تأثیر نیروهای اهرمی‌شدن در روند طراحی اتصالات نیمه‌گیردار پیچی

نویسندگان

چکیده مقاله:

در این نوشتار، با اصلاح روش تحلیل و طراحی اتصالات پیچی نیمه‌گیردار با ورق انتهایی، روشی دقیق برای طراحی این نوع از اتصالات با فلسفه‌ی طراحی مقاومت مجاز )A‌S‌D( ارائه شده است. مدل‌های اجزای محدود اتصالات پیچی با ورق انتهایی در هندسه‌های مختلف ایجاد، دقت آن‌ها با نتایج آزمایشگاهی ارزیابی، و به اثر اهرمی‌شدن ورق اتصال در این مدل‌ها توجه شده است. برای محاسبه‌ی سختی، تغییرشکل ورق اتصال و نحوه‌ی توزیع فشار تماسی بین صفحه‌یی حاصل از پدیده‌ی اهرمی‌شدن، از مدل‌های گسیختگی اتصال T در ترازهای مختلف ورق استفاده شده است و با استفاده از نتایج حاصل از تحلیل پارامتریک اتصالات مفصلی، نیمه‌گیردار، و T، روشی بهینه برای محاسبه‌ی نیروهای اهرمی‌شدن ارائه و سپس روشی بهبودیافته برای طراحی اتصالات نیمه‌گیردار با درنظرگرفتن آثار نیروهای اهرمی‌شدن پیشنهاد شده است. ارزیابی دقت روش پیشنهادی در مقایسه‌با رفتار واقعی اتصال و روش‌های متداولطراحی، کارایی و دقت مناسب این روش را برای طراحی اتصالات پیچی نیمه‌گیردار ارائه‌شده نشان می‌دهد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر نیروهای اهرمی شدن در روند طراحی اتصالات نیمه گیردار پیچی

در این نوشتار، با اصلاح روش تحلیل و طراحی اتصالات پیچی نیمه گیردار با ورق انتهایی، روشی دقیق برای طراحی این نوع از اتصالات با فلسفه ی طراحی مقاومت مجاز )a s d( ارائه شده است. مدل های اجزای محدود اتصالات پیچی با ورق انتهایی در هندسه های مختلف ایجاد، دقت آن ها با نتایج آزمایشگاهی ارزیابی، و به اثر اهرمی شدن ورق اتصال در این مدل ها توجه شده است. برای محاسبه ی سختی، تغییرشکل ورق اتصال و نحوه ی توزی...

متن کامل

مقایسه‌ی روش‌های تحلیل عددی آسیب پیش‌رونده در اتصالات پیچی کامپوزیتی و ارایه مدلی جدید برای تحلیل اتصالات پیچی

اتصالات به‌علت حساسیت بیشتر در برابر انتقال بار، تمرکز تنش و ناهمگونی طرفین اتصال (جنس، هندسه و شرایط مرزی)، یکی از مهم‌ترین اجزا در سازه‌های کامپوزیتی هستند. تحلیل عددی تمامی اتصالاتی که در یک سازه‌ی بزرگ وجود دارد کار زمان‌بر و پر هزینه‌ای است. استفاده از معیارهای مناسب برای یافتن بحرانی‌ترین اتصال مکانیکی در مدل‌سازی دقیق اتصالات سازه‌های بزرگ، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله به ب...

متن کامل

تحلیل کامپیوتری اتصالات پیچی با ورق پیشانی هم تراز

در این مقاله مشخصه های سختی و مقاومت اتصالات پیچی با ورق پیشانی هم تراز به کمک مدل اجزاء محدود غیر ارتجاعی مورد بحث قرار می گیرد و نتایج نظری با ملاحظات آزمایشگاهی موجود مقایسه می گردند. برای انجام تحلیل سه بعدی (3D) از نرم افزار ANSYS که یک کد اجزاء محدود عمومی است استفاده می شود. کلیه اعضای اصلی که پاسخ کلی این اتصالات را تحت تأثیر قرار می دهند , شامل ستون , تیر,پیچ, خمیری شدن مواد, سختی کرنش...

متن کامل

مروری بر روش‌های مدل‌سازی اتصالات پیچی در تحلیل‌های ارتعاشی

مدل‌سازی دقیق برای پیش‌بینی رفتار دینامیکی سازه‌ها یک ابزار ضروری در هر دو مرحله طراحی و عملیات است. مدل‌سازی خواص اتصال مشکل بزرگی در تحلیل‌های ارتعاشی بوده و یکی از موانع کلیدی برای پیش‌بینی دینامیک سازه‌‌ها، عدم توانایی برای دخیل کردن اثر اتصالات مکانیکی بر روی پاسخ‌های سازه‌ای است. هدف از این مقاله بررسی و مطالعه روش‌های مختلف مدل‌سازی اتصالات مکانیکی جهت استفاده در تحلیل‌های ارتعاشی است. د...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره دوره 2-28  شماره 4

صفحات  3- 13

تاریخ انتشار 2012-12-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023