تأثیر عصاره هیدروالکلی گل بومادران بر لقاح داخل آزمایشگاهی و روند رشد جنین‌ها در موش سفید کوچک آزمایشگاهی

نویسندگان

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: گیاه بومادران یکی از قدیمی‌ترین و شناخته‌شده‌ترین گیاهان دارویی با خواص آنتی‌اکسیدانتی بالقوه است. این مطالعه با هدف بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی گل بومادران در سه دوز مختلف بر توان باروری آزمایشگاهی و روند رشد رویانی در موش‌های سفید کوچک آزمایشگاهی انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، 24 موش سفید کوچک آزمایشگاهی نر (نژاد NMRI)، به‌طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند: گروه اول سرم فیزیولوژی را با دوز 1/0میلی‌لیتر برکیلوگرم دریافت کردند، و به گروه دوم، سوم و چهارم عصاره بومادران به ترتیب با دوز 75 ، 150 و 300 میلی‌گرم برکیلوگرم داده شد. تیمار به مدت 35 روز ادامه داشت. در پایان، موش‌ها از طریق جابه‌جایی مهره گردنی آسان‌کشی شدند، و از دُم اپیدیدیم برای جمع‌آوری اسپرم‌ها استفاده شد. میزان باروری داخل آزمایشگاهی و روند رشد جنینی در تمامی گروه‌ها بررسی گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون واریانس یک‌طرفه و تست تعقیبی توکی تجزیه و تحلیل شدند. سطح معنی‌داری، 05/0p< در نظر گرفته شد. یافته‌ها: در گروه‌های دریافت‌کننده دوز کم و متوسط عصاره بومادران، میزان لقاح و تعداد بلاستوسیست‌ها، افزایش و تعداد جنین‌های متوقف‌شده، کاهش نشان داد که در مقایسه با گروه کنترل، معنی‌دار نبود، اما در گروه دریافت‌کننده دوز زیاد عصاره، میزان لقاح و تعداد بلاستوسیست‌ها، کاهش (05/0p<) و تعداد جنین‌های متوقف‌شده، افزایش معنی‌داری در مقایسه با گروه کنترل داشت (01/0p<). نتیجه‌گیری: براساس نتایج این مطالعه، عصاره هیدروالکلی بومادران، رفتار وابسته به دوز داشت؛ به‌نحوی‌که در دوز کم و متوسط، تأثیر معنی‌داری نداشت، اما در دوز زیاد سبب کاهش توان باروری آزمایشگاهی و روند رشد جنینی گردید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی اثر عصاره هیدروالکلی سرشاخه‌های گیاه بومادران (Achillea Millefolium) بر تعدیل اضطراب در موش کوچک آزمایشگاهی

سابقه و هدف: اختلالات اضطرابی از اختلالات روانی رایج در انسان است. روش‌های دارو درمانی این بیماری با عوارض جانبی متعددی هم‌راه است. لذا جستجو برای یافتن داروهای جدید با عوارض کم‌تر امری ضروری است. بومادران از گیاهان دارویی با اثرات درمانی گوناگون است که احتمال اثرات ضداضطرابی آن متصور است. در این تحقیق، اثر احتمالی عصاره هیدرو الکلی گیاه بومادران بر تعدیل اضطراب در موش سوری مورد بررسی قرار گرفت...

متن کامل

اثرات عصاره هیدروالکلی گل بومادران بر روی پارامترهای اسپرمی و تغییرات آپوپتوزی متعاقب استفاده از داروی سیکلوفسفامید در موش های سفید کوچک آزمایشگاهی

Background and purpose: Cyclophosphamide (CP) is a chemotherapy drug extensively used as an antineoplastic agent in treatment of various cancers. However, it is known to cause several adverse effects including reproductive toxicity. Achillea millefolium (AM) is a medicinal plant with potential antioxidant properties. The aim of this investigation was to evaluate the effects of different doses o...

متن کامل

اثر سقط‌زایی عصاره هیدروالکلی گیاه کُندر در موش کوچک آزمایشگاهی

سابقه و هدف: کُندر گیاهی است از خانواده Burseraceae با خواص متنوعی که جهت افزایش حافظه و یادگیری استفاده می‌شود. با توجه به برخی عوارض جانبی آن و تاکید بر احتمال سقط‌زایی آن در طب سنتی، هدف تحقیق حاضر بررسی اثر سقط‌زایی کُندر در موش کوچک آزمایشگاهی می‌باشد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی، موش‌های کوچک آزمایشگاهی نزائیده از نژاد balb/c با وزن 30-25 گرم در سه بخش: قبل از لقاح، دوره قبل از لانه...

متن کامل

تأثیر عصاره هیدروالکلی گیاه ترخون بر سطوح پروتئین‌های سرم در موش کوچک آزمایشگاهی

زمینه و هدف: ترخون گیاهی است با نام علمی ‌Artemisia dracunculus L. که سالها است مصرف خوراکی و درمانی دارد. در طب سنتی از این گیاه در رفع سؤ‌هاضمه، دفع سموم بدن، رفع بی‌خوابی، بهبود عملکرد کبد و خواص ضدمیکروبی استفاده می‌‌شود. از آنجایی‌که پروتئین‌های پلاسمای خون، نقش اساسی در حفظ هومئوستاز بدن دارند، این تحقیق با هدف تعیین اثر عصاره هیدرالکلی گیاه ترخون بر سطوح پروتئین‌های سرم در موش سوری انجام...

متن کامل

تأثیر عصاره هیدروالکلی گیاه قاصدک بر تعداد سلول‌های خونی در موش کوچک آزمایشگاهی

چکیده زمینه و هدف: گیاه قاصدک با نام علمی ‌ Taraxacum officinaleاز گیاهان دارویی و دارای اثرات درمانی فراوان است. هدف این مطالعه بررسی تأثیر عصاره هیدروالکلی قاصدک بر تعداد سلول‌های خونی در موش کوچک آزمایشگاهی بود. روش بررسی: در این مطالعه تجربی 50 سر موش ماده نژاد بالب سی به صورت تصادفی به 5 گروه مساوی؛ کنترل، دارونما و سه گروه تیمار تقسیم شدند. عصاره هیدروالکلی قاصدک در دوزهای 50 و 1...

متن کامل

اثرات عصاره هیدروالکلی گل بومادران بر روی پارامترهای اسپرمی و تغییرات آپوپتوزی متعاقب استفاده از داروی سیکلوفسفامید در موش های سفید کوچک آزمایشگاهی

سابقه و هدف: سیکلوفسفامید (یک داروی شیمی درمانی با اثرات سوء فراوان بر ارگان های جنسی) به عنوان یک عامل نئوپلاستیک به طور گسترده در درمان سرطان های مختلف استفاده می شود. از طرفی، سیکلوفسفامید عامل اثرات سوء فراوان از جمله سمیت تولید مثلی شناخته شده است. بومادران گیاه دارویی با خواص آنتی اکسیدانتی بالقوه است. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثرات عصاره بومادران در سه دوز مختلف بر وزن بدن، پارامترها...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 10  شماره 11

صفحات  25- 33

تاریخ انتشار 2017-02

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023