اصل ایرانی فام, ندا

باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان واحد ارومیه

[ 1 ] - تأثیر عصاره هیدروالکلی گل بومادران بر لقاح داخل آزمایشگاهی و روند رشد جنین‌ها در موش سفید کوچک آزمایشگاهی

زمینه و هدف: گیاه بومادران یکی از قدیمی‌ترین و شناخته‌شده‌ترین گیاهان دارویی با خواص آنتی‌اکسیدانتی بالقوه است. این مطالعه با هدف بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی گل بومادران در سه دوز مختلف بر توان باروری آزمایشگاهی و روند رشد رویانی در موش‌های سفید کوچک آزمایشگاهی انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، 24 موش سفید کوچک آزمایشگاهی نر (نژاد NMRI)، به‌طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند: گروه اول ...