حسین بلوچی

دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی بین‌الملل، دانشگاه سمنان

[ 1 ] - بررسی تأثیر اعتماد و هویت برند بر بشارت برند

 هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر اعتماد و هویت برند بر بشارت برند در بین کاربران تلفن همراه در بین دانشجویان دانشگاه سمنان است. بشارت برند، مفهومی ترکیبی از پذیرش و حمایت رفتار است که در قالب سه رفتار حمایتی: نیت خرید، تبلیغ مثبت برند خود و تبلیغ منفی و تخریب برند رقبا است. بدین منظور تعداد 392 نفر، با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ استفاده شد که پ...

[ 2 ] - بررسی تاثیر تنوع‌طلبی و تازگی‌طلبی گردشگران بر نیت های بازدیدشان (مورد مطالعه: گردشگران شهر تهران)

صنعت گردشگری، یکی از مهم­‌ترین صنایع قرن حاضر است. برای موفقیت در این زمینه، باید گردشگران و رفتارهایشان را مطالعه کنیم. هدف این مطالعه، بررسی آثار متغیرهای رفتاری تنوع­‌طلبی و تازگی‌­طلبی بر نیت‌های بازدید در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای مطالعة فرایند بازگشت و شناسایی رفتار گردشگران شهر تهران است. پژوهش حاضر، کاربردی و توصیفی است. برای انجام این کار، نمونه­ای 390 نفری براساس جدول مورگان ...

[ 3 ] - شناسایی و استخراج مولفه‌های پیشران خرید آنی با استفاده از روش "فراترکیب"

Impulse purchase is one the aspects of customers’ behavior and important axis in marketing. Considering the influence of impulse purchase on marketing activi-ties, this study aims to identify factors influencing this component. This is quali-tative discovering survey which examines driving factors of impulse purchase. Meta-synthesis approach was used for analysis of components. 8 componen...

[ 4 ] - ارزیابی رابطه بین پایداری مناطق روستایی و توسعه گردشگری روستایی با تعدیل‎گری درک مردم بومی در روستای قلات شیراز

همواره مردم بومی مناطق روستایی، نقش بسیار مهمّی در تصمیم‌گیری‌های توسعة گردشگری روستایی دارند؛ به گونه‌ای که به عنوان یکی از اصول توسعة پایدار گردشگری شناخته می‌شوند؛ بنابراین، درک مردم بومی نسبت به توسعة گردشگری روستایی به مدیران و سیاست‌گذاران گردشگری در تصمیم‌گیری بهتر کمک می‌کند. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطة بین پایداری مناطق روستایی و توسعة گردشگری روستایی با تعدیل‎گری درک مردم ...

[ 5 ] - قیمت‌گذاری راهبردی و اثر آن بر عملکرد شرکت

انتخاب راهبرد صحیح قیمت‌گذاری برای رسیدن به اهداف بنگاه بسیار مفید است؛ نگاه به قیمت‌گذاری بلندمدت (استراتژِیک) سبب ایجاد مزیت رقابت برای شرکت‌ها خواهد شد؛ از این رو داشتن درک صحیح از عوامل مؤثر بر قیمت‌گذاری راهبردی بسیار حیاتی است. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر قیمت‌گذاری راهبردی و نقش آن بر عملکرد شرکت‌هاست. این پژوهش توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعة آماری مدیران و کارکنان بخش ...

[ 6 ] - تبیین اثر هوش ساختاری- سازمانی بر کسب مزیت رقابتی: نقش میانجی هوش رقابتی

دنیای چالش‌برانگیز و رقابتی کسب‌وکارهای امروزی مدیران را وادار می‌سازد تا ارزیابی نمایند چه عواملی بر تداوم و موفقیت هر چه بیشتر سازمان تأثیر می‌گذارند. هدف این پژوهش بررسی میزان تأثیر هوش ساختاری-سازمانی بر کسب مزیت رقابتی با توجه به نقش هوش رقابتی در شرکت بیمه ایران در شهر کرمان است. روش تحقیق کتابخانه‌ای و میدانی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات میدانی، پرسشنامه است. آلفای کرنباخ پرسشنامه این تحقیق ...