تابستان 1391

نویسندگان: ثبت نشده
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Npgrj_nn_1549 1391..1400

In the phenomenon of attentional blink, identical visual stimuli are sometimes fully perceived and sometimes not detected at all. This phenomenon thus provides an optimal situation to study the fate of stimuli not consciously perceived and the differences between conscious and nonconscious processing. We correlated behavioral visibility ratings and recordings of event-related potentials to stud...

متن کامل

Dmd058602 1379..1391

Cytochrome P450 (P450) induction is often considered a liability in drug development. Using calibration curve–based approaches, we assessed the induction parameters R3 (a term indicating the amount of P450 induction in the liver, expressed as a ratio between 0 and 1), relative induction score, Cmax/EC50, and area under the curve (AUC)/F2 (the concentration causing 2-fold increase from baseline ...

متن کامل

Dmd064436 1381..1391

CT7758, a carboxylate containing a4b1/a4/b7 integrin antagonist, was characterized for its pharmacokinetic profile in various in vitro and in vivo assays in support of clinical development. The oral bioavailability of CT7758 was 4% in mice, 2% in rats, 7–55% in dogs, and 0.2% in cynomolgus monkeys. The low bioavailability in rodents and monkey results from low intestinal absorption as evidenced...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 4  شماره 14

صفحات  1- 219

تاریخ انتشار 2012-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023