیاه مورد بر روی تاکی‏زوئیت‌های توکسوپلاسما گوندی و تأ...

متن کامل

اثر عصاره های آبی و اتانولی دانه اسپند (Peganum harmala L) بر پروفایل چربی های خون در رت

  Background and Aim: Atherosclerosis is the main factor of mortality in cardiovascular patients. Pathogenesis dependence of atherosclerosis on the increase of low density lipoprotein cholesterol (LDL-c) has been proved. Since using of existing chemical medicines for the treatment of cardiovascular diseases causes several side-effects, this has led to more tendency to using of herbs.   Accor...

متن کامل

تأثیر افزودن منابع مختلف اسیدهای چرب بر فراسنجه‌های تخمیر و جمعیت میکروبی شکمبه در شرایط برون‌تنی

هدف از انجام این آزمایش بررسی تأثیر افزودن الگوهای مختلف اسیدهای چرب بر گوارش‌پذیری شکمبه‌ای مواد مغذی، برخی فراسنجه­های شکمبه­ای و جمعیت میکروبی شکمبه بر پایۀ استفاده از روش­های مولکولی در شرایط برون­تنی بود. به این منظور، روغن­های مختلف به‌عنوان منابع اولئیک، لینولئیک، لینولنیک، دکوزاهگزانوئیک و ایکوزاپنتانوئیک استفاده شد. برای تأمین اسید پالمتیک از یک مکمل تجاری (برگافت تی-300) حاوی درصد بال...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 12  شماره 6

صفحات  20- 28

تاریخ انتشار 2018-08

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021