تاثیر ضد اکسایشی و ضد میکروبی عصاره پوست انار بر بیف برگر طی دوره نگهداری یخچالی

نویسندگان

  • حسین جوینده گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ملاثانی
  • مریم یدملت گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ملاثانی
چکیده مقاله:

تأثیر عصاره آبی پوست انار بر ویژگی­های میکروبی و اکسایش چربی همبرگر طی 6 روز نگهداری در دمای°C 4 بررسی شد. نمونه­های همبرگر با 500، 1000 و 1500 میلی گرم پودر عصاره پوست انار بر کیلوگرم گوشت، تهیه شدند و نتایج با همبرگر بدون هیچ افزودنی (کنترل منفی) و همبرگر با 200 میلی گرم BHT بر کیلوگرم مقایسه گردیدند. ویژگی­های رنگ (L*, a*, b*)، شمارش کلی باکتری­های هوازی و شاخص اسید تیوباربیتوریک با فواصل 3 روزه در طی 6 روز نگهداری بررسی شد. نتایج نشان داد عصاره پوست انار به طور معنی­داری مانع کاهش میزان قرمزی و افزایش روشنی طی دوره نگهداری گردید، درحالی­که موجب افزایش زردی در مقایسه با نمونه کنترل منفی شد (05/0>P). همچنین شاخص اسید تیوباربیتوریک و شمارش کلی باکتری­های هوازی در نمونه­های حاوی 1000 و 1500 میلی گرم عصاره بر کیلوگرم گوشت، در مقایسه با کنترل منفی به­صورت معنی‌داری کاهش یافت. نتایج ارزیابی حسی نیز نشان داد که عصاره پوست انار هیچ اثر معنی‌داری بر پذیرش کلی نمونه­ها نداشت. نتایج حاضر نشان داد که می­توان از عصاره پوست انار به عنوان ماده ضد اکسایش و ضد میکروب طبیعی در تولید همبرگر استفاده نمود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی اثرات ضد کپکی و ضد اکسایشی عصاره گیاه رازیانه

مقدمه: پژوهش اخیر رازیانه و عصاره آن را به عنوان محصولاتی با ویژگی­های عالی معرفی می­نماید. هدف از این پژوهش استخراج عصاره رازیانه و بررسی فعالیت ضد اکسیداسیونی و ضد کپکی آن می­باشد. مواد و روش‌ها: آب، استون، متانول و اتانول به عنوان حلال جهت استخراج عصاره رازیانه توسط روش سوکسله مورد استفاده قرار گرفتند. میزان ترکیبات پلی فنولی و فلاوونوئیدی هر عصاره تعیین شد...

متن کامل

بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی، ممانعت‌کنندگی، و ضد میکروبی فیلم کازئینات سدیم حاوی عصارۀ پوست انار

در این مطالعه، فیلم‌های خوراکی کازئینات سدیم دارای عصارۀ پوست انار در سه سطح غلظتی MIC2×5/1×1 تولید شد و خواص ضد میکروبی، فیزیکی و مکانیکی، و بازدارندگی آن‌ها بررسی شد، همچنین به‌منظور بررسی تغییرات ریزساختاری ناشی از افزودن عصارۀ ضد میکروبی، تصاویر میکروسکوپ الکترونی از سطح و مقطع عرضی فیلم‌ها تهیه گردید. ملاحظه شد با افزودن عصاره تا غلظت دو برابر MIC مقادیر ضخامت و حلالیت به‌ترتیب از 054/0 می...

متن کامل

بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره متانولی پوست پرتقال و تأثیر آن بر ماندگاری شیرطعم دار

سابقه و هدف: استفاده از عصاره پوست پرتقال در طب سنتی ایران، از گذشته مرسوم بوده است. هدف از این مطالعه بررسی فعالیت ضد میکروبی عصاره متانولی پوست پرتقال گونه سانگینلا بر روی میکروارگانیسم‌های استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیاکلی و کاندیدا آلبیکانس به‌عنوان جایگزینی مناسب به جای نگهدارنده‌های شیمیایی مرسوم می‌باشد. مواد و روش‌ها: در این پژوهش تأثیر mg/ml 31 عصاره پوست پرتقال در محیط آزمایشگاهی با اس...

متن کامل

بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد قارچ عصاره و پالپ ضایعات خرما (Phoenix dactylifera L)

سابقه و هدف: ایران به عنوان یکی از تولیدکنندگان مهم خرما در دنیا به شمار می­رود. با توجه به اینکه خرما یک منبع غنی از ترکیبات پلی‌فنولی است، هدف از این پژوهش بررسی ویژگی­های ضد اکسایشی و ضد قارچی پالپ و عصاره خرما حاصل از کارخانجات فرآوری خرما می‌باشد. مواد و روش‌ها: عصاره متانولی پالپ خرما توسط روش سوکسله استخراج و به روش رنگ سنجی ارزیابی شد. همچنین، فعالیت ضد اکسایش عصاره با آزمون مهار رادیکا...

متن کامل

خواص ضد میکروبی، ضد اکسایشی و فیزیکی فیلم‌های بر پایه کیتوزان- کربوکسی متیل سلولز – اسید اولئیک حاوی اسانس دارچین

سابقه و هدف: آلودگی میکروبی مواد غذایی یکی از مهمترین دلائل از دست رفتن غذا در سراسر دنیا به شمار می­رود. استفاده از بسته بندی فعال به منظور کاهش آلودگی میکروبی با هدف حذف افزودن مستقیم مواد نگهدارنده به ماده غذایی، روشی نوید بخش در نگهداری مواد غذایی به شمار می­رود. لذا هدف از این پژوهش افزودن اسانس دارچین به نوعی بسته بندی زیستی و بررسی اثرات آن بر ویژگی‌های مختلف فیلم می‌باشد. مواد و روش‌ها:...

متن کامل

اثر پرتودهی گاما بر فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی پودر دارچین

سابقه و هدف: ادویه ها و گیاهان دارویی از زمان های کهن علاوه بر داشتن اثرات دارویی به عنوان نگهدارنده و طعم دهنده به مواد غذایی اضافه می شدند. این مواد اغلب توسط ریزسازواره ها آلوده می شوند. پرتودهی با اشعه گاما یکی از روش هایی است که امروزه به طور گسترده برای حذف آلودگی میکروبی مواد غذایی به کار می رود. هدف از این تحقیق، مطالعه ی اثر پرتودهی گاما بر فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی دارچین بود. مو...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 28  شماره 1

صفحات  135- 144

تاریخ انتشار 2018-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023