نیری چگنی, توران

گروه انگل‌شناسی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت‌مدرس، تهران، ایران.

[ 1 ] - تأثیر عصاره آبی اسپند بر آکانتامبا در شرایط برون‌تنی

زمینه و هدف: بسیاری از عصاره‌های گیاهی، خواص ضدانگلی دارند و حتی بعضی برای درمان در in vivo مؤثرند. یکی از گیاهان دارویی، اسپند (Peganum harmala) است که می‌تواند از 100-30 سانتی‌متر رشد کند. هدف مطالعه حاضر تعیین اثر عصاره آبی اسپند بر تروفوزوئیت‌ها و کیست‌های آکانتاموبا در شرایط برون‌تنی بود. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، یک نمونه از بیمار با کراتیت آمیبی در محیط کشت آگار غیرمغذی 5/1% (Non N...