محمدعلی لطف الهی یقین

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

[ 1 ] - تاثیر بهسازی خاک بر رفتار لرزه یی دیوارهای ساحلی سپری در ساختگاه مستعد روانگرایی

پاسخ دینامیکی دیوار ساحلی سپری مهارشده‌یی که لایه‌ی مستعد روان‌گرایی بخش مدفون دیوار را در بر گرفته است، به‌طور عددی تحلیل، علل بروز ناپایداری شناسایی، و اثربخشی بهسازی مناطق مختلف پی در کاهش جابه‌جایی دیوار و تغییر مد گسیختگی بررسی شده است. پس از تشخیص منطقه‌ی بهسازی مناسب، به مطالعه‌ی تأثیر طول این ناحیه پرداخته و کمینه و بیشینه‌ی طول مؤثر عملیات بهسازی معرفی شده است. تحلیل با نرم‌افزار D‌I‌A...

[ 2 ] - تأثیر نیروهای اهرمی‌شدن در روند طراحی اتصالات نیمه‌گیردار پیچی

در این نوشتار، با اصلاح روش تحلیل و طراحی اتصالات پیچی نیمه‌گیردار با ورق انتهایی، روشی دقیق برای طراحی این نوع از اتصالات با فلسفه‌ی طراحی مقاومت مجاز )A‌S‌D( ارائه شده است. مدل‌های اجزای محدود اتصالات پیچی با ورق انتهایی در هندسه‌های مختلف ایجاد، دقت آن‌ها با نتایج آزمایشگاهی ارزیابی، و به اثر اهرمی‌شدن ورق اتصال در این مدل‌ها توجه شده است. برای محاسبه‌ی سختی، تغییرشکل ورق اتصال و نحوه‌ی توزی...