تبیین اثر هوش ساختاری- سازمانی بر کسب مزیت رقابتی: نقش میانجی هوش رقابتی

نویسندگان

چکیده مقاله:

دنیای چالش‌برانگیز و رقابتی کسب‌وکارهای امروزی مدیران را وادار می‌سازد تا ارزیابی نمایند چه عواملی بر تداوم و موفقیت هر چه بیشتر سازمان تأثیر می‌گذارند. هدف این پژوهش بررسی میزان تأثیر هوش ساختاری-سازمانی بر کسب مزیت رقابتی با توجه به نقش هوش رقابتی در شرکت بیمه ایران در شهر کرمان است. روش تحقیق کتابخانه‌ای و میدانی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات میدانی، پرسشنامه است. آلفای کرنباخ پرسشنامه این تحقیق 88% به دست آمد که نشان‌دهنده پایایی خوب است. جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان شرکت بیمه ایران است و برای به دست آوردن حجم نمونه از فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده‌شده است که حجم نمونه برابر با 336 نفر است. همچنین در این تحقیق با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری به بررسی روابط علی بین متغیرهای تحقیق پرداخته‌شده است. نتایج حاصله نشان می‌دهد که سامانه‌های اطلاعاتی (به‌عنوان سرمایه ساختاری) و عوامل محتوایی (به‌عنوان سرمایه سازمانی) هوش ساختاری- سازمانی به میزان قابل‌توجهی به رسیدن به هوش رقابتی نقش دارند. این مطالعه همچنین نشان می‌دهد که رسیدن به هوش رقابتی به‌صورت مثبتی در دستیابی به مزیت رقابتی سازمان سهیم است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نگرش هوش رقابتی مدیران و مزیت رقابتی

تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط ابعاد پنجگانه هوش رقابتی مدیران (تهاجمی، هجومی، فعال، واکنشی و غافلان) با مزیت رقابتی (کاهش هزینه و تمایز) در هتل­های شهر شیراز صورت پذیرفته است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی توسعه­ای است که با رویکرد کمی و با استفاده از الگوی معادلات ساختاری انجام شده است. جامعه آماری تحقیق مدیران صنعت هتلداری واقع در شهر شیراز هستند که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبق...

متن کامل

تأثیر هوش بازاریابی و هوش کسب و کار بر کسب مزیت رقابتی در صنعت توزیع دارو با در نظرداشتن نقش تعدیلگر هوش رقابتی

Pharmaceutical distribution industry, as one of the most important parts of the drug supply chain, is in an environment where, on the one hand, internal factors and, on the other hand, competition with large multinational corporations has exposed it to various risks and dangers. Investigating the impact of different in-house variables and outsourcing variables helps to increase the efficiency a...

متن کامل

بررسی تأثیر رهبری اصیل بر کسب مزیت رقابتی با تبیین نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی کارکنان

هدف این پژوهش، مطالعه و بررسی تأثیر رهبری اصیل بر کسب مزیت رقابتی با نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی کارکنان در شرکتهای بیمه در استان ایلام است. روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها در زمرۀ تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. جامعۀ آماری شامل مدیران و کارکنان شرکتهای بیمه در استان ایلام که تعداد آنها 584 نفر هستند، است. ابزار گردآوری اطلاعات علاوه بر مطالعات کتابخان...

متن کامل

هوشمندی رقابتی و کسب مزیت رقابتی

هدف از این پژوهش ، بررسـی رابطه میان هوشـمندی رقابتی با کسب مزیت رقابتی در شرکـت زمزم است. پس از مروری بر مفاهیم هوشمندی رقابتی و مزیت رقابتی، دو پرسشنامه مجزا برای متغیرهای پژوهش طراحی و پس از تائید روایی و پایایی آن ها، میان 52 نفر از مدیران، کارشناسان و متخصصان شرکت زمزم توزیع گردید. نتایج حاصل از بکارگیری آزمون رتبه‌یی اسپیرمن، بیانگر رابطه مستقیم و معنادار هوشمندی رقابتی و ابعاد آن با کس...

متن کامل

تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی با نقش میانجی مدیریت دانش

هدف: هدف این پژوهش بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر مولفه‌های کسب مزیت رقابتی با بررسی نقش میانجی مدیریت دانش بوده است. روش: این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و بر حسب ماهیت و روش انجام از نوع تحقیق توصیفی و همبستگی می‌باشد. جامعه آماری کارکنان شرکت بیمه ایران استان آذربایجانشرقی بودند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ی 50 سؤالی بود. پایایی پرسشنامه‌ها به روش آلفای کرونباخ و روایی آنها نیز با روش اعتب...

متن کامل

نقش رفتار کارآفرینی گرایی صادراتی در ارتقای عملکرد صادراتی بنگاه ها با تبیین نقش میانجی کسب مزیت رقابتی

پژوهش حاضر باهدف مطالعه و بررسی تأثیر رفتار کارآفرینی گرایی صادراتی بر عملکرد صادراتی از طریق نقش میانجی کسب مزیت رقابتی در میان صادرکنندگان محصولات صنایع غذایی انجام پذیرفته است. جامعه آماری در این پژوهش مدیران و کارشناسان 36 شرکت صادرکننده برتر در صنایع غذایی است و با توجه به محدود بودن جامعه، حجم نمونه نیز برابر با حجم جامعه در نظر گرفته‌شده است. ابزار گرد­آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بود...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی

صفحات  65- 82

تاریخ انتشار 2016-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023