خوش زبان, فریبا

[ 1 ] - اختلالات عملکردی سیستم گوارش و طب سنتی ایران

اختلالات عملکردی معدی روده‌ای (FGID)، اختلالات شایعی در علم گوارش هستند که می‌توانند در هر قسمتی از دستگاه گوارش از مری تا رکتوم دیده شوند. علت این اختلالات هنوز به‌طور کامل با یافته‌های آزمایشگاهی و آناتومیک امروزه توجیه نشده است. کرایتریاهای ROME III، عبارت از کرایتریاهای تشخیصی در مورد اختلالات عملکردی معدی روده‌ای می‌باشد که به شش زیرگروه بر مبنای پنج ناحیه آناتومیک تقسیم‌شده است و عبارت‌ان...

[ 2 ] - تأثیر عصاره آبی اسپند بر آکانتامبا در شرایط برون‌تنی

زمینه و هدف: بسیاری از عصاره‌های گیاهی، خواص ضدانگلی دارند و حتی بعضی برای درمان در in vivo مؤثرند. یکی از گیاهان دارویی، اسپند (Peganum harmala) است که می‌تواند از 100-30 سانتی‌متر رشد کند. هدف مطالعه حاضر تعیین اثر عصاره آبی اسپند بر تروفوزوئیت‌ها و کیست‌های آکانتاموبا در شرایط برون‌تنی بود. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، یک نمونه از بیمار با کراتیت آمیبی در محیط کشت آگار غیرمغذی 5/1% (Non N...

[ 3 ] - بهینه سازی روش کشت آکانتاموبا با استفاده از محیط کشت TYM

Background and purpose: Acanthamoeba species are ubiquitous amphizoic organisms which can cause lethal diseases, such as keratitis and encephalitis in domestic animals and humans. The first stage in studies related to Acanthamoeba is achieving abundant amount of amoebae in culture medium. The aim of this study was to evaluate TYM medium as a rich medium for the diagnosis of Acanthamoeba keratit...

[ 4 ] - بررسی اثر سیر بر توکسوپلاسموزیس حاد در مدل موشی

توکسوپلاسموزیس یکی از متداولترین عفونتهای انگلی انسان و دیگر حیوانات خونگرم به شمار می‏آید. در این مطالعه، اثر عصاره سیر بر توکسوپلاسموزیس حاد در مدل موشی مورد ارزیابی قرار گرفت. 35 سر موش BALB/c با تزریق 10000 تاکی‌زوئیت توکسوپلاسما گوندی‏ای سویه RH به طریق داخل صفاقی آلوده شدند. حیوانات در گروههای 5تایی تقسیم‌بندی شدند. گروه کنترل شامل 5 سر موش بود. در آزمایش اول به 20 سر موش در 4 گروه به ترت...

[ 5 ] - Effects of Aqueous and Ethanolic Extracts of Myrtus Communis Leaves on Trophozoites and Cysts of Acanthamoeba: An In Vitro Study

Background and Aims: Acanthamoeba is a ubiquitous amphizoic organism which can cause lethal diseases such as granulomatous amoebic encephalitis and unfortunately, the infection has now increased in the world. The aim here was to evaluate in vitro anti-Acanthamoeba properties of crude aqueous and ethanolic extracts of Myrtus communis. Materials and Methods: In this experimental research, a clin...

[ 6 ] - Effect of a Natural Eye Drop, Made of Plantago Ovata Mucilage on Improvement of Dry Eye Symptoms: A Randomized, Double-Blind Clinical Trial

This study was designed to evaluate efficacy of a natural eye drop made of Plantago ovata mucilage versus placebo to improve dry eye symptoms. In a Randomized, double-masked, placebo-controlled clinical trial, sixty dry eye patients with ocular symptom and total OSDI score≥12 were randomly assigned to receive either a natural ophthalmic drop, made of Plantago ovata mucilage or placebo 4 times a...

[ 7 ] - Effect of a Natural Eye Drop, Made of Plantago Ovata Mucilage on Improvement of Dry Eye Symptoms: A Randomized, Double-Blind Clinical Trial

This study was designed to evaluate efficacy of a natural eye drop made of Plantago ovata mucilage versus placebo to improve dry eye symptoms. In a Randomized, double-masked, placebo-controlled clinical trial, sixty dry eye patients with ocular symptom and total OSDI score≥12 were randomly assigned to receive either a natural ophthalmic drop, made of Plantago ovata mucilage or placebo 4 times a...

[ 8 ] - Genotyping of Acanthamoeba Species Isolated from Keratitis Patients by PCR Sequencing Methods in Tehran, Iran

Background and Aims: Amoebae of the genus Acanthamoeba are unicellular amphizoic opportunistic pathogens that may cause fatal granulomatous encephalitis, eye keratitis, amebic pneumonitis and skin nodules as well as abscesses in humans and animals. Acanthamoeba keratitis is caused by trauma to the eye, contaminated cleaning solutions and the use of contact lenses. The aim of the present study w...